لغت نامه ها

در پائین شما لینکهای وب سایتهای را می یابید جائیکه شما کلمات نارویژی را بیاموزید.

Bildetema
Bildetema

Interaktiv ordbok med bilder, tekst og lyd på 34 språk.

book2
book2

کورس زبان نارویژی و بسیاری زبان دیگر را بوسیله فارسی بیاموز. زبان را که میخواهی فرا بگیری انتخاب کن، و بفرمائید!

LEXIN
LEXIN

فرهنگ دیجیتالی لغات با نارویژی و دیگر زبانها.

Matematikkbegreper
Matematikkbegreper

Ordlister med sentrale ord i matematikk på norsk og morsmål. Velg språk i tabellen.

Norsk start
Norsk start

فرهنگ لغت به عکسها نگاه کن و کلمات نارویژی را بشنو.

Tema morsmål
Tema morsmål

مفاهیم ریاضی کلمات در باره ریاضی را از طریق متن بیاموز Nynorsk

Tema morsmål
Tema morsmål

مفاهیم ریاضی
کلمات در باره ریاضی را از طریق متن بیاموز
Bokmål

Tema morsmål
Tema morsmål

مفاهیم ریاضی
کلمات در باره ریاضی را از طریق متن بیاموز  Nynorsk

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی کلمات را از طریق بازی با ویویو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 1 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 2 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: تمرینات بدنی کلمات را در باره ورزش با ویدیو، صدا و تصویر بیاموز.