Voksenopplæring

Yrkesnorsk

Arbeidsliv

Arbeidsliv

زندگی کاری  یک مقدمه برای کار نارویژی برای شغل های مختلف می دهد. معلومات مفید برای مستخدمین تازه و برای آنهائیکه به زندگی کاری نارویژی وارد می شوند در بر می گیرد.
Helsenorsk

Helsenorsk

یک کورس صحی انلاین به نارویژی. برای مهاجرین بزرگسال با سابقه پرستاری یا نوجوانان که می خواهند خود را به کار در بخش صحی در ناروی  واجد شرایط بسازند.  سطح A2/A1+ و سطح B2/B1.

Learn NoW 2 - helsenorsk

Learn NoW 2 – helsenorsk

یک کورس انلاین در سلامتی نارویژی در سطح – B1. متن در برگیرنده فاکتها و گفتگو و فاکتها، دستورزبان، تلفظ، شنیدن و تمرینات است.

Norsk på jobben

Norsk på jobben

نارویژی برای کار یک کورس دیجیتالی نارویژی  بمثابه زبان دومی است که ترا برای یک زندگی فعال در ناروی، هم برای کار، اقتصاد و زندگی فامیلی آماده می سازد.

 

NorskPluss Arbeid - Hjemmetjeneste og sykehjem

NorskPluss Arbeid – Hjemmetjeneste og sykehjem

زبان کارنارویژی برای آنان که در کارهای خدمت خانگی و خانه مریضان کار می کنند. بعضی ورود آزاد دارد. زبان نارویژی.

Språk og yrke

Språk og yrke

در باره صحت، محیط و امنیت در کاربیاموزید (HMS). تنها به بوکمول.

Veien fram - yrkesfag

Veien fram – yrkesfag

راه پیشرو – درس های حرفه ای یک کورس انلاین نارویژی فراگیری حرفه برای خردسالان و بزرگ سالان که به پروگرام درسی VG2/VG1 (معماری ساختمان ، دیزاین و کاردستی، درس برق، درس صحت و سوسیال، مدیا و ارتباطات، استفاده طبیعت، رستوران – و درس غذا، خدمات و ترانسپورت، تکنالوژی، و تولید صنعتی ) میروند.

Yrkesnorsk

Yrkesnorsk

در باره شغل، زندگی کاری، کاریابی و مطالب بیشتر بیاموزید. 

خواندن و نوشتن بیاموز.

Alfa

Alfa

الفا یک پروگرام خواندن دارد و  برای آنهائیست که به تمرین خواندن نیازمندند و الفبای لاتین را نمی شناسند. این سایت هم چنان ویدیوهای در مورد زندگی روزمره ناروی دارد. رهنمایی به چندین زبان وجود دارد. برای سطح پیش ازA1 و سطحA1  مناسب است.

NorskPluss Alfa

NorskPluss Alfa

Lær bokstavene. Gjør lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav.

بخوان و بشنو

Ansa og Bansa

Ansa og Bansa

قصه های چندین زبانه: انسا و بسنا – یک قصه از پاکستان. بخوانید، بشنوید و فیلم را ببینید. این قصه به زبانهای متفاوت ترجمه شده است.

Bøkenes verden

Bøkenes verden

کتابهای ساده.

En person sitter ved siden av en katt og en hund.

De ubudne gjestene

قصه های چندین زبانه: مهمانان ناخوانده – یک قصه ایرانی. بخوانید، بشنوید و فیلم را ببینید. این قصه به زبانهای متفاوت ترجمه شده است.

En person går på en vei og bærer hatter med hodet og hendene sine.

Hatteselgeren

قصه های چندین زبانه: کلاه فروش – یک قصه ی از سیریلانکا. بخوانید، بشنوید و فیلم را ببینید. این قصه به زبانهای متفاوت ترجمه شده است.

En person med ører.

Heksen Dhegdheer

قصه های چندین زبانه: جن گوش دراز – یک قصه به سومالی. بخوانید، بشنوید و فیلم را ببینید. این قصه به زبانهای متفاوت ترجمه شده است.

Klar tale

Klar tale

اخبار روز را بخوانید. نارویژی ساده و فونت بزرگ.

Kort forklart

Kort forklart

۳۱ کتاب دیجیتال جائیکه تو می توانی علوم طبیعی و اجتماعی را فرا بگیری. لیست کلمات با پشتبانی ۲۵ زبان.

Les norsk!

Les norsk!

این جا تو می توانی متون مختلف به سطوح متفاوت و در باره موضوعات گوناگون بیابید.

Norsk A1

Norsk A1

به فیلم ها نگاه کنید، متون در باره موضوعات متفاوت را بخوانید و بشنوید.

NorskPluss Bildeordbank

NorskPluss Bildeordbank

یک فرهنگ لغت تصویری با تمرینات برای آنکه خود را آزمایش کنید. بعضی ورود آزاد دارند.

NorskPluss Lydlære

NorskPluss Lydlære

تمرین تلفظ و شنیدن برای نوجوانان و بزرگسالان. تنها به بوکمول.

Norskprøven

Norskprøven

برای آزمایش نارویژی سطح A2-B1, A1- A2 و B1- B2. تمرین کنید. در سایت صلاحیت ناروی تمرینات در درک شنیدن، خواندن و نوشتن  می باشد. شخص می داند به چند سوال جواب درست می دهد. بوکمول و نینوشک را انتخاب کن زمانیکه تو میخواهی سوالات را برگزینی.

Norskprøven C1

Norskprøven C1

برای تست C1  تمرین کنید.

Nye ord

Nye ord

کلمات جدید یک سایت دارد. درین جا شخص می تواند تنها بخواند و تمرین کند یا با یک صدای از آپ. شخص می تواند صدای خود را ثبت کند و خواندن خود را بشنود. درین اپ تمرینات برای متون است. برای کودکان و بزرگسالانی که نارویژی بیاموزد می باشد.

Øve til norskprøve - Bli klar

Øve til norskprøve – Bli klar

به آزمون نارویژی در A1-A2, A2-B1  و  B1-B2.تمرین کنید.

Øve til norskprøve - Norsklab

Øve til norskprøve – Norsklab

برای آزمون نارویژی در A1 – A2، A2 – B1 و B1 – B2 تمرین کنید. 

Illustrasjon av dyr som løper i en skog.

Skinnvotten

افسانه ازاوکرائن در مورد دستکش چرمی را بخوانید. دو زبانه.

Tospråklige norskopplæring

Tospråklige norskopplæring

در همین کانال نارویژی برای آموزش بزرگسالان تو می توانی ویدیوهای زیادی را ببینی و موضوعات مهم در نارویژی و جامعه شناسی بیاموزی.

Vi snakker

Vi snakker

آموختن ناروژی . تمرین کردن زبان به شکل تقریری و تمرین های تشویقی. موضوعات روزمره. مناسب برای تمام سنین.

دستور زبان و تلفظ

CALST

CALST

شنیدن و حرف زدن را تمرین کنید. تمرین مناسب به اساس زبان مادری خود.

grammatikk.com

grammatikk.com

دستور زبان نارویژی به انگلیسی و نارویژی را بخوانید و بیاموزید.

Håndbok i grammatikk

Håndbok i grammatikk

سایت انترنیتی با تمرینات متفاوت در مورد گرامر و استفاده زبان.

Interaktive grammatikkoppgaver

Interaktive grammatikkoppgaver

سطح و نوعیت تمرینات گرامری که شما کار می کنید انتخاب نمائید.

Lesetrener

Lesetrener

به روان خوانی و خواندن کلمات مشکل تمرین کنید. 

Norsk grammatikk

Norsk grammatikk

تمرینات دستور زبان نارویژی برای شما که نارویژی را در سطح بالاتری یاد گرفته اید.

NorskPluss grammatikk B1

NorskPluss grammatikk B1

تمرینات دستور زبان در انترنیت برای بزرگسالان، سطح A2 تا B1.  ورود به بعضی آزاد است. فقط نارویژی.

NorskPluss Lydlære

NorskPluss Lydlære

تمرین تلفظ و شنیدن برای نوجوانان و بزرگسالان. تنها به بوکمول.

Norsksidene

Norsksidene

در باره دستور زبان، نوشتن و زبان از طریق خواندن، شنیدن و انجام دادن تمرینات را بیاموزید. 

NoW - grammatikk

NoW – grammatikk

در باره دستور زبان انگلیسی با مثالهای انگلیسی و نارویژی بخوانید. پی دی اف را دانلود کنید.

På nivå

På nivå

دستور زبان نارویژی. دستور زبان نارویژی را بیاموز و دید کلی برآن را به دست آورید.

Vi snakker

Vi snakker

آموختن ناروژی . تمرین کردن زبان به شکل تقریری و تمرین های تشویقی. موضوعات روزمره. مناسب برای تمام سنین.

لغات

Bildetema

Bildetema

فرهنگ لغت مرتبط با تصاویر، متن و صدا به ۳۴ زبان.

Hverdagsnorsk

Hverdagsnorsk

کتاب صوتی برای کتاب «نارویژی روزمره». به ارائه ارتباطات، وظایف روزمره و محیط محلی تمرین کن. زبان مادری جهت فهم بهتر به چندین زبان.

Start

Start

ستارت Start  یک معلومات مقدمانی زبان نارویژی می دهد و یک اساس خوب برای فراگیری بیشتر زبان میسر می سازذ.  ویدیو ها و تمرینات در بر گیرنده  چیزی است که شخص می تواند مفاهیم مهم، عبارات، تلفظ و دستور زبان ساده را فرا گیرد. برای سطح A2-A1. مناسب است.

Vokabular

Vokabular

کلمات جدید بیاموزیدمیان زبانها و موضوعات متفاوت انتخاب کنید. زبان کمکی دری نیست، اما تصویر و کلمه به بوکمول دارد.

مطالب آموزشی و کورس نارویژی

!Klart det

!Klart det

منابع کمپیوتری برای کتاب درسی !Klart det سطح ب۱ – ب۲.

Allmenn

Allmenn

بطور عمومی یک کورس نارویژی و  دانستنی های اجتماعی است. کورس در برگیرنده ویدیوها، عکسها و تمرینات است. برای سطوح A1 تا A2 مناسب است.

Godt sagt

Godt sagt

الفا ، گود ساگت ۱ و ۲ را پیاده کنید، متون را بخوانید و بنویسید. سطح: A1-A2

HEI

HEI

کتاب آموزشی HEI سطوح abc دارد – A2، A1 و B2، تمرینات خواندن، شنیدن، نوشتن، دستور زبانی و بیشتر.

Her på berget

Her på berget

تمرینات را انجام بدهید و به صدای کتاب درسی هرپو برگه در انترنیت گوش بدهید. سطح ب۱ – ب۲.

Hverdagsnorsk

Hverdagsnorsk

کتاب صوتی برای کتاب «نارویژی روزمره». به ارائه ارتباطات، وظایف روزمره و محیط محلی تمرین کن. زبان مادری جهت فهم بهتر به چندین زبان.

Learn now

Learn now

کورس نارویژی برای نوآموزان در انترنیت، با کمک چندین زبان مادری.

Learn NoW 2

Learn NoW 2

یک کورس انلاین در نارویژی به سطح B1. در برگیرنده متون، قواعد زبان، تمرینات و معلومات در باره زبان نارویژی و جامعه می باشد. 

Mer norsk

Mer norsk

تمرینات از کتاب Mer norsk با لینکها به کتاب دیجیتال. سطح ب۱.

Norsk nå!

Norsk nå!

تمرینات برای نارویژی در حال حاضر. همچنان می توان بدون کتاب استفاده شود. A1 یا A2 را انتخاب کنید.

NorskPluss A1-A2

NorskPluss A1-A2

وسائل فراگیری کاملا دیجیتالی A1 -A2. بعضی ورود آزاد دارد. فقط نارویژی.

NorskPluss B1

NorskPluss B1

وسائل آموزشی مبتنی بر وب برای شرکت کنندگان که می خواهند آزمون نارویژی   A2– B1 را بگیرند. بعضی ورود آزاد دارند. فقط نارویژی.

NorskPluss B2

NorskPluss B2

یک وسیله آموزشی فشرده مبتنی بر وب برای شرکت کنندگان که خود را برای آزمون درسطح  B2 یا برگن تست آماده می کنند و می خواهند موفق شوند.

Ny i Norge

Ny i Norge

بخوانید، بنویسید و دستور زبان را تمرین بکنید و تلفظ کردن در سطح الف۱ و الف ۲.

Bildet viser tittelen til nettstedet På vei

På vei

کتاب درسی نارویژی برای نوآموزان. موضوعات در مورد زندگی روزمره را تمرین کنید.

Logoen til Stein på stein

Stein på Stein

ستین پو ستین (۲۰۲۱)  مطابق با برنامه آموزشی جدید در نارویژی و دانش اجتماعی است و امکان خوبی برای کار کردن به یک سطح که برایتان مناسب باشد، فراهم می سازد.

Veien fram

Veien fram

راه بسوی یک کورس انلاین نارویژی است. برای خردسالان و بزرگسالان است که به پروگرام آموزش تعیین رشته تحصیلی  مکاتب لیسه می روند. قابل دسترسی به بوکمول و نینوشک.

Veien inn

Veien inn

راه به کورس انلاین است جائیکه تو فهمیدن، خواندن، نوشتن و صحبت نمودن به نارویژی را فرا می گیری. این جا شخص همچنین در مورد جامعه ناروی می آموزد. این کورسها از سطح A1 تا C1 می باشد.

Allmenn

Allmenn

بطور عمومی یک کورس نارویژی و  دانستنی های اجتماعی است. کورس در برگیرنده ویدیوها، عکسها و تمرینات است. برای سطوح A1 تا A2 مناسب است.

Creaza samfunn

Creaza samfunn

کار با مضامین اجتماعی بوسیله تنظیم موضوعات، تمرینات و تنظیم مفاهیم. آن مفاهیم که به دری، پشتو، تگرینا، کورمانجی، عربی و سومالی ترجمه شده است.

De forente nasjoner

De forente nasjoner

یک متن مقدماتی با پرسشها در باره سازمان ملل. این متن به زبانهای مختلف ترجمه شده است.

Demokrati og diktatur

Demokrati og diktatur

یک متن مقدماتی در باره دموکراسی و دیکتاتوری.  این متن به زبانهای مختلف ترجمه شده است.

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد.

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

Grip

Grip

تمرینات علم اجتماعی، علم طبیعی، ریاضی و انگلیسیمی توان بدون کتاب Grip استفاده شود. 

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

منابع برای کتابهای گریپ در علوم اجتماعی، علوم طبیعی و ریاضی در یکجا جمع شده است.

Historie VGO

Historie VGO

درهمین کانال شاگرد صفحه‌ی تاریخ تومی توانی درباره وقایع متفاوت ازاولین انسانها تا مخالفت های امروزجهان بیاموزی. تومی توانی ویدیوها را ببینی ومتنها را بخوانی. 

I arbeidslivet

I arbeidslivet

در زندگی کاری یک کتاب درسی درباره دانش زندگی کاری برای بزرگسالان مهاجر است.

Kart i skolen

Kart i skolen

نقشه ناروی. به نام جاها نگاه کن. فاصله ها را اندازه بگیر و بیشتر. زبانهای مورد استفاده یا کمکی بوکمول، نینوشک و انگلیسی.

Kart og geografiske navn

Kart og geografiske navn

آیا تو نامهای ولایت های ناروی یا همه کشورها در افریقا را می دانی؟ علاقه مند رقابت هستی می توانی در زمان آن انجام دهی.

Norge på flere språk

Norge på flere språk

اخباروراپورتاژها ازتمام ناروی به عربی، دری، کرمانجی، سومالی و تیگرینیا. 

Norges historie - En innføring

Norges historie – En innføring

تاریخ ناروی را از زمان دوره یخبندان تا جامعه مدرن ما بیاموزید.  متعلق به کتاب تاریخ ناروی است، اما ورود به سایت انترنیتی برای همه بازاست.

Samfunnsfag VGO

Samfunnsfag VGO

درهمین کانال شاگرد صفحه‌ی اجتماعیات تومی توانی ویدیوها را ببینی ودرباره فرد، جامعه وفرهنگ، سیاسی ودموکراسی، کاروزندگی تولیدی ومناسبات بین المللی بیاموزی.

Samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap

زبان را انتخاب نمائید و دانش مهم در باره جامعه ناروی را بخوانید.

bildet inneholder teksten: Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap

مواد درسی « دانش اجتماعی برای مهاجرین بزرگسال» (۲۰۲۱). متون را بخوانید و با تمرینات کار کنید. زبان را در بالاترین قسمت صفحه انتخاب نمائید.

Samfunnskunnskapsprøven

Samfunnskunnskapsprøven

برای آزمایش علم اجتماعی تمرین کنید.در سایت صلاحیت ناروی نمونه های سوالات است. پیش از شروع  نمونه آزمایش از میان چندین زبان  انتخاب کنید.

Sikt

Sikt

برای پیدا کردن این که شما چه می خواهید و علاقه ای  که شما را با شغل پیوند می زند، کمک بدست بیاورید.

Tospråklige norskopplæring

Tospråklige norskopplæring

در همین کانال نارویژی برای آموزش بزرگسالان تو می توانی ویدیوهای زیادی را ببینی و موضوعات مهم در نارویژی و جامعه شناسی بیاموزی.

Verdens historie - En innføring

Verdens historie – En innføring

یک تاریخ مقدماتی از قدیمی ترین زمان ها تا امروز. متعلق به کتاب تاریخ جهان است، اما ورود به سایت انترنیتی برای همه باز است. تنها به نارویژی.

Algebra

Algebra

فیلم در مورد الجبر را نگاه کنید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Brøk

Brøk

فیلم در باره کسررا ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Desimaltall

Desimaltall

فیلم در باره اعداد اعشاری را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

FBU

FBU

این جا تو می توانید یک تصویر کلی بر کلمات و مفاهیم ریاضی به نارویژی و زبان خود، با تصاویر توضیح دهنده بیابی.

Funksjoner

Funksjoner

فیلم در باره توابع را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Geometri

Geometri

فیلم در باره هندسه را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

GRIP

GRIP

نارویژی کتابی: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات.

Grip

Grip

تمرینات علم اجتماعی، علم طبیعی، ریاضی و انگلیسیمی توان بدون کتاب Grip استفاده شود. 

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

منابع برای کتابهای گریپ در علوم اجتماعی، علوم طبیعی و ریاضی در یکجا جمع شده است.

Heltall

Heltall

فیلم در باره اعداد کامل را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Jeg fikser matte

Jeg fikser matte

ریاضی برای کلاس ۸ – ۱۰. مرور کلی و توضیحات به کمک زبان مادری.

Likninger

Likninger

فیلم در باره معادلات را ببينید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Matematikk 1P-2P

Matematikk 1P-2P

درهمین کانال ریاضی تو می توانی ویدیوهای زیادی را مشاهده کنی. تومی توانی در باره اعداد والجبر، هندسه، تابع ها، علم آمار، اقتصاد و احتمالات بیاموزی. درین جا برای هرموضوع کاهوت وجود دارد طوری که می توانی حافظه و توانائی خود را آزمایش کنی.

Matematikkbegreper

Matematikkbegreper

Ordlister med sentrale ord i matematikk på norsk og morsmål. Velg språk i tabellen.

piccaption_alt text

Matematiske begreper

با مفاهیم و کلمات بازتابی که در درک تمرینات کمک می کنند، آشنا شوید.

Prosent

Prosent

فیلم در باره فیصدی را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Sandefjordskolen

Sandefjordskolen

به سیستم اعداد با انتخاب 1، 10، 100،1000 تمرین کن.

Statistikk

Statistikk

فیلم در باره آمار را نگاه کنید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Tospråklig matematikk 8-10

Tospråklig matematikk 8-10

درهمین کانال دوزانه صفحه ریاضی تومی توانی ویویوهای زیادی را ببینی. تومی توانی درباره اعداد، کسرو فیصد، الجبر، معادلات واشکال، اندازه گیری، هندسه، گرافها و توابع، استاتستیک، احتمالات واقتصاد بیاموزی. درفهرست تومی توانی میان نارویژی (بوکمول)، عربی، دری، پشتو، کورمانجی و تیگیرنا انتخاب کنی.

Filmer om klima

Filmer om klima

Se korte filmer om klima på norsk og på morsmålet ditt. Gjør oppgaver.

Førstehjelp 1-4

Førstehjelp 1-4

کمک اولیه را بیاموز و چگونه تو می توانی زندگی را نجات دهی.

Førstehjelp 5-10

Førstehjelp 5-10

کمک اولیه را بیاموز و چگونه تو می توانی زندگی را نجات دهی.

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد.

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

Grip

Grip

تمرینات علم اجتماعی، علم طبیعی، ریاضی و انگلیسیمی توان بدون کتاب Grip استفاده شود. 

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

منابع برای کتابهای گریپ در علوم اجتماعی، علوم طبیعی و ریاضی در یکجا جمع شده است.

Naturfag

Naturfag

در مورد موضوعات متفاوت علوم طبیعی، بوسیله متون و انیمیشن های ساده که توضیح می دهند بیاموزید. متن فقط به بوکمول و نینوشک می باشد.

Naturfag VGO

Naturfag VGO

در همین کلنال شاگرد تو می توانی فیلم ها، متن ها و تمرینات علم طبیعی را بیابی.

Naturområder

Naturområder

یک متن مقدماتی درباره مناطق طبیعی متفاوت در سطح زمین. این متن به زبان های متفاوت ترجمه شده است.

Illustrasjon av regnbue.

Prismeeffekter og brytning av lys

یک متن مقدماتی در باره منشور و انکسار نور. این متن ترجمه شده است.

Syrer og baser

Syrer og baser

یک متن مقدماتی در باره تیزاب ها و القلی ها. این متن ترجمه شده است.

Vei, fart og tid

Vei, fart og tid

یک متن مقدماتی در باره سرعت جاده و زمان. این متن ترجمه شده است.

Zanzu

Zanzu

در باره بدن بیاموز، با کلمات جدید آشنا شو و عکس ها را استفاده کن.

BBC

BBC

فیلم های کوتاه را نگاه کنید، تلفظ ها و دستور زبان را به کمک چندین زبان تمرین کنید.

Bildetema

Bildetema

فرهنگ لغت مرتبط با تصاویر، متن و صدا به ۳۴ زبان.

Engelsk 8-10

Engelsk 8-10

درکانال شاگرد صفحه‌ی انگلیسی تومی توانی ویدیوها را ببینی ودرمورد دموکراسی، انسانها، صحت ودرباره چگونگی کارکرد چیزها بیاموزی.

Engelsk grammatikk

Engelsk grammatikk

گرامر انگلیسی با تمرینات و جوابات. همچنان می توانید فایل پی دی اف آن را دانلود کنید.

Engelsk på elevkanalen

Engelsk på elevkanalen

متن را به انگلیسی بخوانید وبه موضوعات مانند زبان انگلیسی و ارتباطات، چالشهای چهانی و تحصیل و کار ربط دهید.

Global digital library engelsk

Global digital library engelsk

کتابها با داستان های از تمام جهان به زبان انگلیسی بخوانید. سطح را انتخاب کنید.
Grip 1 engelsk- gratis tilgang

Grip 1 engelsk- gratis tilgang

گریپ ۱ انگلیسی موقتا برای همه باز است.