درس مضامین اجتماعی

صنف 1. ـ 4.

Salaby

Salaby

روز مردم سامی ۶ فبروری است. سالابی صفحات خود را دارد جائی که شما می توانید در مورد سامی ها بیاموزید.
Samfunnsfag 1-2

Samfunnsfag 1-2

درهمین کانال شاگرد درصفحه‌ی مضمون اجتماعی شامل مضمون اجتماعی، تاریخ و جغرافیه می شود. درین جا تو می توانی ویدیوها را ببینی و در باره خودت و دیگران، زمان و مکان بیاموزی.

Samfunnsfag 3-4

Samfunnsfag 3-4

درهمین کانال شاگرد درصفحه‌ی اجتماعیات مضمون اجتماعی، تاریخ  جغرافیه را شامل می شود. درین جا تومی توانی ویدیوها را نگاه کنی ودرباره زمان ومکان، خودت و دیگران، وانتقادی فکرگردن بیاموزی.

Trygg trafikk

Trygg trafikk

این جا تو می توانی فیلم ها، متون و تصاویر در مورد فراگیری ترافیک را در ۷ زبان بیابی. دری را در طرف راست بالای صفحه انتخاب کنید.

صنف 5. ـ 7.

De forente nasjoner

De forente nasjoner

یک متن مقدماتی با پرسشها در باره سازمان ملل. این متن به زبانهای مختلف ترجمه شده است.

Demokrati og diktatur

Demokrati og diktatur

یک متن مقدماتی در باره دموکراسی و دیکتاتوری.  این متن به زبانهای مختلف ترجمه شده است.

Kart i skolen

Kart i skolen

نقشه ناروی. به نام جاها نگاه کن. فاصله ها را اندازه بگیر و بیشتر. زبانهای مورد استفاده یا کمکی بوکمول، نینوشک و انگلیسی.

Kart og geografiske navn

Kart og geografiske navn

آیا تو نامهای ولایت های ناروی یا همه کشورها در افریقا را می دانی؟ علاقه مند رقابت هستی می توانی در زمان آن انجام دهی.

Landsdeler og fylker i Norge

Landsdeler og fylker i Norge

یک متن مقدماتی در باره بخش ها و ولایات ناروی. این متن به زبانهای مختلف ترجمه شده است.

Salaby

Salaby

در مورد قانون اساسی بیاموز، سرود های ۱۷. مه را تمرین کن و چیزهای بیشتر.

Samfunnsfag 5-7

Samfunnsfag 5-7

درهمین کانال شاگرد صفحه‌ی اجتماعیات مضمون اجتماعی، تاریخ و جغرافیه را شامل می کردد. درین جا تو می توانی ویدیوها را ببینی ودرباره خودت ودیگران، زمان، مکان، دموکراسی، جامعه و فکرکردن انتقادی بیاموزی.

Skolekassa

Skolekassa

این جا تو می توانی یک متن در مورد دموکراسی و دیکتاتوری را به دری و نارویژی بخوانی.

صنف 8. ـ 10.

Creaza samfunn

Creaza samfunn

کار با مضامین اجتماعی بوسیله تنظیم موضوعات، تمرینات و تنظیم مفاهیم. آن مفاهیم که به دری، پشتو، تگرینا، کورمانجی، عربی و سومالی ترجمه شده است.

De forente nasjoner

De forente nasjoner

یک متن مقدماتی با پرسشها در باره سازمان ملل. این متن به زبانهای مختلف ترجمه شده است.

Demokrati og diktatur

Demokrati og diktatur

یک متن مقدماتی در باره دموکراسی و دیکتاتوری.  این متن به زبانهای مختلف ترجمه شده است.

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد.

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

GRIP

GRIP

فصل 2: دانش اجتماعی. کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف.

Grip

Grip

تمرینات علم اجتماعی، علم طبیعی، ریاضی و انگلیسیمی توان بدون کتاب Grip استفاده شود. 

Kart i skolen

Kart i skolen

نقشه ناروی. به نام جاها نگاه کن. فاصله ها را اندازه بگیر و بیشتر. زبانهای مورد استفاده یا کمکی بوکمول، نینوشک و انگلیسی.

Landsdeler og fylker i Norge

Landsdeler og fylker i Norge

یک متن مقدماتی در باره بخش ها و ولایات ناروی. این متن به زبانهای مختلف ترجمه شده است.

Norges historie - En innføring

Norges historie – En innføring

تاریخ ناروی را از زمان دوره یخبندان تا جامعه مدرن ما بیاموزید.  متعلق به کتاب تاریخ ناروی است، اما ورود به سایت انترنیتی برای همه بازاست.

NRK

NRK

ناروی به چندین زبان. اخبار و گزارش از تمام کشور به دری.

Samfunnsfag 8-10

Samfunnsfag 8-10

درهمین کانال شاگرد صفحه‌ی اجتماعیات دربرگیرنده مضمون اجتماعی، تاریخ وجغرافیه می باشد. درین جا تومی توانی ویدیوها را ببینی ودرمورد زندگی جمعی، جامعه پایدار، جنگ وصلح ومناسبات بین المللی بیاموزی.

Snasen

Snasen

سناسین یک بازی آموزشی دیجیتال در باره دموکراسی محلی از کو اس جوان است. در کمپیوتر یا تبلت (اندوید/ای او اس) با بوکمول یا نینوشک بازی می شود.

Verdens historie - En innføring

Verdens historie – En innføring

یک تاریخ مقدماتی از قدیمی ترین زمان ها تا امروز. متعلق به کتاب تاریخ جهان است، اما ورود به سایت انترنیتی برای همه باز است. تنها به نارویژی.

Zmekk

Zmekk

منابع آموزشی علوم اجتماعی برای کلاس های مقدماتی دوره متوسطه