Siste nytt på Skolekassa

Bøkenes verden

Bøkenes verden

ንምንባቡ ቀለልቲ መጻሕፍቲ 

Jeg fikser matte

Jeg fikser matte

ቁጽሪ ወይ ሕሳብ ካብ 8ይ – 10ይ ክፍሊ ብቋንቋ ኣደ ዝተደገፈ ክለሳታትን መብርሂታትን/መግለጺታትን 

Jeg fikser matte

Jeg fikser matte

ቁጽሪ ወይ ሕሳብ ካብ 8ይ – 10ይ ክፍሊ ብቋንቋ ኣደ ዝተደገፈ ክለሳታትን መብርሂታትን/መግለጺታትን 

Matematikk 1P-2P

Matematikk 1P-2P

ኣብቲ ናይ ሕሳብ ወይ ቁጽሪ ገጻት ናይ ተማሃሮ መስመር ብዙሓት ተንቀሳቓሲ ስእልታት ክትርኢ ትኽእል። ብዛዕባ ኣሃዛትን ኣልጀብራን ፣ ጂኦሜትሪ ፣ ፋንክሽን ወይ ተዛምዶ ፣ ስታትስቲክ ወይ ኣሃዛዊ ገምጋም ፣ ቁጠባን ተኽእሎታትን ክትመሃር ትኽእል። መታን ክሳብ ክንደይ ከምድኸኣልካን ከምትዝክርን ተፍተነሉ ከኣ ኣብ ነብሲ ወከፍ ኣርእስቲ ከኣ ካሁት ኣለዎ። 

Kort forklart

Kort forklart

ስነፍልጠትን ማሕበራዊ ትምህርትን ክትመሃረሉ ትኽእል 31 ኤለክትሮኒካዊ መጻሕፍቲ። ን 25 ቋንቋታት ዝድግፍ መዝገበ ቃላት።  

Historie VGO

Historie VGO

ኣብቲ ናይ ታሪኽ ገጻት ናይ ተማሃሮ መስመር ብዛዕባ ድተፈላለዩ ፍጻሜታት ካብቶም ቀዳሞት ሰባት ክሳብ እዚ ሎሚ ኣብዛ ዓለም ደሎ ግጭታት ክትመሃር ትኽእል። ተንቀሳቓሲ ስእልታት ክትርእን ጽሑፋት ከተንብብን ድማ ትኽእል

Samfunnsfag VGO

Samfunnsfag VGO

ኣብቲ ናይ ማሕበራዊ ትምህርቲ ገጻት ናይ ተማሃሮ መስመር ተንቀሳቓሲ ስእልታት ክትርኢ ከምኡውን ብዛዕባ ውልቀሰብ ፣ ባሕልን ሕብረተሰብን ፣ ፖለቲካን ዲሞክራሲን ፣ ስራሕን ዋኒንን ከምኡውን ዓለምለኻዊ ርክባትን ክትመሃር ትኽእል

Samfunnsfag 8-10

Samfunnsfag 8-10

እቲ ናይ ማሕበራዊ ትምህርቲ ገጻት ናይ ተማሃሮ መስመር ብማሕበራዊ ትምህርቲ ፣ ታሪኽን ጆግራፍን ድቖመ ኢዩ። ኣብዚ ተንቀሳቓሲ ስእልታት ክትርእን ብዛዕባ ኮም ወይ ማሕበረሰብ ፣ ዘላቒ ሕብረተሰብ ፣ ኲናት ወይ ውግእን ሰላምን ፣ ዓለምለኻዊ ርክባትን ክትመሃር ትኽእል