لغت نامه ها

در پائین شما لینکهای وب سایتهای را می یابید جائیکه شما کلمات نارویژی را بیاموزید.

Baba dada

Baba dada

فرهنگ لغت با تصاویر و چندین زبان. ساحه ای چون مکتب، خانه، غذا یا چیز دیگر را انتخاب کنید.

Bildetema

Bildetema

فرهنگ لغت مرتبط با تصاویر، متن و صدا به ۳۴ زبان.

book2

book2

کورس زبان نارویژی و بسیاری زبان دیگر را بوسیله فارسی بیاموز. زبان را که میخواهی فرا بگیری انتخاب کن، و بفرمائید!

LEXIN

LEXIN

فرهنگ دیجیتالی لغات با نارویژی و دیگر زبانها.

Ordbøkene

Ordbøkene

کتاب لغت برای بوکمول و نی نوشک با گردان فعل، اسم ، صفت وغیره. 

Tema morsmål

Tema morsmål

مفاهیم ریاضی کلمات در باره ریاضی را از طریق متن بیاموز Nynorsk

Tema morsmål

Tema morsmål

مفاهیم ریاضی
کلمات در باره ریاضی را از طریق متن بیاموز
Bokmål

Tema morsmål

Tema morsmål

مفاهیم ریاضی
کلمات در باره ریاضی را از طریق متن بیاموز  Nynorsk