لغت نامه ها

در پائین شما لینکهای وب سایتهای را می یابید جائیکه شما کلمات نارویژی را بیاموزید.

Puff lexin
لیکسین لیست دیجتالی کلمات
Bokmål
Puff lexin
مسرد كلمات رقمي
Nynorsk
puff mattebegrep
مفاهیم ریاضی
کلمات در باره ریاضی را از طریق متن بیاموز
Bokmål
puff mattebegrep
مفاهیم ریاضی
کلمات در باره ریاضی را از طریق متن بیاموز  Nynorsk
logo lek
افعال چند زبانی
کلمات را از طریق بازی با ویویو، صدا و متن بیاموز.
skole
افعال چند زبانی: مکتب 1
کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.
tavle
افعال چند زبانی: مکتب 2
کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.
kroppsøving
افعال چند زبانی: تمرینات بدنی
کلمات را در باره ورزش با ویدیو، صدا و تصویر بیاموز.
book2
کتاب2 زبان مادی و زبان که تو میخواهی یادبگیری انتخاب کن.
puff- bildetema
موضوع عکس موضوع را انتخاب کن و کلمات را با صدا، عکس و متن آن بیاموز.
بانک کلمات عکس را نگاه کن و به کلمات به زبان نارویژی گوش بده