ریاضی

صنف 1. ـ 4.

Bildetema

Bildetema

نام واحدهای اندازه گیری وزن هندسه را به نارویژی و دری بیاموز.
Jeg kan regne

Jeg kan regne

با اعداد ۱- ۱۰ آشنا شوید. جمع و تفریق.

Jeg kan regne 1-4

Jeg kan regne 1-4

تمرینات ریاضی برای کلاس ۱ -۴.  

Khan Academy

Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

Matematikk 1-4

Matematikk 1-4

درهمین کانال صفحه‌ی ریاضی تومی توانی ویدیوها را ببینی و چیزهای متفاوت در ریاضی مانند شمردن، محاسبه جمع و تفریق را بیاموزی و با مسائل دیگر ریاضی آشنا شوی.

Matematikk.org

Matematikk.org

برای محاسبه کردن یک قهرمان باش. صنف 1.

Matematikk.org

Matematikk.org

برای محاسبه کردن یک قهرمان باش. صنف 2.

Matematikk.org

Matematikk.org

برای محاسبه کردن یک قهرمان باش. صنف 3 و 4

Nrk Super

Nrk Super

تیم شمارش با عدد، شمارش، مقدار و اندارزه ها بازی میکند.

NRK Super

NRK Super

Mattekode-x یک برنامه ریاضی برای کودکان سنین 6 – 7 است که برای شاگردان تازه به مکتب مناسب می باشد.

Tall og mengde - memoryspill

Tall og mengde – memoryspill

شمردن را به زبان های مختلف بیاموزید. این متن به زبانهای مختلف ترجمه شده است.

صنف 5. ـ 7.

Bildetema

Bildetema

نام واحدهای اندازه گیری وزن هندسه را به نارویژی و دری بیاموز.

Dagen i dag

Dagen i dag

تاریخ ها و وقت را بیاموزید. از میان چندین زبان انتخاب کنید.

Khan Academy

Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

Kikora

Kikora

تمرینات ریاضی در بخش اعداد، چهار عمل محاسبه (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) و بیشتر

Matematikk 5-7

Matematikk 5-7

درهمین کانال ریاضی تومی توانی ویدیوها را ببینی و در باره اعداد، معادلات، هندسه، اندازه گیری، علم آمارواحتمالات بیاموزی.

Matematikk.org

Matematikk.org

قهرمان محاسبه صنف 5 و 6

Matematikk.org

Matematikk.org

قهرمان محاسبه صنف 7.

Matematikk.org

Matematikk.org

یک قهرمان این جدول کوچک و بزرگ ضرب باش.

Matematikk.org

Matematikk.org

Regneregn 5-7. تو این جا می توانی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را تمرین کنی.

NRK

NRK

این جا تو می توانی فیلم های متفاوت ریاضی را به دری بیابی.

Tema morsmål

Tema morsmål

لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی.

صنف 8. ـ 10.

Algebra

Algebra

فیلم در مورد الجبر را نگاه کنید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Brøk

Brøk

فیلم در باره کسررا ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Dagen i dag

Dagen i dag

تاریخ ها و وقت را بیاموزید. از میان چندین زبان انتخاب کنید.

Desimaltall

Desimaltall

فیلم در باره اعداد اعشاری را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

FBU

FBU

این جا تو می توانید یک تصویر کلی بر کلمات و مفاهیم ریاضی به نارویژی و زبان خود، با تصاویر توضیح دهنده بیابی.

Funksjoner

Funksjoner

فیلم در باره توابع را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Geometri

Geometri

فیلم در باره هندسه را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

GRIP

GRIP

نارویژی نو: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات

GRIP

GRIP

نارویژی کتابی: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات.

Grip

Grip

تمرینات علم اجتماعی، علم طبیعی، ریاضی و انگلیسیمی توان بدون کتاب Grip استفاده شود. 

Heltall

Heltall

فیلم در باره اعداد کامل را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Jeg fikser matte

Jeg fikser matte

ریاضی برای کلاس ۸ – ۱۰. مرور کلی و توضیحات به کمک زبان مادری.

Khan Academy

Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

Kikora

Kikora

تمرینات ریاضی در بخش سیستم اعشاری، اعداد رومی، اعداد پریم (غیر قابل تقسیم بعدد دیگر) و بیشتر

Kikora

Kikora

تمرینات ریاضی در بخش واحد اندازه گیری، طول، محیط، مساحت و حجم.

Kikora

Kikora

تمرینات ریاضی در بخش مقیاس و همشکلی.

Kikora

Kikora

تمرینات ریاضی در بخش عبارت حروفی، قوسها، تجزیه و بیشتر

Likninger

Likninger

فیلم در باره معادلات را ببينید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

NRK

NRK

این جا تو می توانی فیلم های متفاوت ریاضی را به دری بیابی.

Prosent

Prosent

فیلم در باره فیصدی را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Sandefjordskolen

Sandefjordskolen

به سیستم اعداد با انتخاب 1، 10، 100،1000 تمرین کن.

Statistikk

Statistikk

فیلم در باره آمار را نگاه کنید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Tema morsmål

Tema morsmål

لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی.

Tospråklig matematikk 8-10

Tospråklig matematikk 8-10

درهمین کانال دوزانه صفحه ریاضی تومی توانی ویویوهای زیادی را ببینی. تومی توانی درباره اعداد، کسرو فیصد، الجبر، معادلات واشکال، اندازه گیری، هندسه، گرافها و توابع، استاتستیک، احتمالات واقتصاد بیاموزی. درفهرست تومی توانی میان نارویژی (بوکمول)، عربی، دری، پشتو، کورمانجی و تیگیرنا انتخاب کنی.