علوم طبیعی

صنف 1. ـ 4.

Lumbrikus
Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.

Regnskog
Regnskog

صندوق پس انداز جنگل انبوه (جنگل مناطق حاره)- اقدام تلویزیون. متون ساده، عکسهای زیاد، فیلمها، متون، تمرینات و چیزهای بیشتر.

صنف 5. ـ 7.

Elevkanalen
Elevkanalen

به فیلمها نگاه کنید، تمرینات را در بارۀ تنوع طبیعت به دری و نارویژی بخوانید و انجام بدهید.

Elevkanalen
Elevkanalen

فصل 4. کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. سلول ها و اسکلیت. کارکرد فرهنگ لغت با چندین زبان.

Elevkanalen
Elevkanalen

به فیلمها نگاه کنید، تمرینات را به دری و نارویژی بخوانید و انجام بدهید.

Fenomener og stoffer
Fenomener og stoffer

منابع فراگیری علوم طبیعی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.

Fenomener og stoffer
Fenomener og stoffer

در بارۀ پدیده ها و اشیا با دیدن فیلم ها، خواندن، شنیدن و انجام دادن تمرینات بیاموزید.

Kropp og helse
Kropp og helse

منابع فراگیری علوم طبیعی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.

Kropp og helse
Kropp og helse

فیلم را نگاه کنید، تمرینات در باره بدن و صحت را بخوانید، بشنوید و انجام بدهید.

Kroppens organer
Kroppens organer

موضوع: اعضای بدن معیار: شاگرد باید نام و وظیفه بعضی اعضای بدن را بداند و توضیح دهد.

Laboratorium
Laboratorium

متن در بارۀ لابراتوار.

Lumbrikus
Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.

Mangfold i naturen
Mangfold i naturen

به فیلمها نگاه کنید، تمرینات را در بارۀ تنوع طبیعت بخوانید ، بشنوید و انجام بدهید.

Naturfagsbegreper
Naturfagsbegreper

مفاهیم علوم طبیعی. با صدا و متن به دری و نارویژی.

NRK
NRK

این جا تو می توانی فیلم های علوم طبیعی متفاوت را به دری بیابی.

Regnskog
Regnskog

صندوق پس انداز جنگل انبوه (جنگل مناطق حاره)- اقدام تلویزیون. متون ساده، عکسهای زیاد، فیلمها، متون، تمرینات و چیزهای بیشتر.

Solsystemet
Solsystemet

نظام شمسی ما. آسانترین متن درسی. توضیح کلمات، ویب سایتها، فیلم ها و تمرینات برای شاگردان.

Steinatlas
Steinatlas

توضیح دهید که چگونه بعضی منرالها و سنگها بوجود آمده اند، بکوشید بعضی نمونه های آنرا که در محل تان پیدا می شود، تحقیق کنید.

Vær og uvær
Vær og uvær

این جا تو می توانی در باره هوا بیاموزی. لیست کلمات جداگانه با مفاهیم در باره هوا به دری و نارویژی.

Viten.no
Viten.no

منابع سایت در بارۀ معمولترین حیوانات کوچک.

صنف 8. ـ 10.

Filmer om klimaet
Filmer om klimaet

فیلم ها و تمرینات در مورد اقلیم به زبانهای مختلف. زبان را در زیر آن فیلم بطرف راست انتخاب کن.

Fornybare og ikke-fornybare energikilder
Fornybare og ikke-fornybare energikilder

منابع انرژی تجدیدپذیر و و تجدید ناپذیر. یک مقاله یه دری.

Fotosyntese
Fotosyntese

فوتوسنتز. متن با مودل توضیح دهنده.

GRIP
GRIP

فصل 4.، کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. جنگل، منابع غذائی، انسان و طبیعت. عملکرد فرهنگ لغت به چندین زبان.

GRIP
GRIP

فصل 4. کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. سلول ها و اسکلیت. کارکرد فرهنگ لغت با چندین زبان.

GRIP
GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد.

GRIP
GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

Kroppens organer
Kroppens organer

موضوع: اعضای بدن معیار: شاگرد باید نام و وظیفه بعضی اعضای بدن را بداند و توضیح دهد.

Lys, lyskilder og elektrisk lys
Lys, lyskilder og elektrisk lys

این جا تو می توانی یک متن علمی در باره منابع نور به دری بخوانی.

Øyets anatomi
Øyets anatomi

این جا تو می توانی در باره عملکرد و ساختارچشم به دری و نارویژی بخوانی.

Regnskog
Regnskog

صندوق پس انداز جنگل انبوه (جنگل مناطق حاره)- اقدام تلویزیون. متون ساده، عکسهای زیاد، فیلمها، متون، تمرینات و چیزهای بیشتر.

Verdensrommet
Verdensrommet

یک فیلم کیهان