عرضه مقدماتی در لیسه

خواندن و نوشتن بیاموز.

NorskPluss Alfa

NorskPluss Alfa

Lær bokstavene. Gjør lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav.
Ord 1

Ord 1

منبع شاگردان ورد1 شامل تمرینات همکنشی (تاثیر متقابل) برای آشنائی با صدا ها، حروف و مفاهیم به زبان نارویژی میشود.

Ord 2

Ord 2

تلفظ و کلمات را تمرین کنید. متن کلمات و در ضمن کتابهای تمرین را استفاده نمائید.

بخوان و بشنو

Bøkenes verden

Bøkenes verden

کتابهای ساده.

Klar tale

Klar tale

اخبار روز را بخوانید. نارویژی ساده و فونت بزرگ.

Kort forklart

Kort forklart

۳۱ کتاب دیجیتال جائیکه تو می توانی علوم طبیعی و اجتماعی را فرا بگیری. لیست کلمات با پشتبانی ۲۵ زبان.

Les norsk!

Les norsk!

این جا تو می توانی متون مختلف به سطوح متفاوت و در باره موضوعات گوناگون بیابید.

Les norsk! Youtube

Les norsk! Youtube

برای آزمایش نارویژی تمرین کنید.. متن را بخوانید و بشنوید. سطوح متفاوت.

Logo for Leseverktøy

Leseverktøy

در خواندن بهتر شوید. سبک های متفاوت را بخوانید، از سطح اول تا سوم را انتخاب کنید.

Min norsk Smart øving

Min norsk Smart øving

Lær deg ord og uttrykk fra dagliglivet. Les på ulike nivåer, bruk bilder, lytt og øv på muntlige ferdigheter.

Norsk A1

Norsk A1

به فیلم ها نگاه کنید، متون در باره موضوعات متفاوت را بخوانید و بشنوید.

Nye ord

Nye ord

کلمات جدید یک سایت دارد. درین جا شخص می تواند تنها بخواند و تمرین کند یا با یک صدای از آپ. شخص می تواند صدای خود را ثبت کند و خواندن خود را بشنود. درین اپ تمرینات برای متون است. برای کودکان و بزرگسالانی که نارویژی بیاموزد می باشد.

Verdensbiblioteket

Verdensbiblioteket

Her kan du finne e-bøker og lydbøker på ditt språk.

Vi snakker

Vi snakker

آموختن ناروژی . تمرین کردن زبان به شکل تقریری و تمرین های تشویقی. موضوعات روزمره. مناسب برای تمام سنین.

دستور زبان و تلفظ

CALST

CALST

شنیدن و حرف زدن را تمرین کنید. تمرین مناسب به اساس زبان مادری خود.

Exploring Norwegian Grammar

Exploring Norwegian Grammar

قوانین دستور زبان را با مثال ها و عکس ها بیاموزید.

grammatikk.com

grammatikk.com

دستور زبان نارویژی به انگلیسی و نارویژی را بخوانید و بیاموزید.

Håndbok i grammatikk

Håndbok i grammatikk

سایت انترنیتی با تمرینات متفاوت در مورد گرامر و استفاده زبان.

Interaktiv nettnorsk

Interaktiv nettnorsk

نارویژی تعاملی در سایت انترنیتی. خودشما چه مقدار و چه را می خواهید یاد بگیرید، انتخاب کنید، دستور زبان را تمرین نمائید.

Interaktive grammatikkoppgaver

Interaktive grammatikkoppgaver

سطح و نوعیت تمرینات گرامری که شما کار می کنید انتخاب نمائید.

KLAR, FERDIG, NORSK! -  Ny

KLAR, FERDIG, NORSK! – Ny

منابع انترنیتی با تمرینات شنیدن- ، خواندن و تلفظ کردن به بوکمول. متن و تمرینات به بسیاری از موضوعات روزمره.

Lesetrener

Lesetrener

به روان خوانی و خواندن کلمات مشکل تمرین کنید. 

Norsk grammatikk

Norsk grammatikk

تمرینات دستور زبان نارویژی برای شما که نارویژی را در سطح بالاتری یاد گرفته اید.

Norsk start: Oppgaver

Norsk start: Oppgaver

تمرینات در سه سطح برای تو که میتوانی بخوانی. فهرست کلمات با تصویر و صدا.

Norsklærer Karense - YouTube

Norsklærer Karense – YouTube

ویدیوهای – یوتیوب در باره دستور زبان، کلمات و اصطلاحات، تلفظ و فرهنگ نارویژی را ببینید. 

Norsksidene

Norsksidene

در باره دستور زبان، نوشتن و زبان از طریق خواندن، شنیدن و انجام دادن تمرینات را بیاموزید. 

Praktisk norsk 1

Praktisk norsk 1

به تمرینات شنیدن بپردازید و به دستور زبان و کلمات تمرین بکنید.

Praktisk norsk 2

Praktisk norsk 2

تمرینات گرامری. متمم بر کتاب نارویژی عملی ۲ استفاده شده می تواند.

Uttrykk

Uttrykk

در مورد اصطلاح بیاموزید، اصطلاحات توضیح شده را بدست آورید و تمرینات را انجام دهیدتوضیحات به نارویژی.

Vi snakker

Vi snakker

آموختن ناروژی . تمرین کردن زبان به شکل تقریری و تمرین های تشویقی. موضوعات روزمره. مناسب برای تمام سنین.

لغات

Bildetema

Bildetema

Interaktiv ordbok med bilder, tekst og lyd på 34 språk.

Dagen i dag

Dagen i dag

تاریخ و ساعت را با شنیدن و خواندن بیاموزید.

KLAR, FERDIG, NORSK! -  Ny

KLAR, FERDIG, NORSK! – Ny

منابع انترنیتی با تمرینات شنیدن- ، خواندن و تلفظ کردن به بوکمول. متن و تمرینات به بسیاری از موضوعات روزمره.

Min norsk Smart øving

Min norsk Smart øving

Lær deg ord og uttrykk fra dagliglivet. Les på ulike nivåer, bruk bilder, lytt og øv på muntlige ferdigheter.

Norsk start: Ordbank

Norsk start: Ordbank

لغتنامه در موارد مختلف با تصویر و صدا.

Ord 2

Ord 2

تلفظ و کلمات را تمرین کنید. متن کلمات و در ضمن کتابهای تمرین را استفاده نمائید.

Vokabular

Vokabular

کلمات جدید بیاموزیدمیان زبانها و موضوعات متفاوت انتخاب کنید. زبان کمکی دری نیست، اما تصویر و کلمه به بوکمول دارد.

مطالب آموزشی و کورس نارویژی

!Klart det

!Klart det

منابع کمپیوتری برای کتاب درسی !Klart det سطح ب۱ – ب۲.

!Norsk nå

!Norsk nå

نارویژی در سطح نوآموز بیاموزید. تمرینات کناب درسی، تمرینات شنیدن و کلمات جدید.

Allmenn

Allmenn

بطور عمومی یک کورس نارویژی و  دانستنی های اجتماعی است. کورس در برگیرنده ویدیوها، عکسها و تمرینات است. برای سطوح A1 تا A2 مناسب است.

Basar

Basar

تیوری و تمرینات به نارویژی چون زبان دوم. بخوانید، بشنوید، ویدیو را ببینید و بنویسید.

Godt sagt

Godt sagt

الفا ، گود ساگت ۱ و ۲ را پیاده کنید، متون را بخوانید و بنویسید. سطح: A1-A2

Her bor vi 1

Her bor vi 1

به نارویژی گفتاری تمرین کنید و تمرینات اضافی کتاب (Her bor vi) ۱ را انجام بدهید. سطح A1

Her bor vi 2

Her bor vi 2

به نارویژی گفتاری تمرین کنید و تمرینات اضافی کتاب این جا ما زندگی می کنیم ۲ را انجام بدهید. سطح A2

Her på berget

Her på berget

تمرینات را انجام بدهید و به صدای کتاب درسی هرپو برگه در انترنیت گوش بدهید. سطح ب۱ – ب۲.

Hugin og Munin

Hugin og Munin

نارویژی بیاموز. فیلم ها، متن ها و تمرینات برای نوجوانان مناسب است. زبان مادری جهت فهم بهتر به چندین زبان.

Learn now

Learn now

کورس نارویژی برای نوآموزان در انترنیت، با کمک چندین زبان مادری.

Learn NoW 2

Learn NoW 2

یک کورس انلاین در نارویژی به سطح B1. در برگیرنده متون، قواعد زبان، تمرینات و معلومات در باره زبان نارویژی و جامعه می باشد. 

Med tusen ord

Med tusen ord

سریع بیاموزید. تمرین شفاهی و لغات از سطح الف۱ تا ب۲.

Mer norsk

Mer norsk

تمرینات از کتاب Mer norsk با لینکها به کتاب دیجیتال. سطح ب۱.

Min norsk Smart øving

Min norsk Smart øving

Lær deg ord og uttrykk fra dagliglivet. Les på ulike nivåer, bruk bilder, lytt og øv på muntlige ferdigheter.

Norsk på 1-2-3

Norsk på 1-2-3

دراین جا شما تمرینات انترنیتی را می یابی و صدا برای کتاب نارویژی به ۱-۲-۳. سطح الف۱- الف۲.

Norsk start 8-10: Kom i gang

Norsk start 8-10: Kom i gang

Norsk start برای ۸ – ۱۰ را شروع کنید.

Norsk start 8-10: Tekstbok

Norsk start 8-10: Tekstbok

تمرینات در سه سطح. با کتاب درسی Norsk start ۸-۱۰ یکجا استفاده کنید.

NorskPluss kort botid

NorskPluss kort botid

Bli kjent med innholdet i norskfaget samtidig som du lærer deg språket.

NorskPluss: Ungdom

NorskPluss: Ungdom

تمرینات در سطوح مختلف. تعلیمات ابتدایی زبان نارویژی برای دو زبانه ها

Ny i Norge

Ny i Norge

بخوانید، بنویسید و دستور زبان را تمرین بکنید و تلفظ کردن در سطح الف۱ و الف ۲.

På høyden

På høyden

تمرینات نوشتن، خواندن و دستور زبان به کمک چندین زبان.

På vei - gammel

På vei – gammel

کتاب درسی نارویژی برای نوآموزان. موضوعات در مورد زندگی روزمره را تمرین کنید.

Bildet viser tittelen til nettstedet På vei

På vei – ny

کتاب درسی نارویژی برای نوآموزان. موضوعات در مورد زندگی روزمره را تمرین کنید.

Stein på stein

Stein på stein

دسترسی به سوالات اضافی و محتوی کتاب Stein på stein سطح ب۱.

Veien fram

Veien fram

کورس انترنیتی نارویژی برای شاگردان در سطح آموزش لیسه، با مودل های خود به نارویژی شغلی.

Veien videre

Veien videre

راه فراتر کورس انلاین نارویژی برای خردسالان و بزرگسالان است که به مکتب پایه ای (از ۱ – ۱۰) می روند. درین کورس انلاین شخص در باره دستور زبان، تکنیک مطالعه،  بخشهای ادبی، تاریخ زبان و تاریخ ادبیات.

Allmenn

Allmenn

بطور عمومی یک کورس نارویژی و  دانستنی های اجتماعی است. کورس در برگیرنده ویدیوها، عکسها و تمرینات است. برای سطوح A1 تا A2 مناسب است.

Creaza samfunn

Creaza samfunn

کار با مضامین اجتماعی بوسیله تنظیم موضوعات، تمرینات و تنظیم مفاهیم. آن مفاهیم که به دری، پشتو، تگرینا، کورمانجی، عربی و سومالی ترجمه شده است.

Demokrati og diktatur

Demokrati og diktatur

یک متن مقدماتی در باره دموکراسی و دیکتاتوری.  این متن به زبانهای مختلف ترجمه شده است.

Grip

Grip

تمرینات علم اجتماعی، علم طبیعی، ریاضی و انگلیسیمی توان بدون کتاب Grip استفاده شود. 

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد.

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

منابع برای کتابهای گریپ در علوم اجتماعی، علوم طبیعی و ریاضی در یکجا جمع شده است.

Historie VGO

Historie VGO

درهمین کانال شاگرد صفحه‌ی تاریخ تومی توانی درباره وقایع متفاوت ازاولین انسانها تا مخالفت های امروزجهان بیاموزی. تومی توانی ویدیوها را ببینی ومتنها را بخوانی. 

Kart i skolen

Kart i skolen

نقشه ناروی. به نام جاها نگاه کن. فاصله ها را اندازه بگیر و بیشتر. زبانهای مورد استفاده یا کمکی بوکمول، نینوشک و انگلیسی.

Landsdeler og fylker i Norge

Landsdeler og fylker i Norge

یک متن مقدماتی در باره بخش ها و ولایات ناروی. این متن به زبانهای مختلف ترجمه شده است.

Norge på flere språk

Norge på flere språk

اخباروراپورتاژها ازتمام ناروی به عربی، دری، کرمانجی، سومالی و تیگرینیا. 

Norsk start 8-10: Samfunnsfag

Norsk start 8-10: Samfunnsfag

با موضوعات علوم اجتماعی کار کنید، صنف ۸. – ۱۰. این منبع یک ذخیره کلمات دارد.

På høyden

På høyden

کار با موضوعات متفاوت از علوم اجتماعی، علوم طبیعی و دین. عکسها، مفاهیم، فهمیدن.

Samfunnsfag VGO

Samfunnsfag VGO

درهمین کانال شاگرد صفحه‌ی اجتماعیات تومی توانی ویدیوها را ببینی ودرباره فرد، جامعه وفرهنگ، سیاسی ودموکراسی، کاروزندگی تولیدی ومناسبات بین المللی بیاموزی.

Samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap

زبان را انتخاب نمائید و دانش مهم در باره جامعه ناروی را بخوانید.

Zmekk

Zmekk

منابع آموزشی علوم اجتماعی برای کلاس های مقدماتی دوره متوسطه

Algebra

Algebra

فیلم در مورد الجبر را نگاه کنید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Brøk

Brøk

فیلم در باره کسررا ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Desimaltall

Desimaltall

فیلم در باره اعداد اعشاری را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Funksjoner

Funksjoner

فیلم در باره توابع را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Geometri

Geometri

فیلم در باره هندسه را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

منابع برای کتابهای گریپ در علوم اجتماعی، علوم طبیعی و ریاضی در یکجا جمع شده است.

Heltall

Heltall

فیلم در باره اعداد کامل را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Jeg fikser matte

Jeg fikser matte

ریاضی برای کلاس ۸ – ۱۰. مرور کلی و توضیحات به کمک زبان مادری.

Likninger

Likninger

فیلم در باره معادلات را ببينید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Matematikk 1P-2P

Matematikk 1P-2P

درهمین کانال ریاضی تو می توانی ویدیوهای زیادی را مشاهده کنی. تومی توانی در باره اعداد والجبر، هندسه، تابع ها، علم آمار، اقتصاد و احتمالات بیاموزی. درین جا برای هرموضوع کاهوت وجود دارد طوری که می توانی حافظه و توانائی خود را آزمایش کنی.

Matematikkbegreper

Matematikkbegreper

Ordlister med sentrale ord i matematikk på norsk og morsmål. Velg språk i tabellen.

piccaption_alt text

Matematiske begreper

با مفاهیم و کلمات بازتابی که در درک تمرینات کمک می کنند، آشنا شوید.

NRK Skole: Matte

NRK Skole: Matte

درین جا شما فیلم های زیادی ریاضی از صنف ۱. تا صنف اول لیسه می یابید.

Prosent

Prosent

فیلم در باره فیصدی را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Statistikk

Statistikk

فیلم در باره آمار را نگاه کنید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Tospråklig matematikk 8-10

Tospråklig matematikk 8-10

درهمین کانال دوزانه صفحه ریاضی تومی توانی ویویوهای زیادی را ببینی. تومی توانی درباره اعداد، کسرو فیصد، الجبر، معادلات واشکال، اندازه گیری، هندسه، گرافها و توابع، استاتستیک، احتمالات واقتصاد بیاموزی. درفهرست تومی توانی میان نارویژی (بوکمول)، عربی، دری، پشتو، کورمانجی و تیگیرنا انتخاب کنی.

Filmer om energi

Filmer om energi

Se korte filmer om energi. Du kan også gjøre oppgaver og løse quiz.

Filmer om klima

Filmer om klima

Se korte filmer om klima på norsk og på morsmålet ditt. Gjør oppgaver.

Førstehjelp 1-4

Førstehjelp 1-4

کمک اولیه را بیاموز و چگونه تو می توانی زندگی را نجات دهی.

Førstehjelp 5-10

Førstehjelp 5-10

کمک اولیه را بیاموز و چگونه تو می توانی زندگی را نجات دهی.

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد.

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

منابع برای کتابهای گریپ در علوم اجتماعی، علوم طبیعی و ریاضی در یکجا جمع شده است.

Naturfag

Naturfag

در مورد موضوعات متفاوت علوم طبیعی، بوسیله متون و انیمیشن های ساده که توضیح می دهند بیاموزید. متن فقط به بوکمول و نینوشک می باشد.

Naturfag VGO

Naturfag VGO

در همین کلنال شاگرد تو می توانی فیلم ها، متن ها و تمرینات علم طبیعی را بیابی.

Naturområder

Naturområder

یک متن مقدماتی درباره مناطق طبیعی متفاوت در سطح زمین. این متن به زبان های متفاوت ترجمه شده است.

NRK Skole: Naturfag

NRK Skole: Naturfag

لینک ها در کلیپ های آموزشی دوبله به ۵ زبان، و در سایت انترنیتی NRK در باره ناروی.

Periodesystemet og grunnstoffer

Periodesystemet og grunnstoffer

یک متن مقدماتی عناصر و سیستم دورانی. این متن ترجمه شده است.

Illustrasjon av regnbue.

Prismeeffekter og brytning av lys

یک متن مقدماتی در باره منشور و انکسار نور. این متن ترجمه شده است.

Vei, fart og tid

Vei, fart og tid

یک متن مقدماتی در باره سرعت جاده و زمان. این متن ترجمه شده است.

Zanzu

Zanzu

در باره بدن بیاموز، با کلمات جدید آشنا شو و عکس ها را استفاده کن.

Access to English

Access to English

تمرینات، متون، فیلهای صوتی، لینک ها و دیگر مکمل کتاب درسی لیسه سال ۱ – ۳.

BBC

BBC

فیلم های کوتاه را نگاه کنید، تلفظ ها و دستور زبان را به کمک چندین زبان تمرین کنید.

Bildetema

Bildetema

Interaktiv ordbok med bilder, tekst og lyd på 34 språk.

British Council Teens

British Council Teens

از طریق بازی و ویدیو بیاموزید. با نوجوانان سراسر جهان تماس بگیرید.

Core English

Core English

با مهارت های مهم در انگلیسی کار کنید. تمرینات را انجام دهید، متون را بشنوید و بخوانید و فیلم را نگاه کنید.

Crossroads 8-10

Crossroads 8-10

مصاحبه ها و متون در باره موضوعات روز را بخوانید. تمرینات را انجام دهید و گرامر را تمرین نمائید.

Engelsk 8-10

Engelsk 8-10

درکانال شاگرد صفحه‌ی انگلیسی تومی توانی ویدیوها را ببینی ودرمورد دموکراسی، انسانها، صحت ودرباره چگونگی کارکرد چیزها بیاموزی.

Engelsk grammatikk

Engelsk grammatikk

گرامر انگلیسی با تمرینات و جوابات. همچنان می توانید فایل پی دی اف آن را دانلود کنید.

Engelsk grammatikk

Engelsk grammatikk

گرامر را با استفاده از «کارکردن با گرامر برای سال ۱. لیسه» تمرین کنید.

Exploring English

Exploring English

متن ها را بنویسید و تمرینات گرامری را انجام دهید. بطور کلی بر کلمات و اصطلاحات مفید نظر اندازید.

Grip 1 engelsk- gratis tilgang

Grip 1 engelsk- gratis tilgang

گریپ ۱ انگلیسی موقتا برای همه باز است.

IXL

IXL

ریاضی، هنر زبان، ساینس و علوم اجتماعی. از کودکستان تا صنف دوازدهم

Key English 8-10

Key English 8-10

متن های جالب با موضوعات متفاوت و با طول متفاوت و تمرینات گرامری.

Lingua Planet 8-10

Lingua Planet 8-10

کلیپ های فیلم، داستان های عکسی، فیل های صوتی و انیمیشن ها برای زبان گفتاری بهتر.

NDLA: Engelsk Vg1

NDLA: Engelsk Vg1

این جا شما منابع متفاوت و زیادی برای مضمون انگلیسی سال اول لیسه را می یابید.

New Flight Extra 8-10

New Flight Extra 8-10

تمرینات، بازی و لینک ها برای هر فصل کتاب های درسی پرواز جدید ۸ – ۱۰.

Norsk start 8-10: engelsk - oppgaver

Norsk start 8-10: engelsk – oppgaver

Norsk start ۸ – ۱۰ تمرینات . یک مجموعه تمرین Norsk start ۸ – ۱۰ انگلیسی ۱.

Norsk start 8-10: Engelsk 1

Norsk start 8-10: Engelsk 1

Norsk start ۱ آموزش نوآموزان به انگلیسی.

Searching 8-10

Searching 8-10

ملت های انگلیسی زبان را از طریق عکس ها، متون و تمرینات مختلف ملاقات کنید.

Språkporten: Engelsk

Språkporten: Engelsk

تمرینات فشرده گرامر انگلیسی، با تمرینات نوشتاری و فرهنگ لغات.

Stages 8-10

Stages 8-10

به کلمات، دستور زبان، درک خواندن و نوشتن تمرین کنید. صحبت خود را ضبط نمائید.

Stunt

Stunt

انگلیسی برای مطالعه مقدماتی سال اول لیسه. تکمیل کننده ی کتاب درسی.

Targets

Targets

متون در باره زندگی و فرهنگ در جهان انگلیسی زبان. استراتژی ها برای آموزش.

Tracks

Tracks

متمم کتاب درسی انگلیسی برای SF سال اول لیسه و YF سال ۱/ سال ۲ لیسه.

TV2 Skole: Engelsk 8-10

TV2 Skole: Engelsk 8-10

زبان انگلیسی را از طریق ویدیوها و اخبار کاوش کنید.

Voices in Time

Voices in Time

متون و تمرینات با امکان تعین یک هدف و ارزیابی خود.

Watch - World Wide English

Watch – World Wide English

به ویدیو ها ببینید و انگلیسی بیاموزید. سطح سال ۱ لیسه.