نارویژی

صنف 1. ـ 4.

Ansa og Bansa

Ansa og Bansa

قصه های چندین زبانه: انسا و بسنا – یک قصه از پاکستان. بخوانید، بشنوید و فیلم را ببینید. این قصه به زبانهای متفاوت ترجمه شده است.

Barnebøker norsk

Barnebøker norsk

کتابهای کودکان را بخوانید. ۴۰ قصه با متن، تصاویر و صدا به ۱۵ زبان، بوکمول و نینوشک.

Bildetema

Bildetema

فرهنگ لغت مرتبط با تصاویر، متن و صدا به ۳۴ زبان.

En person sitter ved siden av en katt og en hund.

De ubudne gjestene

قصه های چندین زبانه: مهمانان ناخوانده – یک قصه ایرانی. بخوانید، بشنوید و فیلم را ببینید. این قصه به زبانهای متفاوت ترجمه شده است.

Det rullende gresskaret

Det rullende gresskaret

همان کدوی غلتان – یک داستان از ایزان به فارسی و نارویژی گفته شده.

En person går på en vei og bærer hatter med hodet og hendene sine.

Hatteselgeren

قصه های چندین زبانه: کلاه فروش – یک قصه ی از سیریلانکا. بخوانید، بشنوید و فیلم را ببینید. این قصه به زبانهای متفاوت ترجمه شده است.

En person med ører.

Heksen Dhegdheer

قصه های چندین زبانه: جن گوش دراز – یک قصه به سومالی. بخوانید، بشنوید و فیلم را ببینید. این قصه به زبانهای متفاوت ترجمه شده است.

Klar, ferdig, norsk

Klar, ferdig, norsk

این سایت انترنیتی کلار، فردی، نوشک است با لیست کلمات به ۲۶ زبان.

Norsk 1-2

Norsk 1-2

در همین کانال شاگرد صفحه نارویژی تو با الفبا، صداها، حیوانات و افسانه ها آشنا می شوی.

Norsk 3-4

Norsk 3-4

در همین کانال شاگرد صفحه‌ی نارویژی تو می توانی ویدیوها و رهنمائی برای نوشتن و تمرین صدا ها بدست آوری.

Norsk start ordbank

Norsk start ordbank

فرهنگ لغت

به تصاویر ببینید و به کلمات نارویژی گوش دهید.

NRK Super

NRK Super

گروه مطالعه. به صدا ها گوش بده و حروف الفبا را بیاموز. هر حرف یک برنامه دارد.

Nye ord

Nye ord

کلمات جدید یک سایت دارد. درین جا شخص می تواند تنها بخواند و تمرین کند یا با یک صدای از آپ. شخص می تواند صدای خود را ثبت کند و خواندن خود را بشنود. درین اپ تمرینات برای متون است. برای کودکان و بزرگسالانی که نارویژی بیاموزد می باشد.

Illustrasjon av dyr som løper i en skog.

Skinnvotten

افسانه ازاوکرائن در مورد دستکش چرمی را بخوانید. دو زبانه.

صنف 5. ـ 7.

Ansa og Bansa

Ansa og Bansa

قصه های چندین زبانه: انسا و بسنا – یک قصه از پاکستان. بخوانید، بشنوید و فیلم را ببینید. این قصه به زبانهای متفاوت ترجمه شده است.

Barnebøker norsk

Barnebøker norsk

کتابهای کودکان را بخوانید. ۴۰ قصه با متن، تصاویر و صدا به ۱۵ زبان، بوکمول و نینوشک.

Bildetema

Bildetema

فرهنگ لغت مرتبط با تصاویر، متن و صدا به ۳۴ زبان.

Dagen i dag

Dagen i dag

تاریخ ها و وقت را بیاموزید. از میان چندین زبان انتخاب کنید.

En person sitter ved siden av en katt og en hund.

De ubudne gjestene

قصه های چندین زبانه: مهمانان ناخوانده – یک قصه ایرانی. بخوانید، بشنوید و فیلم را ببینید. این قصه به زبانهای متفاوت ترجمه شده است.

Det rullende gresskaret

Det rullende gresskaret

همان کدوی غلتان – یک داستان از ایزان به فارسی و نارویژی گفته شده.

En person går på en vei og bærer hatter med hodet og hendene sine.

Hatteselgeren

قصه های چندین زبانه: کلاه فروش – یک قصه ی از سیریلانکا. بخوانید، بشنوید و فیلم را ببینید. این قصه به زبانهای متفاوت ترجمه شده است.

En person med ører.

Heksen Dhegdheer

قصه های چندین زبانه: جن گوش دراز – یک قصه به سومالی. بخوانید، بشنوید و فیلم را ببینید. این قصه به زبانهای متفاوت ترجمه شده است.

Klar, ferdig, norsk

Klar, ferdig, norsk

این سایت انترنیتی کلار، فردی، نوشک است با لیست کلمات به ۲۶ زبان.

Norsk 5-7

Norsk 5-7

در همین کانال شاگرد صفحه‌ی نارویژی تو می توانی ویدیوها را ببینی و رهنمائی در مورد سخنرانی و نوشتن متن ها، آموختن در باره لهجه زبان ها و دستور زبان را بدست آوری.

Norsk start 5-7

Norsk start 5-7

آموزش مبتدی به نارویژی. ۳ سطح. سایت انترنیتی متعلق به کتاب نوشک ستارد است، همچنین می تواند بدون کتاب استفاده شود.

Nye ord

Nye ord

کلمات جدید یک سایت دارد. درین جا شخص می تواند تنها بخواند و تمرین کند یا با یک صدای از آپ. شخص می تواند صدای خود را ثبت کند و خواندن خود را بشنود. درین اپ تمرینات برای متون است. برای کودکان و بزرگسالانی که نارویژی بیاموزد می باشد.

Vokabular

Vokabular

کلمات جدید بیاموزیدمیان زبانها و موضوعات متفاوت انتخاب کنید. زبان کمکی دری نیست، اما تصویر و کلمه به بوکمول دارد.

صنف 8. ـ 10.

Barnebøker norsk

Barnebøker norsk

کتابهای کودکان را بخوانید. ۴۰ قصه با متن، تصاویر و صدا به ۱۵ زبان، بوکمول و نینوشک.

Bildetema

Bildetema

فرهنگ لغت مرتبط با تصاویر، متن و صدا به ۳۴ زبان.

book2

book2

کورس زبان نارویژی و بسیاری زبان دیگر را بوسیله فارسی بیاموز. زبان را که میخواهی فرا بگیری انتخاب کن، و بفرمائید!

Bøkenes verden

Bøkenes verden

کتابهای ساده.

Dagen i dag

Dagen i dag

تاریخ ها و وقت را بیاموزید. از میان چندین زبان انتخاب کنید.

Det rullende gresskaret

Det rullende gresskaret

همان کدوی غلتان – یک داستان از ایزان به فارسی و نارویژی گفته شده.

Klar, ferdig, norsk

Klar, ferdig, norsk

این سایت انترنیتی کلار، فردی، نوشک است با لیست کلمات به ۲۶ زبان.

Kort forklart

Kort forklart

۳۱ کتاب دیجیتال جائیکه تو می توانی علوم طبیعی و اجتماعی را فرا بگیری. لیست کلمات با پشتبانی ۲۵ زبان.

Kunnskap.no

Kunnskap.no

بیاموز کلمات را از روز اول با دیدن عکس، بشنو، بخوان و بنویس. نارویژی بنیادی سطح ۱ تا ۳.

Loecsen

Loecsen

کورس زبان بنیادی. زبان مادری را در فهرست بازشو انتخاب کنید.

Norsk 8-10

Norsk 8-10

در همین کانال شاگرد صفحه‌ی نارویژی تو می توانی ویدیوهای زیاد را ببینی و در مورد نوشتن، خواندن، صحبت کردن و دیگر موضوعات مهم مضمون نارویژی در مکتب بیاموزی.

Norsk start 8-10

Norsk start 8-10

آموزش مبتدی به نارویژی. ۳ سطح. سایت انترنیتی متعلق به کتاب نوشک ستارد است، همچنین می تواند بدون کتاب استفاده شود.

Norsk start 8-10: Kom i gang

Norsk start 8-10: Kom i gang

Norsk start برای ۸ – ۱۰ را شروع کنید.

Norsk start: Oppgaver

Norsk start: Oppgaver

تمرینات در سه سطح برای تو که میتوانی بخوانی. فهرست کلمات با تصویر و صدا.

Norsk start: Ordbank

Norsk start: Ordbank

لغتنامه در موارد مختلف با تصویر و صدا.

NorskPluss Alfa

NorskPluss Alfa

Lær bokstavene. Gjør lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav.

Norsksidene

Norsksidene

در باره دستور زبان، نوشتن و زبان از طریق خواندن، شنیدن و انجام دادن تمرینات را بیاموزید. 

Ord 1

Ord 1

منبع شاگردان ورد1 شامل تمرینات همکنشی (تاثیر متقابل) برای آشنائی با صدا ها، حروف و مفاهیم به زبان نارویژی میشود.

Ord 2

Ord 2

تلفظ و کلمات را تمرین کنید. متن کلمات و در ضمن کتابهای تمرین را استفاده نمائید.

Uttrykk

Uttrykk

در مورد اصطلاح بیاموزید، اصطلاحات توضیح شده را بدست آورید و تمرینات را انجام دهیدتوضیحات به نارویژی.

Vi snakker

Vi snakker

آموختن ناروژی . تمرین کردن زبان به شکل تقریری و تمرین های تشویقی. موضوعات روزمره. مناسب برای تمام سنین.

Vokabular

Vokabular

کلمات جدید بیاموزیدمیان زبانها و موضوعات متفاوت انتخاب کنید. زبان کمکی دری نیست، اما تصویر و کلمه به بوکمول دارد.