Voksenopplæring

Yrkesnorsk
ምንባብን መጽሓፍን ተማሃር።
ኣንብብ ከምኡውን ስማዕ
ስዋስውን ኣደማምጻን
ቃላት (ማህደረ-ቓላት)
መሳለጥያ ምህሮን ትምህርቲ ኖስክን

Yrkesnorsk

Arbeidsliv

Arbeidsliv

ኣርበይድስሊቭ- (ናይ ስራሕ ሂወት) ናብ ብዙሓት ድተፈላለዩ ጉጅለታት ስራሕ መእተዊ ይህበካ። ንሓደስቲ ሰራሕተኛታትን ነቶም ናብ ናይ ኖርወይ ናይ ስራሕ ዓለም ንምእታው ኣብ መንገዲ ድርከቡን ጠቓሚ ሓበሬታታት ኣለዎ።
Helsenorsk

Helsenorsk

ሀልሰ ኖስክ- ኣብ ኢንተርነት ዝመሰረቱ ናይ ጥዕና ትምህርቲ ኣብ ኖርወይ። ነቶም ምስ ጥዕና ድተኣሳሰር ናይ ትምህርቲ ድሕረ ባይታ ደለዎም ዓበይቲ ስደተኛታት ወይ ነቶም ብዓውዲ ጥዕና ብቑዓት ኮይኖም ኣብ ቤት ጽሕፈታት ጥዕና ኣብ ኖርወይ ክሰርሑ ትምኒት ደለዎም መንእሰያትን። ደረጃ A1+/A2 ከምኡውን B1/B2።

Learn NoW 2 - helsenorsk

Learn NoW 2 – helsenorsk

ሀልሰ ኖስክ – (helsenorsk) ብኢንተርነት ድወሃብ ደረጃ B1 ኣስተምህሮ ሀልሰ ኖስክ። ጽሑፋት ናይ ዝርርብን ሓቅታትን ፣ ሰዋስው ፣ ኣደማምጻ ፣ ምስማዕን ዕዮታትን ደጠቓለለ።

Mitt yrke

Mitt yrke

ሚት ዪርከ- (ስረሐይ) ብዛዕባ ድተፈላለየ ስራሓት ድነግር ሓጸርቲ ፊልምታት ካብ NRK።

Norsk på jobben

Norsk på jobben

ኖስክ ፖ ዮበን- (ኖስክ ኣብ ስራሕ) ብናይ ስራሕ ሓሳብ ፣ ቁጠባን ሂወት ስድራቤትን ኣብ ኖርወይ ሓደ ንጡፍ ሂወት ንኽህልወካ ዘዳሉ ዲጂታላዊ ትምህርቲ ኖስክ ከም ካላኣይ ቋንቋ ኢዩ።

 

NorskPluss Arbeid - Hjemmetjeneste og sykehjem

NorskPluss Arbeid – Hjemmetjeneste og sykehjem

ናይ ስራሕ ኖስክ (ኢርከስኖስክ) ነቶም ኣብ ገዛ እናኸዱ ኣገልግሎት ድህቡን ኣብ ሕክምና ድሰርሑን። ገሊኦም ክፉት መእተዊ ኣለዎም። ቋንቋ ኖስክ ።

Språk og yrke

Språk og yrke

ብዛዕባ ጥዕና ፣ ኣከባቢን ውሕስነት ኣብ ስራሕን ተማሃር ። ብቡክሞል ጥራይ።

Veien fram - yrkesfag

Veien fram – yrkesfag

ቨየን ፍራም ኢርከስፋግ- እዚ’ውን ብኢንተርነት ድወሃብ ኮይኑ ነቶም ናብ ስራሕ ዓለም ንምእታው ድውሰድ መደባት ትምህርቲ VG1/VG2 (ህንጻ ፣ ሲቪል መሃንድስነት ፣ ቅዲን ኢደ ስርሓትን ፣ ኤለክትሪክ ፣ ጥዕናን ማሕበራዊ ትምህርትን ፣ መራኸቢ ብዙሃን ፣  ኣጠቓቕማ ባህርያዊ ሃብቲ ፣ ቤት መግቢን ዓይነት ትምህርቲ መግብን ፣ መጓዓዝያን ኣገልግሎትን ፣ ቴክኖሎጂን ኢንዱስትርያዊ ፍርያትን)።

Yrkesnorsk

Yrkesnorsk

ብዛዕባ ስራሕ ፣ ናይ ስራሕ ሂወት ፣ ንስራሕ ምምልካትን ካልእ ብዙሕን ተማሃር። 

ምንባብን መጽሓፍን ተማሃር።

Alfa

Alfa

ኣልፋ- ነቶም ፊደላት ላቲን ደይፈልጡን ናይ ምንባብ ልምምድ ዘድልዮም ናይ ንባብ መደባት ኣለዎ። እቲ መርበብ ብዛዕባ መዓልታዊ ሂወት ኣብ ኖርወይ ድገልጽ ቪድዮታት’ውን ኣለዎ። መምርሒታት ብድተፈላለየ ቋንቋታት ኣሎ። ንቅድሚ ደረጃታት A1ን  A2ን ድሰማማዕ ኢዩ።

NorskPluss Alfa

NorskPluss Alfa

Lær bokstavene. Gjør lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav.

Ord 2

Ord 2

ኣብ ኣናብባን ቃላትን ተለማመድ፣ ከም ተወሳኺ ናይ ቃላት ጽሑፍን ናይ ዕዮ መጽሓፍን ምጥቃም የድሊ።

Ord1

Ord1

ቃል 1 ተምሃራይ ሒዝዎ ዘሎ ዕቁር ብልሓት እናኣንቀሳቀስካ ምስታፍ፣ ንኽላለ ምስ ኣደማምጻ፣ ፊደላት ከምኡ ድማ ሓሳባት ብ ነርወጂያን ቋንቋ።

ኣንብብ ከምኡውን ስማዕ

Ansa og Bansa

Ansa og Bansa

ኣንሳ ኦግ ባንሳ- ድተፈላለዩ ዛንታታት፣ ናይ ፓኪስታን ጽንጽዋይ ኣንሳን ባንሳን። ኣንብብ ፣ ስማዕ ከምኡውን ፊልምታት ረአ። እዚ ጽንጽዋይ ናብ ድተፈላለየ ቋንቋታት ተተርጒሙ ይርከብ።

Bøkenes verden

Bøkenes verden

ንምንባቡ ቀለልቲ መጻሕፍቲ 

En person sitter ved siden av en katt og en hund.

De ubudne gjestene

ብዝሐ ቋንቋዊት ዛንታ፣ ዲ ኡቡድነ የስተነ- (እቶም ዘይዕዱማት ኣጋይሽ) ዛንታ ካብ ኢራን። ኣንብብ ፣ ስማዕ ከምኡውን ፊልም ረአ። እዛ ዛንታ ናብ ብዙሕ ቋንቋታት ተተርጒማ ትርከብ።

En person går på en vei og bærer hatter med hodet og hendene sine.

Hatteselgeren

ብዝሐ ቋንቋዊት ዛንታ፣ ሃተ ሰልገረን- (እቲ ሸያጢ ቆብዕ) ዛንታ ካብ ስሪላንካ። ኢራን። ኣንብብ ፣ ስማዕ ከምኡውን ፊልም ረአ። እዛ ዛንታ ናብ ብዙሕ ቋንቋታት ተተርጒማ ትርከብ።

En person med ører.

Heksen Dhegdheer

ብዝሐ ቋንቋዊት ዛንታ፣ ሀክሰን ደgዲር- (ደግዲር እታ ጠንቋሊት) ጽንጽዋይ ካብ ሶማልያ። ኣንብብ ፣ ስማዕ ከምኡውን ፊልም ረአ። እዛ ጽንጽዋይ ናብ ብዙሕ ቋንቋታት ተተርጒማ ትርከብ።

Klar tale

Klar tale

ብዛዕባ እዋናዊ ዜናታት ኣንብብ፣ ቀሊል ኖሽክን ፍሩይ (ዓቢ) ጽሕፈትን።

Kort forklart

Kort forklart

ስነፍልጠትን ማሕበራዊ ትምህርትን ክትመሃረሉ ትኽእል 31 ኤለክትሮኒካዊ መጻሕፍቲ። ን 25 ቋንቋታት ዝድግፍ መዝገበ ቃላት።  

Les norsk!

Les norsk!

ለስ ኖስክ- ኣብዚ ድተፈላለዩ ጽሑፋት ናይ በበይኑ ደረጃታትን ብዛዕባ ድተፈላለየ ኣርእስታትን ከተንብብ ይከኣል።

Les norsk! Youtube

Les norsk! Youtube

ለስ ኖስክ ኣብ ዩ ትዩብ- ንፈተና ቋንቋ ኖስክ ተለማመድ። ኣብ ድተፈላለዩ ደረጃታት ጽሑፋት ስማዕን ኣንብብን።

Loecsen

Loecsen

መሰረታዊ ናይ ቋንቋ ስልጠና። ኣብቲ ዝርዝር ቋንቋታት ቁንቋ ኣደኻ ምረጽ። 

Min norsk Smart øving

Min norsk Smart øving

ካብ መዓልታዊ ሂወትካ ቃላትን መግለጺታትን ተማሃር፣ ኣብ ድተፈላለየ ደረጃታት ኣንብብ፣ ስእልታት ተጠቐም፣ ኣብ ናይ ዘረባ ክእለትካ ተለማመድን ስማዕን።

Norsk A1

Norsk A1

ፊልምታት ረአ፣ ጽሑፋት ናይ ብዛዕባ ድተፈላለዩ ኣርእስታት ኣንብብን ስማዕን።

NorskPluss Bildeordbank

NorskPluss Bildeordbank

ስእላዊ መዝገበ ቃላት ምስ ነብስኻ ባዕልኻ ትግምግመሉ ዕዮታት። ገሊኦም ክፉት መእተዊ ኣለዎም።

NorskPluss Lydlære

NorskPluss Lydlære

ናይ ኣደማምጻን ምስማዕን ልምምድ ንመንእሰያትን ዓበይትን።
ቡክሞል ጥራይ።

Norskprøven

Norskprøven

ኖስክ ፕሮቨ- (ፈተና ኖስክ) ንደረጃታት A1-A2 ፣ A2-B1 ከምኡውን B1-B2 ፈተና ኖስክ ተለማመድ። ኣብ መርበብ ኮምፐታንሰ ኖርገ ናይ ሰሚዕካ ምርዳእ ፣ ጺሒፍካ ምርዳእን ምጽሓፍን ዕዮታት ኣለዉ። ድኾነ ሰብ ክንደይ ዕዮታት ብቅኑዕ ከምድመለሰ ይፈልጥ።
ዕዮታት ክትመርጽ እንከለኻ ቡክሞል ወይ ኒኖስክ ምረጽ።

Norskprøven C1

Norskprøven C1

ንናይ ኖስክ ፈተና C1 ተለማመድ። 

Nye ord

Nye ord

ኒየ ኡርድ -( ሓድሽ ቃላት) ናቱ መርበብ ኣለዎ። ኣብዚ ድኾነ ሰብ በይንኻ ናይ ምንባብ ክለማመድ ይኽእል ወይ ምስ ኣብ’ቲ ኣፕሊኬሽን ደሎ ድምጺ ብሓባር። ዝኾነ ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ ድምጺ ብምምላእ ተመሊሱ ኣናብብኡ ክሰምዕ ይኽእል። ኣብዚ ኣፕሊኬሽን ዕዮታት ናይ ጽሑፋት’ውን ኣለዉ። ቋንቋ ኖርወይ ንድመሃሩ ዓበይትን ቆልዑን ድሰማማዕ ኢዩ።

Øve til norskprøve - Bli klar

Øve til norskprøve – Bli klar

ንፈተናታት A1-A2 ወይ A2-B1 ከምኡ’ውን B1-B2 መዳለዊ ተለማመድ።

Øve til norskprøve - Norsklab

Øve til norskprøve – Norsklab

ንናይ ኖስክ ፈተናታት A1-A2  A2-B1 ከምኡውን B1-B2 መዳለዊ ድኾነካ ተለማመድ። 

Øve til norskprøve - Yrkesnorsk

Øve til norskprøve – Yrkesnorsk

ንፈተናታት A1-A2 ወይ A2-B1 መዳለዊ ተለማመድ። 

Illustrasjon av dyr som løper i en skog.

Skinnvotten

እታ ናይ ቆርበት ጓንቲ ትብል ናይ ዩክሬይን ጽንጽዋይ ኣንብብ። ድርብልሳናዊ።
Tospråklig norskopplæring

Tospråklig norskopplæring

ኣብቲ ናይ ኖስክ ገጻት ናይ ተማሃሮ መስመር መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ብዙሕ ተንቀሳቓሲ ስእልታት ክትርኢ ትኽእል ከምኡውን ኣገደስቲ ኣርእስታት ኖስክን ኣፍልጦ ሕብረተሰብን ክትማሃር ትኽእል 

Vi snakker

Vi snakker

ኣብዚ መደብ እዚ ልምምድ ቋንቋ ነርወጂያን ብምዝርራብ ከምኡ ድማ ዝተፋላለዩ ኣርእስትታት ብምልዓል ምልምማድ። ዝተፈላለዩ ምዓልታዊ ኣርእስትታት ንዝተፈላለየ ዕድመ ዘለዎም ዝሰማማዕ።

ስዋስውን ኣደማምጻን

CALST

CALST

ምስማዕን ኣደማምጻን ተለማመድ፣ ካብ ቋንቋ ኣደኻ መበገሲ ድገበረ ምሳኻ ድሳነ ልምምድ ርኸብ።

Exploring Norwegian Grammar

Exploring Norwegian Grammar

ብብዙሓት ኣብነታትን ስእልታትን ደተሰነየ ሕግታት ሰዋስው ተማሃር።

grammatikk.com

grammatikk.com

ግራማቲክ- (ሰዋስው) ብቋንቋ እንግሊዝን ኖስክን ሰዋስው ኖስክ ኣንቢብካ ተማሃር።

Håndbok i grammatikk

Håndbok i grammatikk

ኣብ ኣጠቓቕማ ቋንቋን ሰዋስውን ዘተኮሩ ድተፈላለዩ ኣርእስታትን ዕዮታትን ደለዎ መርበብ ኢንተርነት።

Interaktiv nettnorsk

Interaktiv nettnorsk

ኣሳታፊ መርበብ ኖሽክ ክንደይ ድኣክልን እንታይን ክትመሃር ከምትደሊ ባዕልኻ ምረጽ፣ ኣብ ሰዋስው ተለማመድ።

Interaktive grammatikkoppgaver

Interaktive grammatikkoppgaver

ደረጃን ኣየናይ ዓይነት ኦዮታት ሰዋስው ክትሰርሕ ትደልን ምረጽ።

Lesetrener

Lesetrener

ሰጋእ ከይበልካ ምንባብ ከምኡውን ብርቱዓት ቃላት ምንባብን ተለማመድ። 

Norsk grammatikk

Norsk grammatikk

ዕዮታት ሰዋስው ነቶም ኣብ ድለዓለ ደረጃ ቋንቋ ኖሽክ ድበጻሕኩም።

NorskPluss grammatikk B1

NorskPluss grammatikk B1

ልምምድ ሰዋስው ኣብ መርበብ ንዓበይቲ ፣ ደረጃ A2 ክሳብ B1 ። ገሊኦም ክፉት መእተዊ ኣለዎም። ኖስክ ጥራይ።

NorskPluss Lydlære

NorskPluss Lydlære

ናይ ኣደማምጻን ምስማዕን ልምምድ ንመንእሰያትን ዓበይትን።
ቡክሞል ጥራይ።

Norsksidene

Norsksidene

ብዛዕባ ሰዋስው ፣ ምጽሓፍን ቋንቋን ብምንባብ ፣ ምስማዕን ዕዮታት ብምስራሕን ተማሃር። 

NoW - grammatikk

NoW – grammatikk

ብእንግሊዝን ኖስክን ኣብነታት ድተሰነየ ሰዋስው እንግሊዝ ኣንብብ። ነቲ ሰነድ ኣውርዶ (ዳውን ሎድ ግበሮ)።

Ordtrener

Ordtrener

ብምስማዕን  ምርኣይን ምድማጽን ድተፈላለዩ ድምጽታት ተለማመድ። 

På nivå

På nivå

ሰዋስው ኖስክ  

ተማሃር ከምኡውን ሓፈሻዊ መግለጺ ብዛዕባ ሰዋስው ኖስክ ርኸብ። 

Praktisk norsk 1

Praktisk norsk 1

ዕዮታት ስራሕ ከምኡውን ኣብ ሰዋስውን ቃላትን ተለማመድ።

Praktisk norsk 2

Praktisk norsk 2

ልምምዳት ኣብ ሰዋስው፣ ከምተወሳኺ’ውን ንመጽሓፍ ፕራክቲስክ ኖሽክ 2 ክትጥቀመሉ ይከኣል።

Uttale.no

Uttale.no

ናይ ኣደማምጻ ቪድዮታት ብምርኣይ ኣደማምጻ ተለማመድ  ብዛዕባ ፊደላትን ኣናበብትን ከኣ ዕዮታት ስራሕ። 

Uttrykk

Uttrykk

ብዛዕባ ጥቕሲ ወይ ኣገላልጻ ተማሃር ነቶም ኣገላልጻ ከኣ ኣብራሃዮም ዕዮታት’ውን ስራሕ። መብርሂ ብኖስክ። 

Vi snakker

Vi snakker

ኣብዚ መደብ እዚ ልምምድ ቋንቋ ነርወጂያን ብምዝርራብ ከምኡ ድማ ዝተፋላለዩ ኣርእስትታት ብምልዓል ምልምማድ። ዝተፈላለዩ ምዓልታዊ ኣርእስትታት ንዝተፈላለየ ዕድመ ዘለዎም ዝሰማማዕ።

ቃላት (ማህደረ-ቓላት)

Bildetema

Bildetema

ኣሳታፊ መዝገበ ቓላት ምስ ስእሊ፣ ጽሑፍን ድምጽን።

Hverdagsnorsk

Hverdagsnorsk

Lydbok til boka «Hverdagsnorsk». Øv på å kommunisere i presentasjon, arbeidsliv og lokalmiljø. Lydstøtte finnes på flere språk.

Min norsk Smart øving

Min norsk Smart øving

ካብ መዓልታዊ ሂወትካ ቃላትን መግለጺታትን ተማሃር፣ ኣብ ድተፈላለየ ደረጃታት ኣንብብ፣ ስእልታት ተጠቐም፣ ኣብ ናይ ዘረባ ክእለትካ ተለማመድን ስማዕን።

Ord 2

Ord 2

ኣብ ኣናብባን ቃላትን ተለማመድ፣ ከም ተወሳኺ ናይ ቃላት ጽሑፍን ናይ ዕዮ መጽሓፍን ምጥቃም የድሊ።

Start

Start

ስታርት- (ጀምር) ናብ ቋንቋ ኖርወይ ቅልል ድበለ መእተዊ ይህብ ከምኡውን ንቐጻሊ ትምህርቲ ቋንቋ ጽቡቕ መሰረት የንብር። እቲ ገጽ ድኾነ ሰብ ኣገደስቲ ኣምራት ፣ ሓረጋት ፣ ኣደማምጻን ቅልል ድበለ ሰዋስውን ክመሃረሎም ድኽእል ቪድዮታት የጠቓልል። ንደረጃታት A1ን  A2ን ድሰማማዕ ኢዩ።

Vokabular

Vokabular

ሓደስቲ ቃላት ተማሃር። ካብ መንጎ ድተፈላለዩ ቋንቋን ኣርእስትን ምረጽ። ኣብ ቋንቋ ምምራጽ ትግርኛ ኣይትግበር  ስእልን ቃላትን ግን ብቡክሞል ግበር። 

መሳለጥያ ምህሮን ትምህርቲ ኖስክን

Allmenn

Allmenn

ኣልመን ናይ ኖስክን ናይ ኣፍልጦ ሕብረተሰብን ትምህርቲ ኢዩ። እቲ ትምህርቲ ቪድዮታት ፣ ስእልታትን ዕዮታትን ደጠቓለለ ኮይኑ ንድረጃታት A1 ክሳብ B1 ድማ ይሰማማዕ ወይ ይሳነ። 

God i norsk 1

God i norsk 1

ክፋላት መጽሓፍ ጉ ኢ ኖስክ። ብዘይ መጽሓፍ ክትጥቀመሉ ይከኣል። ቪድዮታት ፣ ዕዮታት ፣ መላመዲታት። ነጻ መእተዊ። ክልተ ደረጃታት።

God i norsk 2

God i norsk 2

ክፋላት መጽሓፍ ጉ ኢ ኖስክ። ብዘይ መጽሓፍ ክትጥቀመሉ ይከኣል። ቪድዮታት ፣ ዕዮታት ፣ መላመዲታት። ነጻ መእተዊ። ክልተ ደረጃታት።

Godt sagt

Godt sagt

 Alfa ፣ godt sagt 1 2 ድብሉ ጽሑፋት ኣውሪድካ ስምዓዮም። ድረጃ A1-A2

HEI

HEI

ሀይ- መምሃሪ መጽሓፍ HEI ደረጃታት abc ኣለዎ – A1 ፣ A2ን B1ን ፣ ልምምዳት ናይ ንባብ ፣ ምስማዕ ፣ ምጽሓፍ ፣ ሰዋስውን ካልእን።

Her på berget

Her på berget

ኣብዚ ሀር ፖ በርገት ድብል ጽሑፍ ኣብ ኢንተርነት ዕዮታት ስራሕ ከምኡ’ውን ድምጺ ስማዕ። ደረጃ B1-B2

Hugin og Munin

Hugin og Munin

ኖስክ ተማሃር።  

ምስ መንእሰያት ድሳነ ጽሑፋት ፊልምታትን ዕዮታትን። 

ሓገዝ ቋንቋ ኣደ ብድተፈላለየ ቋንቋታት። 

Hverdagsnorsk

Hverdagsnorsk

Lydbok til boka «Hverdagsnorsk». Øv på å kommunisere i presentasjon, arbeidsliv og lokalmiljø. Lydstøtte finnes på flere språk.

Learn now

Learn now

ብናይ ቋንቋ ኣደ ሓገዝ ድተሰነየ ትምህርቲ ቋንቋ ኖሽክ ንጀመርቲ ኣብ ኢንተርነት ብብዙሕ ቋንቋታት።

Learn NoW 2

Learn NoW 2

ደረጃ B1 ናይ ኖስክ ትምህርቲ ብኢንተርነት። ጽሑፋት  ሰዋስው  ዕዮታትን ሓበሬታን ብዛዕባ ቋንቋን ሕብረተሰብን ኖርወይ። 

Loecsen

Loecsen

መሰረታዊ ናይ ቋንቋ ስልጠና። ኣብቲ ዝርዝር ቋንቋታት ቁንቋ ኣደኻ ምረጽ። 

Mer norsk

Mer norsk

ዕዮታት ናይ መምሃሪ ጽሑፍ መር ኖሽክ ከምኡውን ኣተሓሓዚ ምስቲ ኣሃዛዊ መጽሓፍ።ደረጃ B1

Min norsk Smart øving

Min norsk Smart øving

ካብ መዓልታዊ ሂወትካ ቃላትን መግለጺታትን ተማሃር፣ ኣብ ድተፈላለየ ደረጃታት ኣንብብ፣ ስእልታት ተጠቐም፣ ኣብ ናይ ዘረባ ክእለትካ ተለማመድን ስማዕን።

Norsk nå!

Norsk nå!

ዕዮታት ን “ኖስክ ኖ”። ብዘይ እቲ መጽሓፍውን ክትጥቀመሉ ይከኣል። 

A1 ወይከኣ A2 ምረጽ። 

NorskPluss A1-A2

NorskPluss A1-A2

ምሉእ ብምሉእ ኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ ምህሮ  A1-A2 ። ገሊኦም ክፉት መእተዊ ኣለዎም። ኖስክ ጥራይ።

NorskPluss B1

NorskPluss B1

መርበብ መሰረት ድገበረ መሳለጥያ ምህሮ ፈተን ኖስክ A2-B1 ክወስዱ ድደልዩ ተኻፈልቲ። ገሊኦም ክፉት መእተዊ ኣለዎም። ኖስክ ጥራይ።

NorskPluss B2

NorskPluss B2

መርበብ መሰረት ድገበረ ጽዑቕ መሳለጥያ ምህሮ ንፈተና ኖስክ ደረጃ B2 ወይ በርገንስ ተስት ንምውሳድ ድዳለዉን ተፈቲኖም ክሓልፉ ድደልዩን ተኻፈልቲ።

NorskPluss FVO

NorskPluss FVO

ትምህርቲ ቋንቋ ኖስክ ንዓኻ/ኺ ነቶም ኣብ’ቲ መዳለዊ ትምህርቲ ቋንቋ ኖስክ ንዓበይቲ ትከታተሉ ። ገሊኦም ክፉት መእተዊ ኣለዎም።

Ny i Norge

Ny i Norge

ኣንብብ፣ ጽሓፍ ከምኡውን ኣብ ሰዋስውን ኣደማምጻን ተለማመድ። ደረጃ A1 ን A2

Bildet viser tittelen til nettstedet På vei

På vei

ፖ ቨይ- ካብ’ቲ ናይ ቀደም መጽሓፍ ፖ ቨይ ድተወስደ ጽሑፋትን ትርጉሙን።

På vei - gammel

På vei – gammel

ንሓደሽቲ ጀመርቲ ድተዳለወ መምሃሪ ጽሑፍ ኖሽክ። ኣብቶም ብዛዕባ መዓልታዊ ሂወትካ ድኾኑ ኣርእስታት ተለማመድ።

Logoen til Stein på stein

Stein på Stein

«ስተይን ፖ ስተይን» (2021) ድበሃል መጽሓፍ ከኣ ምስ’ቲ ሓዲሽ መደብ ትምህርቲ ኖስክን ማሕበራዊ ትምህርቲ ድሳነ ኢዩ። ኣብ’ቲ ናዓኻ ድሰማማዓካ ደረጃ ንኽትሰርሕ ከኣ ጽቡቕ ዕድላት ይህብ።

Stein på stein - gammel utgave

Stein på stein – gammel utgave

መእተዊ ናብ ዝያዳ ዕዮታትን ትሕዝቶ መጽሓፍ ስተይን ፖ ስተይን ደረጃ B1።

Veien fram

Veien fram

ቨየን ፍራም- ቨየንፍራም ብኢንተርነት ድወሃብ ስልጠና ቋንቋ ኖስክ ኢዩ። ነቶም ናብ’ቲ ድመረጽዎ ዓውደ ትምህርቲ ድወስድ መደባት ትምህርቲ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ድመሃሩ መንእሰያትን ዓበይትን ድማ ይሰማማዕ። እዚ ብቡክሞልን ብኒኖስክን ይርከብ።

Veien inn

Veien inn

ቨየን ኢን- (እቲ መእተዊ መንገዲ) ንስኻ ምርዳእ ፣ ምንባብ ፣ ምጽሓፍን ምዝራብን ትመሃረሉ ብኢንተርነት ድወሃብ ምህሮ ኢዩ። ኣብዚ እቲ ተማሃራይ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ኖርወይ ብተወሳኺ ይመሃር። እቶም ኣስተምህሮታት ካብ ደረጃ A1 ክሳብ C1 ኢዮም።

Allmenn

Allmenn

ኣልመን ናይ ኖስክን ናይ ኣፍልጦ ሕብረተሰብን ትምህርቲ ኢዩ። እቲ ትምህርቲ ቪድዮታት ፣ ስእልታትን ዕዮታትን ደጠቓለለ ኮይኑ ንድረጃታት A1 ክሳብ B1 ድማ ይሰማማዕ ወይ ይሳነ። 

Creaza samfunn

Creaza samfunn

ብመልክዕ ቴማዊ ካርታ ፡ ዕዮታትን ኣምራዊ ካርታን ኣብ ስነፍልጠት ስራሕ። እቲ ኣምራት ናብ ፡ ዳሪ ፡ ፓሽቶ ፡ ትግርኛ ፡ ኩርማንጂ ፡ ዓረብን ሶማልን ድተተርጎመ ኢዩ።

De forente nasjoner

De forente nasjoner

ዲ ፎረንተ ናሹነር- (ውድብ ሕቡራት ሃገራት) መእተዊ ጽሑፍ ምስ ዕዮታት ብዛዕባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት። እዚ ጽሑፍ ናብ ድተፈላለየ ቋንቋታት ተተርጒሙ ይርከብ።

Demokrati og diktatur

Demokrati og diktatur

ደሞክራቲ ኦግ ዲክታቱር- መእተዊ ጽሑፍ ብዛዕባ ዲሞክራሲን ጨቋኒን። እዚ ጽሑፍ ናብ ድተፈላለየ ቋንቋታት ተተርጒሙ ይርከብ።

GRIP

GRIP

ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።

GRIP

GRIP

ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።

Grip

Grip

ዕዮታት ማሕበራዊ ትምህርቲ ፣ ስነፍልጠት ፣ ቁጽርን እንግሊዝን። ነቲ መጽሓፍ ብዘይምሓዝ (ምውሳድ) ክትጥቀመሉ ይከኣል። 

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

ግሪፕ መርበብ ዓይነታት ትምህርቲ- ምንጪ ንመጽሓፍቲ ግሪፕ ኣብ ስነፍልጠት ፣ ጂኦግራፊን ቁጽርን ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ቦታ።

Historie VGO

Historie VGO

ኣብቲ ናይ ታሪኽ ገጻት ናይ ተማሃሮ መስመር ብዛዕባ ድተፈላለዩ ፍጻሜታት ካብቶም ቀዳሞት ሰባት ክሳብ እዚ ሎሚ ኣብዛ ዓለም ደሎ ግጭታት ክትመሃር ትኽእል። ተንቀሳቓሲ ስእልታት ክትርእን ጽሑፋት ከተንብብን ድማ ትኽእል

I arbeidslivet

I arbeidslivet

ኣብ ናይ ስራሕ ሂወት ማለት ንዓበይቲ ስደተኛታት ብዛዕባ ናይ ስራሕ ሂወት ኣፍልጦ ድህብ መሳለጢ ምህሮ ኢዩ።

I trafikken

I trafikken

መእተዊ ንናይ ኖስክ መጓዓዝያ ወይ ትራፊክ ሲስተም። እዚ ነታ «ኣብ መጓዓዝያ» ( I trafikken) ትብል መጽሓፍ ድምልከት ኮይኑ እቲ መርበብ ግን ንኹሉ ክፉት ኢዩ።

Kart i skolen

Kart i skolen

ካርታ ናይ ኖርወይ። ኣስማት ናይ ቦታ ተዓዘብ። ርሕቀታት ዓቅን ከምኡውን ተወሳኺ ካልእ። ደገፍቲ ቋንቋታት ቡክሞል ፡ ኒኖስክን እንግሊዝን።

Kart og geografiske navn

Kart og geografiske navn

ዞባታት ናይ ኖርወይ ወይ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ክትጠቅስ ትኽእልዶ? ውድድር ትፈቱ እንተኾንካ ፡ ኣብ ግዚኡ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ።

Landsdeler og fylker i Norge

Landsdeler og fylker i Norge

ላንድስ ደለር ኢ ኖርገ- (ዞባታት ኖርወይ) መእተዊ ጽሑፍ ብዛዕባ ክፋላትን ዞባታትን ኖርወይ። እዚ ጽሑፍ ናብ ድተፈላለየ ቋንቋታት ተተርጒሙ ይርከብ።

Norges historie - En innføring

Norges historie – En innføring

ብዛዕባ ካብ ዘበነ በረድ ክሳብ እዚ ሕጂ ደለናዩ ዘበናዊ ሕብረተሰብ ታሪኽ ኖርወይ ተማሃር። እዚ ነቲ «ታሪኽ ኖርወይ» (Norges historie) ድብል መጽሓፍ ድምልከት ኮይኑ እቲ መርበብ ግን ንኹሉ ክፉት ኢዩ። 

Ny i Norge - nyheter på flere språk

Ny i Norge – nyheter på flere språk

ዜናታትን ጸብጻባትን ብዓረብ ፣ ዳሪ ፣ ኩርማንድጂ ፣ ሶማልን ትግርኛን ካብ ሙሉእ ኖርወይ 

Samfunnsfag VGO

Samfunnsfag VGO

ኣብቲ ናይ ማሕበራዊ ትምህርቲ ገጻት ናይ ተማሃሮ መስመር ተንቀሳቓሲ ስእልታት ክትርኢ ከምኡውን ብዛዕባ ውልቀሰብ ፣ ባሕልን ሕብረተሰብን ፣ ፖለቲካን ዲሞክራሲን ፣ ስራሕን ዋኒንን ከምኡውን ዓለምለኻዊ ርክባትን ክትመሃር ትኽእል

Samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap

ቋንቋ መሪጽካ ኣገደስቲ ነጥብታት ብዛዕባ ሕብረተሰብ ኣብ ኖርዌይ ኣንብብ።

bildet inneholder teksten: Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap

ትምህርታዊ ትሕዝቶ ን“ማሕበራዊ ትምህርቲ ንዓበይቲ ስደተኛታት” (2021)። እቲ ጽሑፋት ኣንብቦ እቲ ዕዮታት ድማ ስርሓዮ። ቋንቋ ኣብ ላዕሊ ምረጽ።

Samfunnskunnskapsprøven

Samfunnskunnskapsprøven

ኣፍልጦ ሕብረተሰብ- ንፈተና ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ተለማመድ። ኣብ መርበብ ናይ ኮምፐታንሰ ኖርገ ናይ ኣብነት ፈተናታት ኣለዉ። ቅድሚ ነቲ ናይ ኣብነት ወይ መላመዲ ፈተና ምጅማርካ ካብቶም ብዙሓት ቋንቋታት ምረጽ።

Sikt

Sikt

ነቲ ትምነዮ ወይ ትደልዮ ንኽትረክብን ምስ ሞያ ድተተሓሓዘ ደለካ ዝምባለን ንምርካንብን ሓገዝ ርኸብ።

Tospråklig norskopplæring

Tospråklig norskopplæring

ኣብቲ ናይ ኖስክ ገጻት ናይ ተማሃሮ መስመር መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ብዙሕ ተንቀሳቓሲ ስእልታት ክትርኢ ትኽእል ከምኡውን ኣገደስቲ ኣርእስታት ኖስክን ኣፍልጦ ሕብረተሰብን ክትማሃር ትኽእል 

Verdens historie - En innføring

Verdens historie – En innføring

መእተዊ ኣብ ታሪኽ ካብ’ቲ ናይ ቀደም እዋን ክሳብ እዚ ሎሚ መዓልቲ። እዚ ንቲ «ታሪኽ ዓለም» (verdens historie) ድምልከት ኮይኑ እቲ መርበብ ግን ንኹሉ ክፉት ኢዩ። ኖስክ ጥራይ።

Zmekk

Zmekk

መሳለጥያ ምህሮታት ስነፍልጠት ንመሰጋገሪ ክላሳት ኣብ ማእከላይ ደረጃ።

Algebra

Algebra

ብዛዕባ ኣልጀብራ ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Brøk

Brøk

ብዛዕባ ጉዚ ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Desimaltall

Desimaltall

ብዛዕባ ደሲማል ቁጽርታት ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

FBU

FBU

ኤፍ ቢ ዩ- ኣብዚ ሓፈሻዊ መግለጺ ብዛዕባ ቃላትን ኣምራትን ኣብ ቁጽሪ ምስ ገለጽቲ ስእልታት ብኖስክን ብቋንቋኻን ክትረክብ ትኽእል።

Funksjoner

Funksjoner

ብዛዕባ ዕማማት ፊልም ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ ምስርሕ ምምሃር።

Geometri

Geometri

ብዛዕባ ጂኦሜትሪ ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

GRIP

GRIP

ኣብዚ ብ ቡክሞል ኖርወጂያን ቋንቋ- ግድላት ብጹሑፍ ፣ ቁጽሪ ማለት ብኣሃዝ፣ ምድማር፣ ምጉዳል፣ምርባሕ፣ምምቃል፣ ኣወንታውን(+) ኣሉታውን (-) ኣሃዝ ናይ ቁጽሪ፣ ጉዚ (1/4) ፣ ሚእታዊት (%) ፣ምዕሪት(x=5) ይርከብ።

Grip

Grip

ዕዮታት ማሕበራዊ ትምህርቲ ፣ ስነፍልጠት ፣ ቁጽርን እንግሊዝን። ነቲ መጽሓፍ ብዘይምሓዝ (ምውሳድ) ክትጥቀመሉ ይከኣል። 

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

ግሪፕ መርበብ ዓይነታት ትምህርቲ- ምንጪ ንመጽሓፍቲ ግሪፕ ኣብ ስነፍልጠት ፣ ጂኦግራፊን ቁጽርን ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ቦታ።

Heltall

Heltall

ብዛዕባ ምሉእ ቁጽርታት ፊልም ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Jeg fikser matte

Jeg fikser matte

ቁጽሪ ወይ ሕሳብ ካብ 8ይ – 10ይ ክፍሊ ብቋንቋ ኣደ ዝተደገፈ ክለሳታትን መብርሂታትን/መግለጺታትን 

Jeg fikser matte

Jeg fikser matte

ቁጽሪ ወይ ሕሳብ ካብ 8ይ – 10ይ ክፍሊ ብቋንቋ ኣደ ዝተደገፈ ክለሳታትን መብርሂታትን/መግለጺታትን 

Likninger

Likninger

ብዛዕባ ምዕሪት ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Matematikk 1P-2P

Matematikk 1P-2P

ኣብቲ ናይ ሕሳብ ወይ ቁጽሪ ገጻት ናይ ተማሃሮ መስመር ብዙሓት ተንቀሳቓሲ ስእልታት ክትርኢ ትኽእል። ብዛዕባ ኣሃዛትን ኣልጀብራን ፣ ጂኦሜትሪ ፣ ፋንክሽን ወይ ተዛምዶ ፣ ስታትስቲክ ወይ ኣሃዛዊ ገምጋም ፣ ቁጠባን ተኽእሎታትን ክትመሃር ትኽእል። መታን ክሳብ ክንደይ ከምድኸኣልካን ከምትዝክርን ተፍተነሉ ከኣ ኣብ ነብሲ ወከፍ ኣርእስቲ ከኣ ካሁት ኣለዎ። 

Matematikkbegreper

Matematikkbegreper

ኣብ ቁጽሪ ደማእከለ መዝገበ ቃላት ብኖስክን ብቋንቋ ኣደኻን፣ ኣብቲ ሰንጠረጅ ቋንቋ ምረጽ።

piccaption_alt text

Matematiske begreper

ምስ ንዕዮታት ንኽትርዳእ ድሕግዙ ናይ ትንታነ ቃላትን ኣምራትን ተላለ።

Prosent

Prosent

ብዛዕባ ሚእታዊት ፊልም ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ ምስርሕ ምምሃር።

Sandefjordskolen

Sandefjordskolen

ምልምማድ ንዕስሪታዊ ስርዓት እዞም ዝስዕቡ ኣሃዛት ብምምራጽ፡ 1,10,100,1000.

Statistikk

Statistikk

ብዛዕባ ስታትስቲክስ ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Tospråklig matematikk 8-10

Tospråklig matematikk 8-10

ኣብቲ ድርብ ልሳናዊ ናይ ቁጽሪ ገጻት ናይ ተማሃሮ መስመር ብዙሓት ተንቀሳቓሲ ስእልታት ክትርኢ ትኽእል። ብዛዕባ ኣሃዛት ፣ ጉዚ ፣ ሚእታዊት ፣ ኣልጅብራ ፣ ተመሳሳልነትን ፎርሙላታትን ፣ ዓቐን ፣ ጂኦሜትሪ ፣ ግራፍን ተዛምዶን ፣ ፣ስታትስቲክ ፣ ተኽእሎታትን ቁጠባን ክትመሃር ትኽእል። ኣብቲ ዝርዝር ምርጫ ካብ መንጎ ኖስክ (ቡክሞል) ፣ ዓረብ ፣ ዳሪ ፣ ፓሽቶ ፣ ኩርማንድጂን ትግርኛን ክትመርጽ ትኽእል። 

Illustrasjon av atom

Atomer og molekyler

መእተዊ ጽሑፍ ብዛዕባ ኣቶማትን ሞልክዩላትን። 

እቲ ጽሑፍ ተተርጒሙ ኢዩ። 

Filmer om klima

Filmer om klima

ሓጸርቲ ፊልምታት ብዛዕባ ክሊማ ብኖስክን ብቋንቋ ኣደኻን ተዓዘብ፣ ዕዮታት ስራሕ።

Førstehjelp 1-4

Førstehjelp 1-4

ፈርስት የልፕ- (ቀዳማይ ረዲኤት) ብኸመይ ሂወት ከተድሕን ከምትኽእልን ቀዳማይ ረዲኤትን ተማሃር።

Førstehjelp 5-10

Førstehjelp 5-10

ፈርስት የልፕ- (ቀዳማይ ረዲኤት) ብኸመይ ሂወት ከተድሕን ከምትኽእልን ቀዳማይ ረዲኤትን ተማሃር።

GRIP

GRIP

ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።

GRIP

GRIP

ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።

Grip

Grip

ዕዮታት ማሕበራዊ ትምህርቲ ፣ ስነፍልጠት ፣ ቁጽርን እንግሊዝን። ነቲ መጽሓፍ ብዘይምሓዝ (ምውሳድ) ክትጥቀመሉ ይከኣል። 

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

ግሪፕ መርበብ ዓይነታት ትምህርቲ- ምንጪ ንመጽሓፍቲ ግሪፕ ኣብ ስነፍልጠት ፣ ጂኦግራፊን ቁጽርን ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ቦታ።

Lumbrikus

Lumbrikus

ኤለክትሮኒካዊ መምሃሪ ምንጪ ጆግራፊ። ብሶማል፣ ትግርኛ፣ ዓረብን ኖስክን ዛንታታት ስማዕን ኣንብብን።

Naturfag

Naturfag

ብዛዕባ ድተፈላለዩ ኣርእስታት ጆግራፍ ብመልክዕ ጽሑፍን ንዕኡ ድገልጹ ቀለልቲ ሕየዋን ተማሃር። እቲ ጽሑፍ ብቡክሞልን ኒኖስክን ጥራይ ኢዩ።

Naturfag VGO

Naturfag VGO

ኣብ ናይ ተማሃሮ መስመር ወይ ቻነል ፊልምታት ፣ ጽሑፋት ከምኡውን ናይ ስነፍልጠት ዕዮታትን ትረክብ 

Naturområder

Naturområder

ናቱር ኦምሮደ- መእተዊ ጽሑፍ ብዛዕባ ኣብ ምድሪ ድርከቡ ድተፈላለዩ ባህርያዊ ከባቢታት። እዚ ጽሑፍ ናብ ድተፈላለየ ቋንቋታት ተተርጒሙ ይርከብ።

Periodesystemet og grunnstoffer

Periodesystemet og grunnstoffer

መእተዊ ጽሑፍ ንፐርዮዲክ ሲስተምን መሰረታዊ ግዛዓትን 

እቲ ጽሑፍ ተተርጒሙ ኢዩ። 

Illustrasjon av regnbue.

Prismeeffekter og brytning av lys

En innføringstekst om prismeeffekter og brytning av lys. Teksten er oversatt til forskjellige språk. 

Zanzu

Zanzu

ብዛዕባ ኣካላት ተማሃር፣ ምስ ሓደስቲ ቃላት ተላለ ስእልታት ድማ ተጠቐም 

BBC

BBC

ኣብዚ መደብ እዚ፣ 30 መደባት ብቪድዮ ዝተሰላሰሉ፣ ቃላትን ከምኡ ድማ ሰዋሱን ንታሕተዋይ ማእከላይ ደረጃ ዝተዳለዉ ይርከብ።

Bildetema

Bildetema

ኣሳታፊ መዝገበ ቓላት ምስ ስእሊ፣ ጽሑፍን ድምጽን።

Engelsk 8-10

Engelsk 8-10

ኣብቲ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ገጻት ናይ ተማሃሮ መስመር ተንቀሳቓሲ ስእልታት ክትርኢ ከምኡውን ብዛዕባ ዲሞክራሲ ፣ ደቂ ሰባት ፣ ጥዕናን ነገራት ብኸመይ ከምድሰርሑን ክትመሃር ትኽእል

Engelsk grammatikk

Engelsk grammatikk

ዕዮታት ሰዋስው እንግሊዝ ምስ መልሱ፣ ብ PDF መልክዕ’ውን ክወርድ ይከኣል።

Engelsk på elevkanalen

Engelsk på elevkanalen

ምስ ቋንቋ እንግሊዝን መራኸብን ፡ ዓለማዊ ብድሆታትን ትምህርትን ስራሕን ድኣመሰሉ ኣርእስታት ድተእሳሰሩ ጽሑፋት ብእንግሊዘኛ ኣንብብ።

Exploring English

Exploring English

ጽሑፋት ጸሓፍ፣ ዕዮታት ሰዋስው ከኣ ስራሕ። ኣብ ጠቐምቲ ቃላትን ኣገላልጻን ትዕዝብቲ ውሰድ።

First Contact

First Contact

መሰርታዊ ቋንቋ እንግሊዝ፣ ኣፕ (app) ን ኣፕል ላፕቶፕ ምስ ፊልምታት፣ ናይ ድምጺ ፋይላትን ዕዮታትን።

First Contact

First Contact

መሰረታዊ ቋንቋ እንግሊዝ፣ ንሞባይልን ኮምፒተራትን ድኸውን ኣፕ ምስ ፊልምታት፣ ናይ ድምጺ ፋይልን ዕዮታትን።

Global digital library engelsk

Global digital library engelsk

ካብ መላእ ዓለም ፣ ብቋንቋ እንግሊዝ ድተጻሕፉ ዛንታታት ደለዎም መጻሕፍቲ ኣንብብ። ደረጃ ምረጽ።

Grip 1 engelsk- gratis tilgang

Grip 1 engelsk- gratis tilgang

ግሪፕ 1 ቋንቋ እንግሊዝ ንግዚኡ ንኹሉ ክፉት ኢዩ።

Loecsen engelsk

Loecsen engelsk

መሰረታዊ ናይ ቋንቋ ስልጠና። ኣብቲ ዝርዝር ቋንቋታት ቁንቋ ኣደኻ ምረጽ።