نارویژی

صنف 1. ـ 4.

Ansa og Bansa

Ansa og Bansa

قصه های چندین زبانه: انسا و بسنا – یک قصه از پاکستان. بخوانید، بشنوید و فیلم را ببینید. این قصه به زبانهای متفاوت ترجمه شده است.

Bildetema

Bildetema

Interaktiv ordbok med bilder, tekst og lyd på 34 språk.

Bokbussen

Bokbussen

کتابهای مختلف به بوکمول، نینوشک و زبان مادری خود را بشنو و بخوان. به فراگیری اعداد و خواندن مفید است.

De ubudne gjestene

De ubudne gjestene

قصه های چندین زبانه: مهمانان ناخوانده – یک قصه ایرانی. بخوانید، بشنوید و فیلم را ببینید. این قصه به زبانهای متفاوت ترجمه شده است.

Hatteselgeren

Hatteselgeren

قصه های چندین زبانه: کلاه فروش – یک قصه ی از سیریلانکا. بخوانید، بشنوید و فیلم را ببینید. این قصه به زبانهای متفاوت ترجمه شده است.

Heksen Dhegdheer

Heksen Dhegdheer

قصه های چندین زبانه: جن گوش دراز – یک قصه به سومالی. بخوانید، بشنوید و فیلم را ببینید. این قصه به زبانهای متفاوت ترجمه شده است.

KLAR, FERDIG, NORSK! -  Ny

KLAR, FERDIG, NORSK! – Ny

منابع انترنیتی با تمرینات شنیدن- ، خواندن و تلفظ کردن به بوکمول. متن و تمرینات به بسیاری از موضوعات روزمره.

Norsk 1-2

Norsk 1-2

در همین کانال شاگرد صفحه نارویژی تو با الفبا، صداها، حیوانات و افسانه ها آشنا می شوی.

Norsk 3-4

Norsk 3-4

در همین کانال شاگرد صفحه‌ی نارویژی تو می توانی ویدیوها و رهنمائی برای نوشتن و تمرین صدا ها بدست آوری.

Norsk start

Norsk start

فرهنگ لغت به عکسها نگاه کن و کلمات نارویژی را بشنو.

Norsk start

Norsk start

تمرینات در سه سطح برای تو که میتوانی بخوانی. لیست کلمات با تصویر و صدا.

NRK Super

NRK Super

گروه مطالعه. به صدا ها گوش بده و حروف الفبا را بیاموز. هر حرف یک برنامه دارد.

NRK Super

NRK Super

ترانه های کودکان از آلف پرویسن

Nye ord

Nye ord

کلمات جدید یک سایت دارد. درین جا شخص می تواند تنها بخواند و تمرین کند یا با یک صدای از آپ. شخص می تواند صدای خود را ثبت کند و خواندن خود را بشنود. درین اپ تمرینات برای متون است. برای کودکان و بزرگسالانی که نارویژی بیاموزد می باشد.

Salaby

Salaby

سالبی نارویژی 1 – 2 حروف الفبا را بیاموز، گوش بده و بخوان.

Salto

Salto

حروف کوچک الفبا را تمرین کن. بشنو، بخوان و بنویس.

Tema morsmål

Tema morsmål

افعال چند زبانی کلمات را از طریق بازی با ویویو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål

Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 1 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål

Tema morsmål

افعال چند زبانی: تمرینات بدنی کلمات را در باره ورزش با ویدیو، صدا و تصویر بیاموز.

Tema morsmål

Tema morsmål

همان کدوی غلتان – یک داستان از ایزان به فارسی و نارویژی گفته شده.

Youtube

Youtube

مهمانان ناخوانده – داستان از ایران. کتاب تصویری با بیان نارویژی و فارسی.

Youtube

Youtube

انسا و بانسا – یک داستان از پاکستان. به فارسی و نارویژی گفته شده.

Youtube

Youtube

دیگهیر جادوگر – یک داستان از سومالیا. به فارسی و نارویژی گفته شده.

Youtube

Youtube

کلاه فروش- یک داستان از سریلانکا. به نارویژی و فارسی گفته شده.

صنف 5. ـ 7.

Ansa og Bansa

Ansa og Bansa

قصه های چندین زبانه: انسا و بسنا – یک قصه از پاکستان. بخوانید، بشنوید و فیلم را ببینید. این قصه به زبانهای متفاوت ترجمه شده است.

Bildetema

Bildetema

Interaktiv ordbok med bilder, tekst og lyd på 34 språk.

Dagen i dag

Dagen i dag

تاریخ و ساعت را با شنیدن و خواندن بیاموزید.

De ubudne gjestene

De ubudne gjestene

قصه های چندین زبانه: مهمانان ناخوانده – یک قصه ایرانی. بخوانید، بشنوید و فیلم را ببینید. این قصه به زبانهای متفاوت ترجمه شده است.

Hatteselgeren

Hatteselgeren

قصه های چندین زبانه: کلاه فروش – یک قصه ی از سیریلانکا. بخوانید، بشنوید و فیلم را ببینید. این قصه به زبانهای متفاوت ترجمه شده است.

Heksen Dhegdheer

Heksen Dhegdheer

قصه های چندین زبانه: جن گوش دراز – یک قصه به سومالی. بخوانید، بشنوید و فیلم را ببینید. این قصه به زبانهای متفاوت ترجمه شده است.

KLAR, FERDIG, NORSK! -  Ny

KLAR, FERDIG, NORSK! – Ny

منابع انترنیتی با تمرینات شنیدن- ، خواندن و تلفظ کردن به بوکمول. متن و تمرینات به بسیاری از موضوعات روزمره.

Norsk 5-7

Norsk 5-7

در همین کانال شاگرد صفحه‌ی نارویژی تو می توانی ویدیوها را ببینی و رهنمائی در مورد سخنرانی و نوشتن متن ها، آموختن در باره لهجه زبان ها و دستور زبان را بدست آوری.

Norsk start

Norsk start

بانک کلمات (ذخیره کلمات) عکس ها را ببین و به کلمات به زبان نارویژی گوش بده.

Nye ord

Nye ord

کلمات جدید یک سایت دارد. درین جا شخص می تواند تنها بخواند و تمرین کند یا با یک صدای از آپ. شخص می تواند صدای خود را ثبت کند و خواندن خود را بشنود. درین اپ تمرینات برای متون است. برای کودکان و بزرگسالانی که نارویژی بیاموزد می باشد.

Tema morsmål

Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 1 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål

Tema morsmål

افعال چند زبانی: تمرینات بدنی کلمات را در باره ورزش با ویدیو، صدا و تصویر بیاموز.

Tema morsmål

Tema morsmål

همان کدوی غلتان – یک داستان از ایزان به فارسی و نارویژی گفته شده.

Vi snakker

Vi snakker

آموختن ناروژی . تمرین کردن زبان به شکل تقریری و تمرین های تشویقی. موضوعات روزمره. مناسب برای تمام سنین.

Vokabular

Vokabular

کلمات جدید بیاموزیدمیان زبانها و موضوعات متفاوت انتخاب کنید. زبان کمکی دری نیست، اما تصویر و کلمه به بوکمول دارد.

Youtube

Youtube

مهمانان ناخوانده – داستان از ایران. کتاب تصویری با بیان نارویژی و فارسی.

Youtube

Youtube

انسا و بانسا – یک داستان از پاکستان. به فارسی و نارویژی گفته شده.

Youtube

Youtube

دیگهیر جادوگر – یک داستان از سومالیا. به فارسی و نارویژی گفته شده.

Youtube

Youtube

کلاه فروش- یک داستان از سریلانکا. به نارویژی و فارسی گفته شده.

صنف 8. ـ 10.

Bildetema

Bildetema

Interaktiv ordbok med bilder, tekst og lyd på 34 språk.

book2

book2

کورس زبان نارویژی و بسیاری زبان دیگر را بوسیله فارسی بیاموز. زبان را که میخواهی فرا بگیری انتخاب کن، و بفرمائید!

Bøkenes verden

Bøkenes verden

کتابهای ساده.

Dagen i dag

Dagen i dag

تاریخ و ساعت را با شنیدن و خواندن بیاموزید.

KLAR, FERDIG, NORSK! -  Ny

KLAR, FERDIG, NORSK! – Ny

منابع انترنیتی با تمرینات شنیدن- ، خواندن و تلفظ کردن به بوکمول. متن و تمرینات به بسیاری از موضوعات روزمره.

Kort forklart

Kort forklart

۳۱ کتاب دیجیتال جائیکه تو می توانی علوم طبیعی و اجتماعی را فرا بگیری. لیست کلمات با پشتبانی ۲۵ زبان.

Kunnskap.no

Kunnskap.no

بیاموز کلمات را از روز اول با دیدن عکس، بشنو، بخوان و بنویس. نارویژی بنیادی سطح ۱ تا ۳.

Norsk 8-10

Norsk 8-10

در همین کانال شاگرد صفحه‌ی نارویژی تو می توانی ویدیوهای زیاد را ببینی و در مورد نوشتن، خواندن، صحبت کردن و دیگر موضوعات مهم مضمون نارویژی در مکتب بیاموزی.

Norsk start 8-10: Kom i gang

Norsk start 8-10: Kom i gang

Norsk start برای ۸ – ۱۰ را شروع کنید.

Norsk start: Oppgaver

Norsk start: Oppgaver

تمرینات در سه سطح برای تو که میتوانی بخوانی. فهرست کلمات با تصویر و صدا.

Norsk start: Ordbank

Norsk start: Ordbank

لغتنامه در موارد مختلف با تصویر و صدا.

NorskPluss Alfa

NorskPluss Alfa

Lær bokstavene. Gjør lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav.

Norsksidene

Norsksidene

در باره دستور زبان، نوشتن و زبان از طریق خواندن، شنیدن و انجام دادن تمرینات را بیاموزید. 

Ord 1

Ord 1

منبع شاگردان ورد1 شامل تمرینات همکنشی (تاثیر متقابل) برای آشنائی با صدا ها، حروف و مفاهیم به زبان نارویژی میشود.

Ord 2

Ord 2

تلفظ و کلمات را تمرین کنید. متن کلمات و در ضمن کتابهای تمرین را استفاده نمائید.

Tema morsmål

Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 1 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål

Tema morsmål

افعال چند زبانی: تمرینات بدنی کلمات را در باره ورزش با ویدیو، صدا و تصویر بیاموز.

Tema morsmål

Tema morsmål

همان کدوی غلتان – یک داستان از ایزان به فارسی و نارویژی گفته شده.

Uttrykk

Uttrykk

در مورد اصطلاح بیاموزید، اصطلاحات توضیح شده را بدست آورید و تمرینات را انجام دهیدتوضیحات به نارویژی.

Vi snakker

Vi snakker

آموختن ناروژی . تمرین کردن زبان به شکل تقریری و تمرین های تشویقی. موضوعات روزمره. مناسب برای تمام سنین.

Vokabular

Vokabular

کلمات جدید بیاموزیدمیان زبانها و موضوعات متفاوت انتخاب کنید. زبان کمکی دری نیست، اما تصویر و کلمه به بوکمول دارد.

Youtube

Youtube

مهمانان ناخوانده – داستان از ایران. کتاب تصویری با بیان نارویژی و فارسی.

Youtube

Youtube

انسا و بانسا – یک داستان از پاکستان. به فارسی و نارویژی گفته شده.

Youtube

Youtube

دیگهیر جادوگر – یک داستان از سومالیا. به فارسی و نارویژی گفته شده.

Youtube

Youtube

کلاه فروش- یک داستان از سریلانکا. به نارویژی و فارسی گفته شده.