ریاضی

Tall

عدد، اعداد

Geometri

هندسه

Måling

ندازه گیری

Statistikk

احصائیه

Algebra

الجبر