آموزش خواندن و نوشتن به زبان دری

Almater
Almater

از طریق بازی، بشنو و بیاموز، بخوان و بنویس، به دری صنف 1. – 2.

Almater
Almater

از طریق بازی، بشنو و بیاموز، بخوان و بنویس، به دری صنف3.– 4.

Almater
Almater

از طریق بازی، بشنو و بیاموز، بخوان و بنویس، به دری صنف 5. – 7.

Bokbussen
Bokbussen

کتابهای مختلف به بوکمول، نینوشک و زبان مادری خود را بشنو و بخوان. به فراگیری اعداد و خواندن مفید است.

Dari lesebok
Dari lesebok

منابع زبان مادری دری، تمرین خواندن و وظایف به دری، متون و تصاویر مناسب کودک.

Tema morsmål
Tema morsmål

زبان مادری دری مواد تدریسی و منابع به دری

Verdensbiblioteket
Verdensbiblioteket

Her kan du finne e-bøker og lydbøker på ditt språk.