آموزش خواندن و نوشتن به زبان دری

Som privatperson har du tilgang til alle DFBs samlinger via ditt lokale bibliotek. Biblioteket kan bestille bestemte titler til deg eller bokpakker på språk du er interessert i
Lytt og lær, les og skriv gjennom spill og lek. På dari 1.-2. trinn.
از طریق بازی، بشنو و بیاموز، بخوان و بنویس، به دری صنف 1. – 2.
Lytt og lær, les og skriv gjennom spill og lek. På dari 3.-4. trinn.
از طریق بازی، بشنو و بیاموز، بخوان و بنویس، به دری صنف3.– 4.
Lytt og lær, les og skriv gjennom spill og lek. På dari 5.-7. trinn.
از طریق بازی، بشنو و بیاموز، بخوان و بنویس، به دری صنف 5. – 7.
کتابهای مختلف به بوکمول، نینوشک و زبان مادری خود را بشنو و بخوان. به فراگیری اعداد و خواندن مفید است.
منابع زبان مادری دری، تمرین خواندن و وظایف به دری، متون و تصاویر مناسب کودک.
Tema Morsmål DARI Undervisningsopplegg og ressurser på DARI
زبان مادری دری مواد تدریسی و منابع به دری