Voksenopplæring

ኖርወጅኛ

Yrkesnorsk
Lær å lese og skrive
Les og lytt
Grammatikk og uttale
Ordforråd
Læreverk og norskkurs

Yrkesnorsk

No posts found.

Lær å lese og skrive

NorskPluss Alfa
NorskPluss Alfa

Lær bokstavene. Gjør lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav.

Ord 2
Ord 2

ኣብ ኣናብባን ቃላትን ተለማመድ፣ ከም ተወሳኺ ናይ ቃላት ጽሑፍን ናይ ዕዮ መጽሓፍን ምጥቃም የድሊ።

Ord1
Ord1

ቃል 1 ተምሃራይ ሒዝዎ ዘሎ ዕቁር ብልሓት እናኣንቀሳቀስካ ምስታፍ፣ ንኽላለ ምስ ኣደማምጻ፣ ፊደላት ከምኡ ድማ ሓሳባት ብ ነርወጂያን ቋንቋ።

Taletast
Taletast

ፊደላትን ቃላትን ጸሓፍ፣ ነብሲወከፍ ፊደልን ብቃልን ብድምጺ ከምድነበበልካ ከኣ ግበር

Les og lytt

Elevkanalen VO
Elevkanalen VO

ፊልምታት ረአ፣ ጽሑፋት ናይ ብዛዕባ ድተፈላለዩ ኣርእስታት ኣንብብን ስማዕን። ደረጃ A1–B2

Klar tale
Klar tale

ብዛዕባ እዋናዊ ዜናታት ኣንብብ፣ ቀሊል ኖሽክን ፍሩይ (ዓቢ) ጽሕፈትን።

Vi snakker
Vi snakker

ኣብዚ መደብ እዚ ልምምድ ቋንቋ ነርወጂያን ብምዝርራብ ከምኡ ድማ ዝተፋላለዩ ኣርእስትታት ብምልዓል ምልምማድ። ዝተፈላለዩ ምዓልታዊ ኣርእስትታት ንዝተፈላለየ ዕድመ ዘለዎም ዝሰማማዕ።

Grammatikk og uttale

CALST
CALST

ምስማዕን ኣደማምጻን ተለማመድ፣ ካብ ቋንቋ ኣደኻ መበገሲ ድገበረ ምሳኻ ድሳነ ልምምድ ርኸብ።

Exploring Norwegian Grammar
Exploring Norwegian Grammar

ብብዙሓት ኣብነታትን ስእልታትን ደተሰነየ ሕግታት ሰዋስው ተማሃር።

Håndbok i grammatikk
Håndbok i grammatikk

ኣብ ኣጠቓቕማ ቋንቋን ሰዋስውን ዘተኮሩ ድተፈላለዩ ኣርእስታትን ዕዮታትን ደለዎ መርበብ ኢንተርነት።

Interaktiv nettnorsk
Interaktiv nettnorsk

ኣሳታፊ መርበብ ኖሽክ ክንደይ ድኣክልን እንታይን ክትመሃር ከምትደሊ ባዕልኻ ምረጽ፣ ኣብ ሰዋስው ተለማመድ።

Interaktive grammatikkoppgaver
Interaktive grammatikkoppgaver

ደረጃን ኣየናይ ዓይነት ኦዮታት ሰዋስው ክትሰርሕ ትደልን ምረጽ።

Norsk grammatikk
Norsk grammatikk

ዕዮታት ሰዋስው ነቶም ኣብ ድለዓለ ደረጃ ቋንቋ ኖሽክ ድበጻሕኩም።

På nivå
På nivå

ሰዋስው ኖስክ  

ተማሃር ከምኡውን ሓፈሻዊ መግለጺ ብዛዕባ ሰዋስው ኖስክ ርኸብ። 

Praktisk norsk 1
Praktisk norsk 1

ዕዮታት ስራሕ ከምኡውን ኣብ ሰዋስውን ቃላትን ተለማመድ።

Praktisk norsk 2
Praktisk norsk 2

ልምምዳት ኣብ ሰዋስው፣ ከምተወሳኺ’ውን ንመጽሓፍ ፕራክቲስክ ኖሽክ 2 ክትጥቀመሉ ይከኣል።

Vi snakker
Vi snakker

ኣብዚ መደብ እዚ ልምምድ ቋንቋ ነርወጂያን ብምዝርራብ ከምኡ ድማ ዝተፋላለዩ ኣርእስትታት ብምልዓል ምልምማድ። ዝተፈላለዩ ምዓልታዊ ኣርእስትታት ንዝተፈላለየ ዕድመ ዘለዎም ዝሰማማዕ።

Ordforråd

Bildetema
Bildetema

ኣሳታፊ መዝገበ ቓላት ምስ ስእሊ፣ ጽሑፍን ድምጽን ብ 34 ቋንቋታት።

Hverdagsnorsk
Hverdagsnorsk

Lydbok til boka «Hverdagsnorsk». Øv på å kommunisere i presentasjon, arbeidsliv og lokalmiljø. Lydstøtte finnes på flere språk.

Ord 2
Ord 2

ኣብ ኣናብባን ቃላትን ተለማመድ፣ ከም ተወሳኺ ናይ ቃላት ጽሑፍን ናይ ዕዮ መጽሓፍን ምጥቃም የድሊ።

Læreverk og norskkurs

Her bor vi 1
Her bor vi 1

ኣብ ሀር ቦር ቪ 1 ደረጃ A1, ኣብ ዝርርብ ዝያዳ ተለማመድን ተወሰኽቲ ዕዮታት ከኣ ስራሕ።

Her bor vi 2
Her bor vi 2

ኣብ ሀር ቦር ቪ 2 ደረጃ A2, ኣብ ዝርርብ ዝያዳ ተለማመድን ተወሰኽቲ ዕዮታት ከኣ ስራሕ።

Her på berget
Her på berget

ኣብዚ ሀር ፖ በርገት ድብል ጽሑፍ ኣብ ኢንተርነት ዕዮታት ስራሕ ከምኡ’ውን ድምጺ ስማዕ። ደረጃ B1-B2

Hugin og Munin
Hugin og Munin

ኖስክ ተማሃር።  

ምስ መንእሰያት ድሳነ ጽሑፋት ፊልምታትን ዕዮታትን። 

ሓገዝ ቋንቋ ኣደ ብድተፈላለየ ቋንቋታት። 

Hverdagsnorsk
Hverdagsnorsk

Lydbok til boka «Hverdagsnorsk». Øv på å kommunisere i presentasjon, arbeidsliv og lokalmiljø. Lydstøtte finnes på flere språk.

Learn now
Learn now

ብናይ ቋንቋ ኣደ ሓገዝ ድተሰነየ ትምህርቲ ቋንቋ ኖሽክ ንጀመርቲ ኣብ ኢንተርነት ብብዙሕ ቋንቋታት።

Mer norsk
Mer norsk

ዕዮታት ናይ መምሃሪ ጽሑፍ መር ኖሽክ ከምኡውን ኣተሓሓዚ ምስቲ ኣሃዛዊ መጽሓፍ።ደረጃ B1

Norsk nå!
Norsk nå!

ዕዮታት ን “ኖስክ ኖ”። ብዘይ እቲ መጽሓፍውን ክትጥቀመሉ ይከኣል። 

A1 ወይከኣ A2 ምረጽ። 

Ny i Norge
Ny i Norge

ኣንብብ፣ ጽሓፍ ከምኡውን ኣብ ሰዋስውን ኣደማምጻን ተለማመድ። ደረጃ A1 ን A2

På vei - gammel
På vei – gammel

ንሓደሽቲ ጀመርቲ ድተዳለወ መምሃሪ ጽሑፍ ኖሽክ። ኣብቶም ብዛዕባ መዓልታዊ ሂወትካ ድኾኑ ኣርእስታት ተለማመድ።

Bildet viser tittelen til nettstedet På vei
På vei – ny

ንሓደሽቲ ጀመርቲ ድተዳለወ መምሃሪ ጽሑፍ ኖሽክ። ኣብቶም ብዛዕባ መዓልታዊ ሂወትካ ድኾኑ ኣርእስታት ተለማመድ።

Stein på stein
Stein på stein

መእተዊ ናብ ዝያዳ ዕዮታትን ትሕዝቶ መጽሓፍ ስተይን ፖ ስተይን ደረጃ B1።

ናይ ሕብረተሰብ ትምህርቲ

Creaza samfunn
Creaza samfunn

ብመልክዕ ቴማዊ ካርታ ፡ ዕዮታትን ኣምራዊ ካርታን ኣብ ስነፍልጠት ስራሕ። እቲ ኣምራት ናብ ፡ ዳሪ ፡ ፓሽቶ ፡ ትግርኛ ፡ ኩርማንጂ ፡ ዓረብን ሶማልን ድተተርጎመ ኢዩ።

GRIP
GRIP

ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።

GRIP
GRIP

ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።

Grip Fagnettsted
Grip Fagnettsted

Ressurser til Grip-bøkene i samfunnsfag, naturfag og matte på ett sted.

Kart i skolen
Kart i skolen

ካርታ ናይ ኖርወይ። ኣስማት ናይ ቦታ ተዓዘብ። ርሕቀታት ዓቅን ከምኡውን ተወሳኺ ካልእ። ደገፍቲ ቋንቋታት ቡክሞል ፡ ኒኖስክን እንግሊዝን።

Kart og geografiske navn
Kart og geografiske navn

ዞባታት ናይ ኖርወይ ወይ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ክትጠቅስ ትኽእልዶ? ውድድር ትፈቱ እንተኾንካ ፡ ኣብ ግዚኡ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ።

Samfunnskunnskap
Samfunnskunnskap

ቋንቋ መሪጽካ ኣገደስቲ ነጥብታት ብዛዕባ ሕብረተሰብ ኣብ ኖርዌይ ኣንብብ።

Zmekk
Zmekk

መሳለጥያ ምህሮታት ስነፍልጠት ንመሰጋገሪ ክላሳት ኣብ ማእከላይ ደረጃ።

ስነ-ቁጽሪ

Algebra
Algebra

ብዛዕባ ኣልጀብራ ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Brøk
Brøk

ብዛዕባ ጉዚ ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Desimaltall
Desimaltall

ብዛዕባ ደሲማል ቁጽርታት ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Funksjoner
Funksjoner

ብዛዕባ ዕማማት ፊልም ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ ምስርሕ ምምሃር።

Geometri
Geometri

ብዛዕባ ጂኦሜትሪ ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Grip Fagnettsted
Grip Fagnettsted

Ressurser til Grip-bøkene i samfunnsfag, naturfag og matte på ett sted.

Heltall
Heltall

ብዛዕባ ምሉእ ቁጽርታት ፊልም ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Likninger
Likninger

ብዛዕባ ምዕሪት ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Matematikkbegreper
Matematikkbegreper

ኣብ ቁጽሪ ደማእከለ መዝገበ ቃላት ብኖስክን ብቋንቋ ኣደኻን፣ ኣብቲ ሰንጠረጅ ቋንቋ ምረጽ።

piccaption_alt text
Matematiske begreper

ምስ ንዕዮታት ንኽትርዳእ ድሕግዙ ናይ ትንታነ ቃላትን ኣምራትን ተላለ።

Prosent
Prosent

ብዛዕባ ሚእታዊት ፊልም ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ ምስርሕ ምምሃር።

Statistikk
Statistikk

ብዛዕባ ስታትስቲክስ ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

ስነ-ፍልጠት

Illustrasjon av atom
Atomer og molekyler

መእተዊ ጽሑፍ ብዛዕባ ኣቶማትን ሞልክዩላትን። 

እቲ ጽሑፍ ተተርጒሙ ኢዩ። 

Filmer om energi
Filmer om energi

ሓጸርቲ ፊልምታት ብዛዕባ ጸዓት ተዓዘብ፣ ዕዮታትን ድፍታሕ ፈተናታትን’ውን ክትሰርሕ ትኽእል።

Filmer om klima
Filmer om klima

ሓጸርቲ ፊልምታት ብዛዕባ ክሊማ ብኖስክን ብቋንቋ ኣደኻን ተዓዘብ፣ ዕዮታት ስራሕ።

Førstehjelp 1-4
Førstehjelp 1-4

ቀዳማይ ረዲኤትን ሂወት ብኸመይ ከምተድሕንን ተማሃር። 

Førstehjelp 5-10
Førstehjelp 5-10

ቀዳማይ ረዲኤትን ሂወት ብኸመይ ከምተድሕንን ተማሃር። .

GRIP
GRIP

ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።

GRIP
GRIP

ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።

Grip Fagnettsted
Grip Fagnettsted

Ressurser til Grip-bøkene i samfunnsfag, naturfag og matte på ett sted.

Kromo Zoom
Kromo Zoom

ብዛዕባ ዋሃዮታት ፡ ክሮሞዞም ፡ ዲኤንአይ ከምኡውን ተወሰኽቲ ተነቢቦም ድተመልኡን ብጽሑፍ ድሰፈሩን ጽሑፋት ምስ ቅልል ድበለ ሕየዋ( animasjon) ተማሃር።
ፍላሽ የድሊ።

Lumbrikus
Lumbrikus

ኤለክትሮኒካዊ መምሃሪ ምንጪ ጆግራፊ። ብሶማል፣ ትግርኛ፣ ዓረብን ኖስክን ዛንታታት ስማዕን ኣንብብን።

Menneskekroppen
Menneskekroppen

ብዛዕባ ድተፈላለዩ ክፍልታት ኣካላት ተማሃር። ንኣብነት ኣዕጽምቲ ፡ ህዋሳት ፡ ስርዓተ ምሕቃቕ መግቢን ጭዋዳታትን። ጠዊቕካ ረአ። ፍላሽ የድሊ። ብቡክሞልን ኒኖስክን።

Naturfag
Naturfag

ብዛዕባ ድተፈላለዩ ኣርእስታት ጆግራፍ ብመልክዕ ጽሑፍን ንዕኡ ድገልጹ ቀለልቲ ሕየዋን ተማሃር። እቲ ጽሑፍ ብቡክሞልን ኒኖስክን ጥራይ ኢዩ።

Periodesystemet og grunnstoffer
Periodesystemet og grunnstoffer

መእተዊ ጽሑፍ ንፐርዮዲክ ሲስተምን መሰረታዊ ግዛዓትን 

እቲ ጽሑፍ ተተርጒሙ ኢዩ። 

Illustrasjon av regnbue.
Prismeeffekter og brytning av lys

En innføringstekst om prismeeffekter og brytning av lys. Teksten er oversatt

Vei, fart og tid
Vei, fart og tid

መእተዊ ጽሑፍ ብዛዕባ መንገዲ፣ ናህርን ጊዜን። 

እቲ ጽሑፍ ተተርጒሙ ኢዩ። 

 

Zanzu
Zanzu

ብዛዕባ ኣካላት ተማሃር፣ ምስ ሓደስቲ ቃላት ተላለ ስእልታት ድማ ተጠቐም 

እንግሊዘኛ

BBC
BBC

ኣብዚ መደብ እዚ፣ 30 መደባት ብቪድዮ ዝተሰላሰሉ፣ ቃላትን ከምኡ ድማ ሰዋሱን ንታሕተዋይ ማእከላይ ደረጃ ዝተዳለዉ ይርከብ።

Bildetema
Bildetema

ኣሳታፊ መዝገበ ቓላት ምስ ስእሊ፣ ጽሑፍን ድምጽን ብ 34 ቋንቋታት።

Engelsk grammatikk
Engelsk grammatikk

ዕዮታት ሰዋስው እንግሊዝ ምስ መልሱ፣ ብ PDF መልክዕ’ውን ክወርድ ይከኣል።

Engelsk på elevkanalen
Engelsk på elevkanalen

ምስ ቋንቋ እንግሊዝን መራኸብን ፡ ዓለማዊ ብድሆታትን ትምህርትን ስራሕን ድኣመሰሉ ኣርእስታት ድተእሳሰሩ ጽሑፋት ብእንግሊዘኛ ኣንብብ።

Exploring English
Exploring English

ጽሑፋት ጸሓፍ፣ ዕዮታት ሰዋስው ከኣ ስራሕ። ኣብ ጠቐምቲ ቃላትን ኣገላልጻን ትዕዝብቲ ውሰድ።

First Contact
First Contact

መሰርታዊ ቋንቋ እንግሊዝ፣ ኣፕ (app) ን ኣፕል ላፕቶፕ ምስ ፊልምታት፣ ናይ ድምጺ ፋይላትን ዕዮታትን።

First Contact
First Contact

መሰረታዊ ቋንቋ እንግሊዝ፣ ንሞባይልን ኮምፒተራትን ድኸውን ኣፕ ምስ ፊልምታት፣ ናይ ድምጺ ፋይልን ዕዮታትን።

Grip 1 engelsk- gratis tilgang
Grip 1 engelsk- gratis tilgang

Grip 1 engelsk er midlertidig åpent for alle.