عرضه مقدماتی در لیسه

نارویژی

Lær å lese og skrive
Les og lytt
Grammatikk og uttale
Ordforråd
Læreverk og norskkurs

Lær å lese og skrive

NorskPluss Alfa
NorskPluss Alfa

Lær bokstavene. Gjør lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav.

Ord 1
Ord 1

همزمان با آموختن نارویژی شفاهی خواندن و نوشتن را بیاموزید.

Ord 2
Ord 2

تلفظ و کلمات را تمرین کنید. متن کلمات و در ضمن کتابهای تمرین را استفاده نمائید.

Ord1
Ord1

منبع شاگردان ورد1 شامل تمرینات همکنشی (تاثیر متقابل) برای آشنائی با صدا ها، حروف و مفاهیم به زبان نارویژی میشود.

Taletast
Taletast

حروف و کلمات را بنویسید و آنها را صدا با صدا و تمام کلمه را بخوانید

Les og lytt

!Klar, ferdig, norsk
!Klar, ferdig, norsk

تلفظ کلمات را بخوانید، بشنوید و تمرین نمایید. متن و تمرینات برای خیلی از موارد روزانه.

Elevkanalen VO
Elevkanalen VO

به فیلم ها نگاه کنید، متون در باره موضوعات متفاوت را بخوانید و بشنوید. سطح الف ۱ – ب۲.

Klar tale
Klar tale

اخبار روز را بخوانید. نارویژی ساده و فونت بزرگ.

Leseverktøy
Leseverktøy

در خواندن بهتر شوید. سبک های متفاوت را بخوانید، از سطح اول تا سوم را انتخاب کنید.

Salaby
Salaby

در باره نقاش نارویژی ادوارد مونک بیاموز. نفاشیها را نگاه کن، بخوان ، بازی کن و فعالیتهای را انجام بده.

Verdensbiblioteket
Verdensbiblioteket

Her kan du finne e-bøker og lydbøker på ditt språk.

Vi snakker
Vi snakker

آموختن ناروژی . تمرین کردن زبان به شکل تقریری و تمرین های تشویقی. موضوعات روزمره. مناسب برای تمام سنین.

Grammatikk og uttale

!Klar, ferdig, norsk
!Klar, ferdig, norsk

تلفظ کلمات را بخوانید، بشنوید و تمرین نمایید. متن و تمرینات برای خیلی از موارد روزانه.

CALST
CALST

شنیدن و حرف زدن را تمرین کنید. تمرین مناسب به اساس زبان مادری خود.

Exploring Norwegian Grammar
Exploring Norwegian Grammar

قوانین دستور زبان را با مثال ها و عکس ها بیاموزید.

Håndbok i grammatikk
Håndbok i grammatikk

سایت انترنیتی با تمرینات متفاوت در مورد گرامر و استفاده زبان.

Interaktiv nettnorsk
Interaktiv nettnorsk

نارویژی تعاملی در سایت انترنیتی. خودشما چه مقدار و چه را می خواهید یاد بگیرید، انتخاب کنید، دستور زبان را تمرین نمائید.

Interaktive grammatikkoppgaver
Interaktive grammatikkoppgaver

سطح و نوعیت تمرینات گرامری که شما کار می کنید انتخاب نمائید.

KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny
KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny

منابع انترنیتی با تمرینات شنیدن- ، خواندن و تلفظ کردن به بوکمول. متن و تمرینات به بسیاری از موضوعات روزمره.

Norsk grammatikk
Norsk grammatikk

تمرینات دستور زبان نارویژی برای شما که نارویژی را در سطح بالاتری یاد گرفته اید.

Norsk start: Oppgaver
Norsk start: Oppgaver

تمرینات در سه سطح برای تو که میتوانی بخوانی. فهرست کلمات با تصویر و صدا.

Praktisk norsk 1
Praktisk norsk 1

به تمرینات شنیدن بپردازید و به دستور زبان و کلمات تمرین بکنید.

Praktisk norsk 2
Praktisk norsk 2

تمرینات گرامری. متمم بر کتاب نارویژی عملی ۲ استفاده شده می تواند.

Vi snakker
Vi snakker

آموختن ناروژی . تمرین کردن زبان به شکل تقریری و تمرین های تشویقی. موضوعات روزمره. مناسب برای تمام سنین.

Ordforråd

Bildetema
Bildetema

Interaktiv ordbok med bilder, tekst og lyd på 34 språk.

Dagen i dag
Dagen i dag

تاریخ و ساعت را با شنیدن و خواندن بیاموزید.

KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny
KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny

منابع انترنیتی با تمرینات شنیدن- ، خواندن و تلفظ کردن به بوکمول. متن و تمرینات به بسیاری از موضوعات روزمره.

Klokka
Klokka

ساعت را تنظیم کنید و به زمان گوش دهید.

Norsk start: Ordbank
Norsk start: Ordbank

لغتنامه در موارد مختلف با تصویر و صدا.

Ord 2
Ord 2

تلفظ و کلمات را تمرین کنید. متن کلمات و در ضمن کتابهای تمرین را استفاده نمائید.

Tema morsmål
Tema morsmål

Lær ord om ting du gjør på skolen. Verb med video og lyd. Se ord i setninger.

Tema morsmål
Tema morsmål

لغت ها را در مورد ورزش با صدا و متن در فلم نگاه کنید.

Læreverk og norskkurs

!Klart det
!Klart det

منابع کمپیوتری برای کتاب درسی !Klart det سطح ب۱ – ب۲.

!Norsk nå
!Norsk nå

نارویژی در سطح نوآموز بیاموزید. تمرینات کناب درسی، تمرینات شنیدن و کلمات جدید.

Basar
Basar

تیوری و تمرینات به نارویژی چون زبان دوم. بخوانید، بشنوید، ویدیو را ببینید و بنویسید.

Her bor vi 1
Her bor vi 1

به نارویژی گفتاری تمرین کنید و تمرینات اضافی کتاب (Her bor vi) ۱ را انجام بدهید. سطح A1

Her bor vi 2
Her bor vi 2

به نارویژی گفتاری تمرین کنید و تمرینات اضافی کتاب این جا ما زندگی می کنیم ۲ را انجام بدهید. سطح A2

Her på berget
Her på berget

تمرینات را انجام بدهید و به صدای کتاب درسی هرپو برگه در انترنیت گوش بدهید. سطح ب۱ – ب۲.

Hugin og Munin
Hugin og Munin

نارویژی بیاموز. فیلم ها، متن ها و تمرینات برای نوجوانان مناسب است. زبان مادری جهت فهم بهتر به چندین زبان.

Learn now
Learn now

کورس نارویژی برای نوآموزان در انترنیت، با کمک چندین زبان مادری.

Med tusen ord
Med tusen ord

سریع بیاموزید. تمرین شفاهی و لغات از سطح الف۱ تا ب۲.

Mer norsk
Mer norsk

تمرینات از کتاب Mer norsk با لینکها به کتاب دیجیتال. سطح ب۱.

Min norsk Smart øving
Min norsk Smart øving

Lær deg ord og uttrykk fra dagliglivet. Les på ulike nivåer, bruk bilder, lytt og øv på muntlige ferdigheter.

Moava
Moava

تلفظ را تمرین کن. زبان را انتخاب نما. یک کلمه یا جمله بنویس. به کلمه گوش بده و تلفظ خود را آزمایش نما.

Norsk på 1-2-3
Norsk på 1-2-3

دراین جا شما تمرینات انترنیتی را می یابی و صدا برای کتاب نارویژی به ۱-۲-۳. سطح الف۱- الف۲.

Norsk start 8-10: Kom i gang
Norsk start 8-10: Kom i gang

Norsk start برای ۸ – ۱۰ را شروع کنید.

Norsk start 8-10: Tekstbok
Norsk start 8-10: Tekstbok

تمرینات در سه سطح. با کتاب درسی Norsk start ۸-۱۰ یکجا استفاده کنید.

NorskPluss kort botid
NorskPluss kort botid

Bli kjent med innholdet i norskfaget samtidig som du lærer deg språket.

NorskPluss: Ungdom
NorskPluss: Ungdom

تمرینات در سطوح مختلف. تعلیمات ابتدایی زبان نارویژی برای دو زبانه ها

Ny i Norge
Ny i Norge

بخوانید، بنویسید و دستور زبان را تمرین بکنید و تلفظ کردن در سطح الف۱ و الف ۲.

På høyden
På høyden

تمرینات نوشتن، خواندن و دستور زبان به کمک چندین زبان.

På vei - gammel
På vei – gammel

کتاب درسی نارویژی برای نوآموزان. موضوعات در مورد زندگی روزمره را تمرین کنید.

Bildet viser tittelen til nettstedet På vei
På vei – ny

کتاب درسی نارویژی برای نوآموزان. موضوعات در مورد زندگی روزمره را تمرین کنید.

Stein på stein
Stein på stein

دسترسی به سوالات اضافی و محتوی کتاب Stein på stein سطح ب۱.

Veien fram
Veien fram

کورس انترنیتی نارویژی برای شاگردان در سطح آموزش لیسه، با مودل های خود به نارویژی شغلی.

درس مضامین اجتماعی

Creaza samfunn
Creaza samfunn

کار با مضامین اجتماعی بوسیله تنظیم موضوعات، تمرینات و تنظیم مفاهیم. آن مفاهیم که به دری، پشتو، تگرینا، کورمانجی، عربی و سومالی ترجمه شده است.

GRIP
GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد.

GRIP
GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

Grip Fagnettsted
Grip Fagnettsted

Ressurser til Grip-bøkene i samfunnsfag, naturfag og matte på ett sted.

Kart i skolen
Kart i skolen

نقشه ناروی. به نام جاها نگاه کن. فاصله ها را اندازه بگیر و بیشتر. زبانهای مورد استفاده یا کمکی بوکمول، نینوشک و انگلیسی.

Norge på flere språk
Norge på flere språk

اخبار و راپورتاژ ناروی به دری/ فارسی، عربی و کورمانجی.

Norsk start 8-10: Samfunnsfag
Norsk start 8-10: Samfunnsfag

با موضوعات علوم اجتماعی کار کنید، صنف ۸. – ۱۰. این منبع یک ذخیره کلمات دارد.

Samfunnskunnskap
Samfunnskunnskap

زبان را انتخاب نمائید و دانش مهم در باره جامعه ناروی را بخوانید.

Zmekk
Zmekk

منابع آموزشی علوم اجتماعی برای کلاس های مقدماتی دوره متوسطه

ریاضی

Algebra
Algebra

فیلم در مورد الجبر را نگاه کنید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Brøk
Brøk

فیلم در باره کسررا ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Desimaltall
Desimaltall

فیلم در باره اعداد اعشاری را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Funksjoner
Funksjoner

فیلم در باره توابع را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Geometri
Geometri

فیلم در باره هندسه را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Grip Fagnettsted
Grip Fagnettsted

Ressurser til Grip-bøkene i samfunnsfag, naturfag og matte på ett sted.

Heltall
Heltall

فیلم در باره اعداد کامل را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Likninger
Likninger

فیلم در باره معادلات را ببينید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Matematikkbegreper
Matematikkbegreper

Ordlister med sentrale ord i matematikk på norsk og morsmål. Velg språk i tabellen.

piccaption_alt text
Matematiske begreper

با مفاهیم و کلمات بازتابی که در درک تمرینات کمک می کنند، آشنا شوید.

NRK Skole: Matte
NRK Skole: Matte

درین جا شما فیلم های زیادی ریاضی از صنف ۱. تا صنف اول لیسه می یابید.

Prosent
Prosent

فیلم در باره فیصدی را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Statistikk
Statistikk

فیلم در باره آمار را نگاه کنید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

علوم طبیعی

Filmer om energi
Filmer om energi

Se korte filmer om energi. Du kan også gjøre oppgaver og løse quiz.

Filmer om klima
Filmer om klima

Se korte filmer om klima på norsk og på morsmålet ditt. Gjør oppgaver.

GRIP
GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد.

GRIP
GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

Grip Fagnettsted
Grip Fagnettsted

Ressurser til Grip-bøkene i samfunnsfag, naturfag og matte på ett sted.

Menneskekroppen
Menneskekroppen

نامهای بخشهای مختلف بدن، مثلا اسکلت، اعضا، سیستم هاضمه و عضلات را بیاموزید. کلیک و ببین. فلش نیاز است. بوکمول و نینوشک.

Naturfag
Naturfag

در مورد موضوعات متفاوت علوم طبیعی، بوسیله متون و انیمیشن های ساده که توضیح می دهند بیاموزید. متن فقط به بوکمول و نینوشک می باشد.

NRK Skole: Naturfag
NRK Skole: Naturfag

لینک ها در کلیپ های آموزشی دوبله به ۵ زبان، و در سایت انترنیتی NRK در باره ناروی.

Periodesystemet og grunnstoffer
Periodesystemet og grunnstoffer

یک متن مقدماتی عناصر و سیستم دورانی. این متن ترجمه شده است.

Illustrasjon av regnbue.
Prismeeffekter og brytning av lys

یک متن مقدماتی در باره منشور و انکسار نور. این متن ترجمه شده است.

Vei, fart og tid
Vei, fart og tid

یک متن مقدماتی در باره سرعت جاده و زمان. این متن ترجمه شده است.

Zanzu
Zanzu

در باره بدن بیاموز، با کلمات جدید آشنا شو و عکس ها را استفاده کن.

انگلیسی

Access to English
Access to English

تمرینات، متون، فیلهای صوتی، لینک ها و دیگر مکمل کتاب درسی لیسه سال ۱ – ۳.

BBC
BBC

فیلم های کوتاه را نگاه کنید، تلفظ ها و دستور زبان را به کمک چندین زبان تمرین کنید.

Bildetema
Bildetema

Interaktiv ordbok med bilder, tekst og lyd på 34 språk.

British Council Teens
British Council Teens

از طریق بازی و ویدیو بیاموزید. با نوجوانان سراسر جهان تماس بگیرید.

Core English
Core English

با مهارت های مهم در انگلیسی کار کنید. تمرینات را انجام دهید، متون را بشنوید و بخوانید و فیلم را نگاه کنید.

Crossroads 8-10
Crossroads 8-10

مصاحبه ها و متون در باره موضوعات روز را بخوانید. تمرینات را انجام دهید و گرامر را تمرین نمائید.

Engelsk grammatikk
Engelsk grammatikk

گرامر انگلیسی با تمرینات و جوابات. همچنان می توانید فایل پی دی اف آن را دانلود کنید.

Engelsk grammatikk
Engelsk grammatikk

گرامر را با استفاده از «کارکردن با گرامر برای سال ۱. لیسه» تمرین کنید.

Exploring English
Exploring English

متن ها را بنویسید و تمرینات گرامری را انجام دهید. بطور کلی بر کلمات و اصطلاحات مفید نظر اندازید.

First Contact
First Contact

Grunnleggende engelsk. App for Apple med filmer, lydfiler og oppgaver.

First Contact
First Contact

Grunnleggende engelsk. App for Android med filmer, lydfiler og oppgaver.

Grip 1 engelsk- gratis tilgang
Grip 1 engelsk- gratis tilgang

Grip 1 engelsk er midlertidig åpent for alle.

IXL
IXL

ریاضی، هنر زبان، ساینس و علوم اجتماعی. از کودکستان تا صنف دوازدهم

Key English 8-10
Key English 8-10

متن های جالب با موضوعات متفاوت و با طول متفاوت و تمرینات گرامری.

Lingua Planet 8-10
Lingua Planet 8-10

کلیپ های فیلم، داستان های عکسی، فیل های صوتی و انیمیشن ها برای زبان گفتاری بهتر.

NDLA: Engelsk Vg1
NDLA: Engelsk Vg1

این جا شما منابع متفاوت و زیادی برای مضمون انگلیسی سال اول لیسه را می یابید.

New Flight Extra 8-10
New Flight Extra 8-10

تمرینات، بازی و لینک ها برای هر فصل کتاب های درسی پرواز جدید ۸ – ۱۰.

Norsk start 8-10: engelsk - oppgaver
Norsk start 8-10: engelsk – oppgaver

Norsk start ۸ – ۱۰ تمرینات . یک مجموعه تمرین Norsk start ۸ – ۱۰ انگلیسی ۱.

Norsk start 8-10: Engelsk 1
Norsk start 8-10: Engelsk 1

Norsk start ۱ آموزش نوآموزان به انگلیسی.

Searching 8-10
Searching 8-10

ملت های انگلیسی زبان را از طریق عکس ها، متون و تمرینات مختلف ملاقات کنید.

Språkporten: Engelsk
Språkporten: Engelsk

تمرینات فشرده گرامر انگلیسی، با تمرینات نوشتاری و فرهنگ لغات.

Stages 8-10
Stages 8-10

به کلمات، دستور زبان، درک خواندن و نوشتن تمرین کنید. صحبت خود را ضبط نمائید.

Stunt
Stunt

انگلیسی برای مطالعه مقدماتی سال اول لیسه. تکمیل کننده ی کتاب درسی.

Targets
Targets

متون در باره زندگی و فرهنگ در جهان انگلیسی زبان. استراتژی ها برای آموزش.

Tracks
Tracks

متمم کتاب درسی انگلیسی برای SF سال اول لیسه و YF سال ۱/ سال ۲ لیسه.

TV2 Skole: Engelsk 8-10
TV2 Skole: Engelsk 8-10

زبان انگلیسی را از طریق ویدیوها و اخبار کاوش کنید.

Voices in Time
Voices in Time

متون و تمرینات با امکان تعین یک هدف و ارزیابی خود.

Watch - World Wide English
Watch – World Wide English

به ویدیو ها ببینید و انگلیسی بیاموزید. سطح سال ۱ لیسه.