علوم طبیعی

صنف 1. ـ 4.

Førstehjelp 1-4

Førstehjelp 1-4

کمک اولیه را بیاموز و چگونه تو می توانی زندگی را نجات دهی.

Naturfag 1-2

Naturfag 1-2

در همین کانال شاگرد تو می توانی فیلم ها، متن ها و تمرینات علم طبیعی را بیابی.

Naturfag 3-4

Naturfag 3-4

در همین کانال شاگرد تو می توانی فیلم ها، متن ها و تمرینات علم طبیعی را بیابی.

Regnskog

Regnskog

صندوق پس انداز جنگل انبوه (جنگل مناطق حاره)- اقدام تلویزیون. متون ساده، عکسهای زیاد، فیلمها، متون، تمرینات و چیزهای بیشتر.

صنف 5. ـ 7.

Elevkanalen

Elevkanalen

به فیلمها نگاه کنید، تمرینات را در بارۀ تنوع طبیعت به دری و نارویژی بخوانید و انجام بدهید.

Elevkanalen

Elevkanalen

فصل 4. کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. سلول ها و اسکلیت. کارکرد فرهنگ لغت با چندین زبان.

Elevkanalen

Elevkanalen

به فیلمها نگاه کنید، تمرینات را به دری و نارویژی بخوانید و انجام بدهید.

Fenomener og stoffer

Fenomener og stoffer

منابع فراگیری علوم طبیعی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.

Fenomener og stoffer

Fenomener og stoffer

در بارۀ پدیده ها و اشیا با دیدن فیلم ها، خواندن، شنیدن و انجام دادن تمرینات بیاموزید.

Førstehjelp 5-10

Førstehjelp 5-10

کمک اولیه را بیاموز و چگونه تو می توانی زندگی را نجات دهی.

Kropp og helse

Kropp og helse

منابع فراگیری علوم طبیعی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.

Kropp og helse

Kropp og helse

فیلم را نگاه کنید، تمرینات در باره بدن و صحت را بخوانید، بشنوید و انجام بدهید.

Kroppens organer

Kroppens organer

موضوع: اعضای بدن معیار: شاگرد باید نام و وظیفه بعضی اعضای بدن را بداند و توضیح دهد.

Laboratorium

Laboratorium

متن در بارۀ لابراتوار.

Lumbrikus

Lumbrikus

منبع آموزشی دیجیتال درعلوم طبیعی. به داستانهای به زبان سومالی، تیگرینا، عربی و نارویژی گوش بده و بخوان.

Mangfold i naturen

Mangfold i naturen

به فیلمها نگاه کنید، تمرینات را در بارۀ تنوع طبیعت بخوانید ، بشنوید و انجام بدهید.

Naturfag 5-7

Naturfag 5-7

در همین کانال شاگرد تو می توانی فیلم ها، متن ها و تمرینات علم طبیعی را بیابی.

Naturfagsbegreper

Naturfagsbegreper

مفاهیم علوم طبیعی. با صدا و متن به دری و نارویژی.

Naturområder

Naturområder

یک متن مقدماتی درباره مناطق طبیعی متفاوت در سطح زمین. این متن به زبان های متفاوت ترجمه شده است.

NRK

NRK

این جا تو می توانی فیلم های علوم طبیعی متفاوت را به دری بیابی.

NRK skole for flere

NRK skole for flere

درین جا شما بعضی فیلم های را می یابید که ترجمه صوتی شده است. این فیلم ها در مورد موضوعات مختلف علوم طبیعی است.

Regnskog

Regnskog

صندوق پس انداز جنگل انبوه (جنگل مناطق حاره)- اقدام تلویزیون. متون ساده، عکسهای زیاد، فیلمها، متون، تمرینات و چیزهای بیشتر.

Salaby

Salaby

منابع فراگیری علوم طبیعی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.

Salaby

Salaby

علم طبیعی را از طریق دیدن فیلم ها، خواندن، شنیدن و انجام دادن تمرینات بیاموزیدمیان بوکمول و نی نوشک انتخاب کنیدچندین زبان کمکی

Skyatlas

Skyatlas

اطلس سکای Skyatlas به دری.

Solsystemet

Solsystemet

نظام شمسی ما. آسانترین متن درسی. توضیح کلمات، ویب سایتها، فیلم ها و تمرینات برای شاگردان.

Steinatlas

Steinatlas

توضیح دهید که چگونه بعضی منرالها و سنگها بوجود آمده اند، بکوشید بعضی نمونه های آنرا که در محل تان پیدا می شود، تحقیق کنید.

Vær og uvær

Vær og uvær

این جا تو می توانی در باره هوا بیاموزی. لیست کلمات جداگانه با مفاهیم در باره هوا به دری و نارویژی.

Viten.no

Viten.no

منابع سایت در بارۀ معمولترین حیوانات کوچک.

صنف 8. ـ 10.

Illustrasjon av atom

Atomer og molekyler

یک متن مقدماتی در باره اتم ها و مالیکول ها. این متن ترجمه شده است.

Fornybare og ikke-fornybare energikilder

Fornybare og ikke-fornybare energikilder

منابع انرژی تجدیدپذیر و و تجدید ناپذیر. یک مقاله یه دری.

Fotosyntese

Fotosyntese

فوتوسنتز. متن با مودل توضیح دهنده.

Førstehjelp 5-10

Førstehjelp 5-10

کمک اولیه را بیاموز و چگونه تو می توانی زندگی را نجات دهی.

GRIP

GRIP

فصل 4.، کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. جنگل، منابع غذائی، انسان و طبیعت. عملکرد فرهنگ لغت به چندین زبان.

GRIP

GRIP

فصل 4. کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. سلول ها و اسکلیت. کارکرد فرهنگ لغت با چندین زبان.

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد.

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

Kroppens organer

Kroppens organer

موضوع: اعضای بدن معیار: شاگرد باید نام و وظیفه بعضی اعضای بدن را بداند و توضیح دهد.

Lys, lyskilder og elektrisk lys

Lys, lyskilder og elektrisk lys

این جا تو می توانی یک متن علمی در باره منابع نور به دری بخوانی.

Naturfag

Naturfag

در مورد موضوعات متفاوت علوم طبیعی، بوسیله متون و انیمیشن های ساده که توضیح می دهند بیاموزید. متن فقط به بوکمول و نینوشک می باشد.

Naturfag 8-10

Naturfag 8-10

در همین کانال شاگرد تو می توانی فیلم ها، متون و تمرینات علم طبیعی را بیابی.

Naturområder

Naturområder

یک متن مقدماتی درباره مناطق طبیعی متفاوت در سطح زمین. این متن به زبان های متفاوت ترجمه شده است.

Øyets anatomi

Øyets anatomi

این جا تو می توانی در باره عملکرد و ساختارچشم به دری و نارویژی بخوانی.

Periodesystemet og grunnstoffer

Periodesystemet og grunnstoffer

یک متن مقدماتی عناصر و سیستم دورانی. این متن ترجمه شده است.

Prismeeffekten

Prismeeffekten

یک متن مقدماتی در باره تیزاب ها و القلی ها. این متن ترجمه شده است.

Illustrasjon av regnbue.

Prismeeffekter og brytning av lys

یک متن مقدماتی در باره منشور و انکسار نور. این متن ترجمه شده است.

Regnskog

Regnskog

صندوق پس انداز جنگل انبوه (جنگل مناطق حاره)- اقدام تلویزیون. متون ساده، عکسهای زیاد، فیلمها، متون، تمرینات و چیزهای بیشتر.

Skyatlas

Skyatlas

اطلس سکای Skyatlas به دری.

Vei, fart og tid

Vei, fart og tid

یک متن مقدماتی در باره سرعت جاده و زمان. این متن ترجمه شده است.

Verdensrommet

Verdensrommet

یک فیلم کیهان

Zanzu

Zanzu

در باره بدن بیاموز، با کلمات جدید آشنا شو و عکس ها را استفاده کن.