لغت نامه ها

در پائین شما لینکهای وب سایتهای را می یابید جائیکه شما کلمات نارویژی را بیاموزید.

Bildetema

Bildetema

Interaktiv ordbok med bilder, tekst og lyd på 34 språk.
book2

book2

کورس زبان نارویژی و بسیاری زبان دیگر را بوسیله فارسی بیاموز. زبان را که میخواهی فرا بگیری انتخاب کن، و بفرمائید!

LEXIN

LEXIN

فرهنگ دیجیتالی لغات با نارویژی و دیگر زبانها.

Matematikkbegreper

Matematikkbegreper

Ordlister med sentrale ord i matematikk på norsk og morsmål. Velg språk i tabellen.

Norsk start

Norsk start

فرهنگ لغت به عکسها نگاه کن و کلمات نارویژی را بشنو.

Ordbøkene

Ordbøkene

کتاب لغت برای بوکمول و نی نوشک با گردان فعل، اسم ، صفت وغیره. 

Tema morsmål

Tema morsmål

افعال چند زبانی کلمات را از طریق بازی با ویویو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål

Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 1 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål

Tema morsmål

افعال چند زبانی: تمرینات بدنی کلمات را در باره ورزش با ویدیو، صدا و تصویر بیاموز.

Tema morsmål

Tema morsmål

مفاهیم ریاضی کلمات در باره ریاضی را از طریق متن بیاموز Nynorsk

Tema morsmål

Tema morsmål

مفاهیم ریاضی
کلمات در باره ریاضی را از طریق متن بیاموز
Bokmål

Tema morsmål

Tema morsmål

مفاهیم ریاضی
کلمات در باره ریاضی را از طریق متن بیاموز  Nynorsk