نارویژی

صنف 1. ـ 4.

Bildetema
Bildetema

Interaktiv ordbok med bilder, tekst og lyd på 34 språk.

Bokbussen
Bokbussen

کتابهای مختلف به بوکمول، نینوشک و زبان مادری خود را بشنو و بخوان. به فراگیری اعداد و خواندن مفید است.

Klar ferdig norsk!-gammel
Klar ferdig norsk!-gammel

منابع انترنیتی با تمرینات شنیدن- ، خواندن و تلفظ کردن به بوکمول. متن و تمرینات به بسیاری از موضوعات روزمره.

KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny
KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny

منابع انترنیتی با تمرینات شنیدن- ، خواندن و تلفظ کردن به بوکمول. متن و تمرینات به بسیاری از موضوعات روزمره.

Norsk start
Norsk start

فرهنگ لغت به عکسها نگاه کن و کلمات نارویژی را بشنو.

Norsk start
Norsk start

تمرینات در سه سطح برای تو که میتوانی بخوانی. لیست کلمات با تصویر و صدا.

NRK Super
NRK Super

گروه مطالعه. به صدا ها گوش بده و حروف الفبا را بیاموز. هر حرف یک برنامه دارد.

NRK Super
NRK Super

ترانه های کودکان از آلف پرویسن

Salaby
Salaby

سالبی نارویژی 1 – 2 حروف الفبا را بیاموز، گوش بده و بخوان.

Salaby
Salaby

کلمات و مفاهیم را بیاموز. عکسها را ببین، بشنو و بازی کن. با فلورا و بیله گوت (پسر بیله) آشنا شو.

Salto
Salto

حروف کوچک الفبا را تمرین کن. بشنو، بخوان و بنویس.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی کلمات را از طریق بازی با ویویو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 1 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 2 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: تمرینات بدنی کلمات را در باره ورزش با ویدیو، صدا و تصویر بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

Lær ord om ting du gjør på skolen. Verb med video og lyd. Se ord i setninger.

Tema morsmål
Tema morsmål

در باره نقاش نارویژی ادوارد مونک به زبان دری بخوان.

Tema morsmål
Tema morsmål

لغت ها را در مورد ورزش با صدا و متن در فلم نگاه کنید.

Tema morsmål
Tema morsmål

ستیان و علی به مسافرت کلبه. یک داستان جنائی عید پاک را به نارویژی و دری بخوان.

Tema morsmål
Tema morsmål

افسانه برکینه بروسه. به این افسانه به فارسی و نارویژی گوش بده. لیست کلمات و تمرینات.

Tema morsmål
Tema morsmål

همان کدوی غلتان – یک داستان از ایزان به فارسی و نارویژی گفته شده.

Toktok
Toktok

توک توک – لذت زبانی. کلمات جدید را به چندین زبان بازی کن و بیاموز. زبان را از بالاسمت راست انتخاب کن.

Toktok
Toktok

توک توک لذت خواندن کتابهای کودکان به نارویژی را بخوان و بنویس.

Troll i ord
Troll i ord

بوکنه بروسه (بز صدا فش فش). به این افسانه به زبانهای متفاوت گوش کن. برای انتخاب زبان به ایکون بالا سمت چپ کلیک کن.

Troll i ord
Troll i ord

نورد ویندین (باد شمال). به این افسانه بزبانهای زیاد گوش بده. برای انتخاب زبان به ایکون بالا سمت چپ کلیک کن. (فلاش)

Troll i ord
Troll i ord

زمانیکه طاوس و کلاغ رنگشانرا بدست آوردند. به این افسانه بزبانهای زیاد گوش بده. برای انتخاب زبان به ایکون بالا سمت چپ کلیک کن. (فلاش)

Troll i ord
Troll i ord

چرا تمساح زبان ندارد. به این افسانه بزبانهای زیاد گوش بده. برای انتخاب زبان به ایکون بالا سمت چپ کلیک کن. (فلاش)

Troll i ord
Troll i ord

دراتوکای کفش ساز به این افسانه بزبانهای زیاد گوش بده. برای انتخاب زبان به ایکون بالا سمت چپ کلیک کن. (فلاش)

Troll i ord
Troll i ord

به افسانه دری و نارویژی گوش فرا دهید. افسانه را انتخاب کن، سپس زبان را با فشار دادن ایکون بالا بطرف چپ. (Flash)

Vi snakker
Vi snakker

آموختن ناروژی . تمرین کردن زبان به شکل تقریری و تمرین های تشویقی. موضوعات روزمره. مناسب برای تمام سنین.

Youtube
Youtube

مهمانان ناخوانده – داستان از ایران. کتاب تصویری با بیان نارویژی و فارسی.

Youtube
Youtube

انسا و بانسا – یک داستان از پاکستان. به فارسی و نارویژی گفته شده.

Youtube
Youtube

دیگهیر جادوگر – یک داستان از سومالیا. به فارسی و نارویژی گفته شده.

Youtube
Youtube

کلاه فروش- یک داستان از سریلانکا. به نارویژی و فارسی گفته شده.

صنف 5. ـ 7.

Bildetema
Bildetema

Interaktiv ordbok med bilder, tekst og lyd på 34 språk.

Dagen i dag
Dagen i dag

تاریخ و ساعت را با شنیدن و خواندن بیاموزید.

Klar ferdig norsk!-gammel
Klar ferdig norsk!-gammel

منابع انترنیتی با تمرینات شنیدن- ، خواندن و تلفظ کردن به بوکمول. متن و تمرینات به بسیاری از موضوعات روزمره.

KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny
KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny

منابع انترنیتی با تمرینات شنیدن- ، خواندن و تلفظ کردن به بوکمول. متن و تمرینات به بسیاری از موضوعات روزمره.

Klokka
Klokka

ساعت را تنظیم کنید و به زمان گوش دهید.

Norsk start
Norsk start

بانک کلمات (ذخیره کلمات) عکس ها را ببین و به کلمات به زبان نارویژی گوش بده.

Salaby
Salaby

دستور زبان نارویژی و املای درست نارویژی را تمرین کن. تمرینات زیاد و متفاوت با صدا.

Salaby
Salaby

در باره نقاش نارویژی ادوارد مونک بیاموز. نفاشیها را نگاه کن، بخوان ، بازی کن و فعالیتهای را انجام بده.

Taletast
Taletast

حروف و کلمات را بنویسید و آنها را صدا با صدا و تمام کلمه را بخوانید

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 1 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 2 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: تمرینات بدنی کلمات را در باره ورزش با ویدیو، صدا و تصویر بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

Lær ord om ting du gjør på skolen. Verb med video og lyd. Se ord i setninger.

Tema morsmål
Tema morsmål

در باره نقاش نارویژی ادوارد مونک به زبان دری بخوان.

Tema morsmål
Tema morsmål

لغت ها را در مورد ورزش با صدا و متن در فلم نگاه کنید.

Tema morsmål
Tema morsmål

ستیان و علی به مسافرت کلبه. یک داستان جنائی عید پاک را به نارویژی و دری بخوان.

Tema morsmål
Tema morsmål

افسانه برکینه بروسه. به این افسانه به فارسی و نارویژی گوش بده. لیست کلمات و تمرینات.

Tema morsmål
Tema morsmål

همان کدوی غلتان – یک داستان از ایزان به فارسی و نارویژی گفته شده.

Troll i ord
Troll i ord

بوکنه بروسه (بز صدا فش فش). به این افسانه به زبانهای متفاوت گوش کن. برای انتخاب زبان به ایکون بالا سمت چپ کلیک کن.

Troll i ord
Troll i ord

نورد ویندین (باد شمال). به این افسانه بزبانهای زیاد گوش بده. برای انتخاب زبان به ایکون بالا سمت چپ کلیک کن. (فلاش)

Troll i ord
Troll i ord

زمانیکه طاوس و کلاغ رنگشانرا بدست آوردند. به این افسانه بزبانهای زیاد گوش بده. برای انتخاب زبان به ایکون بالا سمت چپ کلیک کن. (فلاش)

Troll i ord
Troll i ord

چرا تمساح زبان ندارد. به این افسانه بزبانهای زیاد گوش بده. برای انتخاب زبان به ایکون بالا سمت چپ کلیک کن. (فلاش)

Troll i ord
Troll i ord

دراتوکای کفش ساز به این افسانه بزبانهای زیاد گوش بده. برای انتخاب زبان به ایکون بالا سمت چپ کلیک کن. (فلاش)

Vi snakker
Vi snakker

آموختن ناروژی . تمرین کردن زبان به شکل تقریری و تمرین های تشویقی. موضوعات روزمره. مناسب برای تمام سنین.

Youtube
Youtube

مهمانان ناخوانده – داستان از ایران. کتاب تصویری با بیان نارویژی و فارسی.

Youtube
Youtube

انسا و بانسا – یک داستان از پاکستان. به فارسی و نارویژی گفته شده.

Youtube
Youtube

دیگهیر جادوگر – یک داستان از سومالیا. به فارسی و نارویژی گفته شده.

Youtube
Youtube

کلاه فروش- یک داستان از سریلانکا. به نارویژی و فارسی گفته شده.

صنف 8. ـ 10.

Bildetema
Bildetema

Interaktiv ordbok med bilder, tekst og lyd på 34 språk.

book2
book2

کورس زبان نارویژی و بسیاری زبان دیگر را بوسیله فارسی بیاموز. زبان را که میخواهی فرا بگیری انتخاب کن، و بفرمائید!

Dagen i dag
Dagen i dag

تاریخ و ساعت را با شنیدن و خواندن بیاموزید.

Klar ferdig norsk!-gammel
Klar ferdig norsk!-gammel

منابع انترنیتی با تمرینات شنیدن- ، خواندن و تلفظ کردن به بوکمول. متن و تمرینات به بسیاری از موضوعات روزمره.

KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny
KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny

منابع انترنیتی با تمرینات شنیدن- ، خواندن و تلفظ کردن به بوکمول. متن و تمرینات به بسیاری از موضوعات روزمره.

Klokka
Klokka

ساعت را تنظیم کنید و به زمان گوش دهید.

Kunnskap.no
Kunnskap.no

بیاموز کلمات را از روز اول با دیدن عکس، بشنو، بخوان و بنویس. نارویژی بنیادی سطح ۱ تا ۳.

Kunnskap.no
Kunnskap.no

کلمات را از نخستین روز بیاموز با دیدن تصویر، شنیدن، خواندن و نوشتن. نارویژی بنیادی سطح ۱

Moava
Moava

تلفظ را تمرین کن. زبان را انتخاب نما. یک کلمه یا جمله بنویس. به کلمه گوش بده و تلفظ خود را آزمایش نما.

Norsk start
Norsk start

بانک کلمات (ذخیره کلمات) عکس ها را ببین و به کلمات به زبان نارویژی گوش بده.

Norsk start: Oppgaver
Norsk start: Oppgaver

تمرینات در سه سطح برای تو که میتوانی بخوانی. فهرست کلمات با تصویر و صدا.

Norsk start: Ordbank
Norsk start: Ordbank

لغتنامه در موارد مختلف با تصویر و صدا.

NorskPluss Alfa
NorskPluss Alfa

Lær bokstavene. Gjør lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav.

Ord 2
Ord 2

تلفظ و کلمات را تمرین کنید. متن کلمات و در ضمن کتابهای تمرین را استفاده نمائید.

Ord1
Ord1

منبع شاگردان ورد1 شامل تمرینات همکنشی (تاثیر متقابل) برای آشنائی با صدا ها، حروف و مفاهیم به زبان نارویژی میشود.

Salaby
Salaby

در باره نقاش نارویژی ادوارد مونک بیاموز. نفاشیها را نگاه کن، بخوان ، بازی کن و فعالیتهای را انجام بده.

Taletast
Taletast

حروف و کلمات را بنویسید و آنها را صدا با صدا و تمام کلمه را بخوانید

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 1 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 2 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: تمرینات بدنی کلمات را در باره ورزش با ویدیو، صدا و تصویر بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

Lær ord om ting du gjør på skolen. Verb med video og lyd. Se ord i setninger.

Tema morsmål
Tema morsmål

در باره نقاش نارویژی ادوارد مونک به زبان دری بخوان.

Tema morsmål
Tema morsmål

لغت ها را در مورد ورزش با صدا و متن در فلم نگاه کنید.

Tema morsmål
Tema morsmål

ستیان و علی به مسافرت کلبه. یک داستان جنائی عید پاک را به نارویژی و دری بخوان.

Tema morsmål
Tema morsmål

افسانه برکینه بروسه. به این افسانه به فارسی و نارویژی گوش بده. لیست کلمات و تمرینات.

Tema morsmål
Tema morsmål

همان کدوی غلتان – یک داستان از ایزان به فارسی و نارویژی گفته شده.

Troll i ord
Troll i ord

بوکنه بروسه (بز صدا فش فش). به این افسانه به زبانهای متفاوت گوش کن. برای انتخاب زبان به ایکون بالا سمت چپ کلیک کن.

Troll i ord
Troll i ord

نورد ویندین (باد شمال). به این افسانه بزبانهای زیاد گوش بده. برای انتخاب زبان به ایکون بالا سمت چپ کلیک کن. (فلاش)

Troll i ord
Troll i ord

زمانیکه طاوس و کلاغ رنگشانرا بدست آوردند. به این افسانه بزبانهای زیاد گوش بده. برای انتخاب زبان به ایکون بالا سمت چپ کلیک کن. (فلاش)

Troll i ord
Troll i ord

چرا تمساح زبان ندارد. به این افسانه بزبانهای زیاد گوش بده. برای انتخاب زبان به ایکون بالا سمت چپ کلیک کن. (فلاش)

Troll i ord
Troll i ord

دراتوکای کفش ساز به این افسانه بزبانهای زیاد گوش بده. برای انتخاب زبان به ایکون بالا سمت چپ کلیک کن. (فلاش)

Vi snakker
Vi snakker

آموختن ناروژی . تمرین کردن زبان به شکل تقریری و تمرین های تشویقی. موضوعات روزمره. مناسب برای تمام سنین.

Youtube
Youtube

مهمانان ناخوانده – داستان از ایران. کتاب تصویری با بیان نارویژی و فارسی.

Youtube
Youtube

انسا و بانسا – یک داستان از پاکستان. به فارسی و نارویژی گفته شده.

Youtube
Youtube

دیگهیر جادوگر – یک داستان از سومالیا. به فارسی و نارویژی گفته شده.

Youtube
Youtube

کلاه فروش- یک داستان از سریلانکا. به نارویژی و فارسی گفته شده.