آموزش خواندن و نوشتن به زبان دری

Almater

Almater

از طریق بازی، بشنو و بیاموز، بخوان و بنویس، به دری صنف 1. – 2.
Almater

Almater

از طریق بازی، بشنو و بیاموز، بخوان و بنویس، به دری صنف3.– 4.

Almater

Almater

از طریق بازی، بشنو و بیاموز، بخوان و بنویس، به دری صنف 5. – 7.

Ansa og Bansa

Ansa og Bansa

قصه های چندین زبانه: انسا و بسنا – یک قصه از پاکستان. بخوانید، بشنوید و فیلم را ببینید. این قصه به زبانهای متفاوت ترجمه شده است.

Baba dada

Baba dada

فرهنگ لغت با تصاویر و چندین زبان. ساحه ای چون مکتب، خانه، غذا یا چیز دیگر را انتخاب کنید.

Dari lesebok

Dari lesebok

منابع زبان مادری دری، تمرین خواندن و وظایف به دری، متون و تصاویر مناسب کودک.

En person sitter ved siden av en katt og en hund.

De ubudne gjestene

قصه های چندین زبانه: مهمانان ناخوانده – یک قصه ایرانی. بخوانید، بشنوید و فیلم را ببینید. این قصه به زبانهای متفاوت ترجمه شده است.

En person går på en vei og bærer hatter med hodet og hendene sine.

Hatteselgeren

قصه های چندین زبانه: کلاه فروش – یک قصه ی از سیریلانکا. بخوانید، بشنوید و فیلم را ببینید. این قصه به زبانهای متفاوت ترجمه شده است.

Tema morsmål

Tema morsmål

زبان مادری دری مواد تدریسی و منابع به دری

Verdensbiblioteket

Verdensbiblioteket

Her kan du finne e-bøker og lydbøker på ditt språk.