ریاضی

Tall
عدد، اعداد
Geometri
هندسه
Måling
ندازه گیری
Statistikk
احصائیه
Algebra
الجبر