علوم طبیعی

صنف 1. ـ 4.

Lumbrikus
Lumbrikus

منبع آموزشی دیجیتال درعلوم طبیعی. به داستانهای به زبان سومالی، تیگرینا، عربی و نارویژی گوش بده و بخوان.

Regnskog
Regnskog

صندوق پس انداز جنگل انبوه (جنگل مناطق حاره)- اقدام تلویزیون. متون ساده، عکسهای زیاد، فیلمها، متون، تمرینات و چیزهای بیشتر.

صنف 5. ـ 7.

Elevkanalen
Elevkanalen

به فیلمها نگاه کنید، تمرینات را در بارۀ تنوع طبیعت به دری و نارویژی بخوانید و انجام بدهید.

Elevkanalen
Elevkanalen

فصل 4. کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. سلول ها و اسکلیت. کارکرد فرهنگ لغت با چندین زبان.

Elevkanalen
Elevkanalen

به فیلمها نگاه کنید، تمرینات را به دری و نارویژی بخوانید و انجام بدهید.

Fenomener og stoffer
Fenomener og stoffer

منابع فراگیری علوم طبیعی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.

Fenomener og stoffer
Fenomener og stoffer

در بارۀ پدیده ها و اشیا با دیدن فیلم ها، خواندن، شنیدن و انجام دادن تمرینات بیاموزید.

Kromo Zoom
Kromo Zoom

در باره سلول ها، دی ان آ، کروموسوم ها و بیشتر با متن خوانده شده، متن نوشتاری و انیمیشن های ساده بیاموزید. فلش ضروری است.

Kropp og helse
Kropp og helse

منابع فراگیری علوم طبیعی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.

Kropp og helse
Kropp og helse

فیلم را نگاه کنید، تمرینات در باره بدن و صحت را بخوانید، بشنوید و انجام بدهید.

Kroppens organer
Kroppens organer

موضوع: اعضای بدن معیار: شاگرد باید نام و وظیفه بعضی اعضای بدن را بداند و توضیح دهد.

Laboratorium
Laboratorium

متن در بارۀ لابراتوار.

Lumbrikus
Lumbrikus

منبع آموزشی دیجیتال درعلوم طبیعی. به داستانهای به زبان سومالی، تیگرینا، عربی و نارویژی گوش بده و بخوان.

Mangfold i naturen
Mangfold i naturen

به فیلمها نگاه کنید، تمرینات را در بارۀ تنوع طبیعت بخوانید ، بشنوید و انجام بدهید.

Menneskekroppen
Menneskekroppen

نامهای بخشهای مختلف بدن، مثلا اسکلت، اعضا، سیستم هاضمه و عضلات را بیاموزید. کلیک و ببین. فلش نیاز است. بوکمول و نینوشک.

Naturfagsbegreper
Naturfagsbegreper

مفاهیم علوم طبیعی. با صدا و متن به دری و نارویژی.

NRK
NRK

این جا تو می توانی فیلم های علوم طبیعی متفاوت را به دری بیابی.

NRK skole for flere
NRK skole for flere

درین جا شما بعضی فیلم های را می یابید که ترجمه صوتی شده است. این فیلم ها در مورد موضوعات مختلف علوم طبیعی است.

Regnskog
Regnskog

صندوق پس انداز جنگل انبوه (جنگل مناطق حاره)- اقدام تلویزیون. متون ساده، عکسهای زیاد، فیلمها، متون، تمرینات و چیزهای بیشتر.

Salaby
Salaby

منابع فراگیری علوم طبیعی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.

Solsystemet
Solsystemet

نظام شمسی ما. آسانترین متن درسی. توضیح کلمات، ویب سایتها، فیلم ها و تمرینات برای شاگردان.

Steinatlas
Steinatlas

توضیح دهید که چگونه بعضی منرالها و سنگها بوجود آمده اند، بکوشید بعضی نمونه های آنرا که در محل تان پیدا می شود، تحقیق کنید.

Vær og uvær
Vær og uvær

این جا تو می توانی در باره هوا بیاموزی. لیست کلمات جداگانه با مفاهیم در باره هوا به دری و نارویژی.

Viten.no
Viten.no

منابع سایت در بارۀ معمولترین حیوانات کوچک.

صنف 8. ـ 10.

Illustrasjon av atom
Atomer og molekyler

یک متن مقدماتی در باره اتم ها و مالیکول ها. این متن ترجمه شده است.

Filmer om klimaet
Filmer om klimaet

فیلم ها و تمرینات در مورد اقلیم به زبانهای مختلف. زبان را در زیر آن فیلم بطرف راست انتخاب کن.

Fornybare og ikke-fornybare energikilder
Fornybare og ikke-fornybare energikilder

منابع انرژی تجدیدپذیر و و تجدید ناپذیر. یک مقاله یه دری.

Fotosyntese
Fotosyntese

فوتوسنتز. متن با مودل توضیح دهنده.

GRIP
GRIP

فصل 4.، کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. جنگل، منابع غذائی، انسان و طبیعت. عملکرد فرهنگ لغت به چندین زبان.

GRIP
GRIP

فصل 4. کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. سلول ها و اسکلیت. کارکرد فرهنگ لغت با چندین زبان.

GRIP
GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد.

GRIP
GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

Kromo Zoom
Kromo Zoom

در باره سلول ها، دی ان آ، کروموسوم ها و بیشتر با متن خوانده شده، متن نوشتاری و انیمیشن های ساده بیاموزید. فلش ضروری است.

Kroppens organer
Kroppens organer

موضوع: اعضای بدن معیار: شاگرد باید نام و وظیفه بعضی اعضای بدن را بداند و توضیح دهد.

Lumbrikus
Lumbrikus

منبع آموزشی دیجیتال درعلوم طبیعی. به داستانهای به زبان سومالی، تیگرینا، عربی و نارویژی گوش بده و بخوان.

Lys, lyskilder og elektrisk lys
Lys, lyskilder og elektrisk lys

این جا تو می توانی یک متن علمی در باره منابع نور به دری بخوانی.

Menneskekroppen
Menneskekroppen

نامهای بخشهای مختلف بدن، مثلا اسکلت، اعضا، سیستم هاضمه و عضلات را بیاموزید. کلیک و ببین. فلش نیاز است. بوکمول و نینوشک.

Naturfag
Naturfag

در مورد موضوعات متفاوت علوم طبیعی، بوسیله متون و انیمیشن های ساده که توضیح می دهند بیاموزید. متن فقط به بوکمول و نینوشک می باشد.

NRK skole for flere
NRK skole for flere

درین جا شما بعضی فیلم های را می یابید که ترجمه صوتی شده است. این فیلم ها در مورد موضوعات مختلف علوم طبیعی است.

Øyets anatomi
Øyets anatomi

این جا تو می توانی در باره عملکرد و ساختارچشم به دری و نارویژی بخوانی.

Periodesystemet og grunnstoffer
Periodesystemet og grunnstoffer

یک متن مقدماتی عناصر و سیستم دورانی. این متن ترجمه شده است.

prismeeffekten
prismeeffekten

یک متن مقدماتی در باره تیزاب ها و القلی ها. این متن ترجمه شده است.

Illustrasjon av regnbue.
Prismeeffekter og brytning av lys

یک متن مقدماتی در باره منشور و انکسار نور. این متن ترجمه شده است.

Regnskog
Regnskog

صندوق پس انداز جنگل انبوه (جنگل مناطق حاره)- اقدام تلویزیون. متون ساده، عکسهای زیاد، فیلمها، متون، تمرینات و چیزهای بیشتر.

Vei, fart og tid
Vei, fart og tid

یک متن مقدماتی در باره سرعت جاده و زمان. این متن ترجمه شده است.

Verdensrommet
Verdensrommet

یک فیلم کیهان

Zanzu
Zanzu

در باره بدن بیاموز، با کلمات جدید آشنا شو و عکس ها را استفاده کن.