علوم طبیعی

صنف 1. ـ 4.

Førstehjelp 1-4

Førstehjelp 1-4

کمک اولیه را بیاموز و چگونه تو می توانی زندگی را نجات دهی.
Naturfag 1-2

Naturfag 1-2

در همین کانال شاگرد تو می توانی فیلم ها، متن ها و تمرینات علم طبیعی را بیابی.

Naturfag 3-4

Naturfag 3-4

در همین کانال شاگرد تو می توانی فیلم ها، متن ها و تمرینات علم طبیعی را بیابی.

صنف 5. ـ 7.

Elevkanalen

Elevkanalen

به فیلمها نگاه کنید، تمرینات را در بارۀ تنوع طبیعت به دری و نارویژی بخوانید و انجام بدهید.

Elevkanalen

Elevkanalen

فصل 4. کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. سلول ها و اسکلیت. کارکرد فرهنگ لغت با چندین زبان.

Elevkanalen

Elevkanalen

به فیلمها نگاه کنید، تمرینات را به دری و نارویژی بخوانید و انجام بدهید.

Førstehjelp 5-10

Førstehjelp 5-10

کمک اولیه را بیاموز و چگونه تو می توانی زندگی را نجات دهی.

Lumbrikus

Lumbrikus

منبع آموزشی دیجیتال درعلوم طبیعی. به داستانهای به زبان سومالی، تیگرینا، عربی و نارویژی گوش بده و بخوان.

Naturfag 5-7

Naturfag 5-7

در همین کانال شاگرد تو می توانی فیلم ها، متن ها و تمرینات علم طبیعی را بیابی.

Naturområder

Naturområder

یک متن مقدماتی درباره مناطق طبیعی متفاوت در سطح زمین. این متن به زبان های متفاوت ترجمه شده است.

NRK

NRK

این جا تو می توانی فیلم های علوم طبیعی متفاوت را به دری بیابی.

NRK skole for flere

NRK skole for flere

درین جا شما بعضی فیلم های را می یابید که ترجمه صوتی شده است. این فیلم ها در مورد موضوعات مختلف علوم طبیعی است.

صنف 8. ـ 10.

Filmer om klima

Filmer om klima

Se korte filmer om klima på norsk og på morsmålet ditt. Gjør oppgaver.

Førstehjelp 5-10

Førstehjelp 5-10

کمک اولیه را بیاموز و چگونه تو می توانی زندگی را نجات دهی.

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد.

GRIP

GRIP

فصل 4.، کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. جنگل، منابع غذائی، انسان و طبیعت. عملکرد فرهنگ لغت به چندین زبان.

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

GRIP

GRIP

فصل 4. کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. سلول ها و اسکلیت. کارکرد فرهنگ لغت با چندین زبان.

Grip

Grip

تمرینات علم اجتماعی، علم طبیعی، ریاضی و انگلیسیمی توان بدون کتاب Grip استفاده شود. 

Naturfag

Naturfag

در مورد موضوعات متفاوت علوم طبیعی، بوسیله متون و انیمیشن های ساده که توضیح می دهند بیاموزید. متن فقط به بوکمول و نینوشک می باشد.

Naturfag 8-10

Naturfag 8-10

در همین کانال شاگرد تو می توانی فیلم ها، متون و تمرینات علم طبیعی را بیابی.

Naturområder

Naturområder

یک متن مقدماتی درباره مناطق طبیعی متفاوت در سطح زمین. این متن به زبان های متفاوت ترجمه شده است.

Øyets anatomi

Øyets anatomi

این جا تو می توانی در باره عملکرد و ساختارچشم به دری و نارویژی بخوانی.

Periodesystemet og grunnstoffer

Periodesystemet og grunnstoffer

یک متن مقدماتی عناصر و سیستم دورانی. این متن ترجمه شده است.

Illustrasjon av regnbue.

Prismeeffekter og brytning av lys

یک متن مقدماتی در باره منشور و انکسار نور. این متن ترجمه شده است.

Syrer og baser

Syrer og baser

یک متن مقدماتی در باره تیزاب ها و القلی ها. این متن ترجمه شده است.

Vei, fart og tid

Vei, fart og tid

یک متن مقدماتی در باره سرعت جاده و زمان. این متن ترجمه شده است.

Zanzu

Zanzu

در باره بدن بیاموز، با کلمات جدید آشنا شو و عکس ها را استفاده کن.