Voksenopplæring

ኖርወጅኛ

Yrkesnorsk
ምንባብን መጽሓፍን ተማሃር።
ኣንብብ ከምኡውን ስማዕ
ስዋስውን ኣደማምጻን
ቃላት (ማህደረ-ቓላት)
መሳለጥያ ምህሮን ትምህርቲ ኖስክን

Yrkesnorsk

Arbeidsliv

Arbeidsliv

ኣርበይድስሊቭ- (ናይ ስራሕ ሂወት) ናብ ብዙሓት ድተፈላለዩ ጉጅለታት ስራሕ መእተዊ ይህበካ። ንሓደስቲ ሰራሕተኛታትን ነቶም ናብ ናይ ኖርወይ ናይ ስራሕ ዓለም ንምእታው ኣብ መንገዲ ድርከቡን ጠቓሚ ሓበሬታታት ኣለዎ።
Helsenorsk

Helsenorsk

ሀልሰ ኖስክ- ኣብ ኢንተርነት ዝመሰረቱ ናይ ጥዕና ትምህርቲ ኣብ ኖርወይ። ነቶም ምስ ጥዕና ድተኣሳሰር ናይ ትምህርቲ ድሕረ ባይታ ደለዎም ዓበይቲ ስደተኛታት ወይ ነቶም ብዓውዲ ጥዕና ብቑዓት ኮይኖም ኣብ ቤት ጽሕፈታት ጥዕና ኣብ ኖርወይ ክሰርሑ ትምኒት ደለዎም መንእሰያትን። ደረጃ A1+/A2 ከምኡውን B1/B2።

Learn NoW 2 - helsenorsk

Learn NoW 2 – helsenorsk

ሀልሰ ኖስክ – (helsenorsk) ብኢንተርነት ድወሃብ ደረጃ B1 ኣስተምህሮ ሀልሰ ኖስክ። ጽሑፋት ናይ ዝርርብን ሓቅታትን ፣ ሰዋስው ፣ ኣደማምጻ ፣ ምስማዕን ዕዮታትን ደጠቓለለ።

Mitt yrke

Mitt yrke

ሚት ዪርከ- (ስረሐይ) ብዛዕባ ድተፈላለየ ስራሓት ድነግር ሓጸርቲ ፊልምታት ካብ NRK።

Norsk på jobben

Norsk på jobben

ኖስክ ፖ ዮበን- (ኖስክ ኣብ ስራሕ) ብናይ ስራሕ ሓሳብ ፣ ቁጠባን ሂወት ስድራቤትን ኣብ ኖርወይ ሓደ ንጡፍ ሂወት ንኽህልወካ ዘዳሉ ዲጂታላዊ ትምህርቲ ኖስክ ከም ካላኣይ ቋንቋ ኢዩ።

 

Veien fram - yrkesfag

Veien fram – yrkesfag

ቨየን ፍራም ኢርከስፋግ- እዚ’ውን ብኢንተርነት ድወሃብ ኮይኑ ነቶም ናብ ስራሕ ዓለም ንምእታው ድውሰድ መደባት ትምህርቲ VG1/VG2 (ህንጻ ፣ ሲቪል መሃንድስነት ፣ ቅዲን ኢደ ስርሓትን ፣ ኤለክትሪክ ፣ ጥዕናን ማሕበራዊ ትምህርትን ፣ መራኸቢ ብዙሃን ፣  ኣጠቓቕማ ባህርያዊ ሃብቲ ፣ ቤት መግቢን ዓይነት ትምህርቲ መግብን ፣ መጓዓዝያን ኣገልግሎትን ፣ ቴክኖሎጂን ኢንዱስትርያዊ ፍርያትን)።

ምንባብን መጽሓፍን ተማሃር።

Alfa

Alfa

ኣልፋ- ነቶም ፊደላት ላቲን ደይፈልጡን ናይ ምንባብ ልምምድ ዘድልዮም ናይ ንባብ መደባት ኣለዎ። እቲ መርበብ ብዛዕባ መዓልታዊ ሂወት ኣብ ኖርወይ ድገልጽ ቪድዮታት’ውን ኣለዎ። መምርሒታት ብድተፈላለየ ቋንቋታት ኣሎ። ንቅድሚ ደረጃታት A1ን  A2ን ድሰማማዕ ኢዩ።

NorskPluss Alfa

NorskPluss Alfa

Lær bokstavene. Gjør lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav.

Ord 2

Ord 2

ኣብ ኣናብባን ቃላትን ተለማመድ፣ ከም ተወሳኺ ናይ ቃላት ጽሑፍን ናይ ዕዮ መጽሓፍን ምጥቃም የድሊ።

Ord1

Ord1

ቃል 1 ተምሃራይ ሒዝዎ ዘሎ ዕቁር ብልሓት እናኣንቀሳቀስካ ምስታፍ፣ ንኽላለ ምስ ኣደማምጻ፣ ፊደላት ከምኡ ድማ ሓሳባት ብ ነርወጂያን ቋንቋ።

Taletast

Taletast

ፊደላትን ቃላትን ጸሓፍ፣ ነብሲወከፍ ፊደልን ብቃልን ብድምጺ ከምድነበበልካ ከኣ ግበር

ኣንብብ ከምኡውን ስማዕ

Elevkanalen VO

Elevkanalen VO

ፊልምታት ረአ፣ ጽሑፋት ናይ ብዛዕባ ድተፈላለዩ ኣርእስታት ኣንብብን ስማዕን። ደረጃ A1–B2

Klar tale

Klar tale

ብዛዕባ እዋናዊ ዜናታት ኣንብብ፣ ቀሊል ኖሽክን ፍሩይ (ዓቢ) ጽሕፈትን።

Les norsk!

Les norsk!

ለስ ኖስክ- ኣብዚ ድተፈላለዩ ጽሑፋት ናይ በበይኑ ደረጃታትን ብዛዕባ ድተፈላለየ ኣርእስታትን ከተንብብ ይከኣል።

Les norsk! Youtube

Les norsk! Youtube

ለስ ኖስክ ኣብ ዩ ትዩብ- ንፈተና ቋንቋ ኖስክ ተለማመድ። ኣብ ድተፈላለዩ ደረጃታት ጽሑፋት ስማዕን ኣንብብን።

Min norsk Smart øving

Min norsk Smart øving

ካብ መዓልታዊ ሂወትካ ቃላትን መግለጺታትን ተማሃር፣ ኣብ ድተፈላለየ ደረጃታት ኣንብብ፣ ስእልታት ተጠቐም፣ ኣብ ናይ ዘረባ ክእለትካ ተለማመድን ስማዕን።

Norsk start

Norsk start

መዝገበ ቃላት ስእሊ ርኤ ከምኡ ድማ ኣዳምጽ ቃላት ብነርወጂያን ቋንቋ።

Norskprøven

Norskprøven

ኖስክ ፕሮቨ- (ፈተና ኖስክ) ንደረጃታት A1-A2 ፣ A2-B1 ከምኡውን B1-B2 ፈተና ኖስክ ተለማመድ። ኣብ መርበብ ኮምፐታንሰ ኖርገ ናይ ሰሚዕካ ምርዳእ ፣ ጺሒፍካ ምርዳእን ምጽሓፍን ዕዮታት ኣለዉ። ድኾነ ሰብ ክንደይ ዕዮታት ብቅኑዕ ከምድመለሰ ይፈልጥ።
ዕዮታት ክትመርጽ እንከለኻ ቡክሞል ወይ ኒኖስክ ምረጽ።

Nye ord

Nye ord

ኒየ ኡርድ -( ሓድሽ ቃላት) ናቱ መርበብ ኣለዎ። ኣብዚ ድኾነ ሰብ በይንኻ ናይ ምንባብ ክለማመድ ይኽእል ወይ ምስ ኣብ’ቲ ኣፕሊኬሽን ደሎ ድምጺ ብሓባር። ዝኾነ ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ ድምጺ ብምምላእ ተመሊሱ ኣናብብኡ ክሰምዕ ይኽእል። ኣብዚ ኣፕሊኬሽን ዕዮታት ናይ ጽሑፋት’ውን ኣለዉ። ቋንቋ ኖርወይ ንድመሃሩ ዓበይትን ቆልዑን ድሰማማዕ ኢዩ።

Salto

Salto

ምልምማድ ኣብ ሕጽር ሕጽር ዝበሉ ኣልፋቤታት። ምስማዕ፣ ምንባብ ከምኡ ድማ ምጽሓፍ።

Vi snakker

Vi snakker

ኣብዚ መደብ እዚ ልምምድ ቋንቋ ነርወጂያን ብምዝርራብ ከምኡ ድማ ዝተፋላለዩ ኣርእስትታት ብምልዓል ምልምማድ። ዝተፈላለዩ ምዓልታዊ ኣርእስትታት ንዝተፈላለየ ዕድመ ዘለዎም ዝሰማማዕ።

ስዋስውን ኣደማምጻን

CALST

CALST

ምስማዕን ኣደማምጻን ተለማመድ፣ ካብ ቋንቋ ኣደኻ መበገሲ ድገበረ ምሳኻ ድሳነ ልምምድ ርኸብ።

Exploring Norwegian Grammar

Exploring Norwegian Grammar

ብብዙሓት ኣብነታትን ስእልታትን ደተሰነየ ሕግታት ሰዋስው ተማሃር።

grammatikk.com

grammatikk.com

ግራማቲክ- (ሰዋስው) ብቋንቋ እንግሊዝን ኖስክን ሰዋስው ኖስክ ኣንቢብካ ተማሃር።

Håndbok i grammatikk

Håndbok i grammatikk

ኣብ ኣጠቓቕማ ቋንቋን ሰዋስውን ዘተኮሩ ድተፈላለዩ ኣርእስታትን ዕዮታትን ደለዎ መርበብ ኢንተርነት።

Interaktiv nettnorsk

Interaktiv nettnorsk

ኣሳታፊ መርበብ ኖሽክ ክንደይ ድኣክልን እንታይን ክትመሃር ከምትደሊ ባዕልኻ ምረጽ፣ ኣብ ሰዋስው ተለማመድ።

Interaktive grammatikkoppgaver

Interaktive grammatikkoppgaver

ደረጃን ኣየናይ ዓይነት ኦዮታት ሰዋስው ክትሰርሕ ትደልን ምረጽ።

Norsk grammatikk

Norsk grammatikk

ዕዮታት ሰዋስው ነቶም ኣብ ድለዓለ ደረጃ ቋንቋ ኖሽክ ድበጻሕኩም።

Norsklærer Karense - YouTube

Norsklærer Karense – YouTube

መምህር ኖስክ ካረንሰ- ብዛዕባ ሰዋስው ፣ ቃላትን ኣዘራርባን ፣ ኣደማምጻን ባህሊ ኖስክን ቪድዮታት ኣብ ዩ ትዩብ YouTube ረአ።

På nivå

På nivå

ሰዋስው ኖስክ  

ተማሃር ከምኡውን ሓፈሻዊ መግለጺ ብዛዕባ ሰዋስው ኖስክ ርኸብ። 

Praktisk norsk 1

Praktisk norsk 1

ዕዮታት ስራሕ ከምኡውን ኣብ ሰዋስውን ቃላትን ተለማመድ።

Praktisk norsk 2

Praktisk norsk 2

ልምምዳት ኣብ ሰዋስው፣ ከምተወሳኺ’ውን ንመጽሓፍ ፕራክቲስክ ኖሽክ 2 ክትጥቀመሉ ይከኣል።

Vi snakker

Vi snakker

ኣብዚ መደብ እዚ ልምምድ ቋንቋ ነርወጂያን ብምዝርራብ ከምኡ ድማ ዝተፋላለዩ ኣርእስትታት ብምልዓል ምልምማድ። ዝተፈላለዩ ምዓልታዊ ኣርእስትታት ንዝተፈላለየ ዕድመ ዘለዎም ዝሰማማዕ።

ቃላት (ማህደረ-ቓላት)

Bildetema

Bildetema

ኣሳታፊ መዝገበ ቓላት ምስ ስእሊ፣ ጽሑፍን ድምጽን ብ 34 ቋንቋታት።

Hverdagsnorsk

Hverdagsnorsk

Lydbok til boka «Hverdagsnorsk». Øv på å kommunisere i presentasjon, arbeidsliv og lokalmiljø. Lydstøtte finnes på flere språk.

Min norsk Smart øving

Min norsk Smart øving

ካብ መዓልታዊ ሂወትካ ቃላትን መግለጺታትን ተማሃር፣ ኣብ ድተፈላለየ ደረጃታት ኣንብብ፣ ስእልታት ተጠቐም፣ ኣብ ናይ ዘረባ ክእለትካ ተለማመድን ስማዕን።

Ord 2

Ord 2

ኣብ ኣናብባን ቃላትን ተለማመድ፣ ከም ተወሳኺ ናይ ቃላት ጽሑፍን ናይ ዕዮ መጽሓፍን ምጥቃም የድሊ።

Start

Start

ስታርት- (ጀምር) ናብ ቋንቋ ኖርወይ ቅልል ድበለ መእተዊ ይህብ ከምኡውን ንቐጻሊ ትምህርቲ ቋንቋ ጽቡቕ መሰረት የንብር። እቲ ገጽ ድኾነ ሰብ ኣገደስቲ ኣምራት ፣ ሓረጋት ፣ ኣደማምጻን ቅልል ድበለ ሰዋስውን ክመሃረሎም ድኽእል ቪድዮታት የጠቓልል። ንደረጃታት A1ን  A2ን ድሰማማዕ ኢዩ።

መሳለጥያ ምህሮን ትምህርቲ ኖስክን

Allmenn

Allmenn

ኣልመን ናይ ኖስክን ናይ ኣፍልጦ ሕብረተሰብን ትምህርቲ ኢዩ። እቲ ትምህርቲ ቪድዮታት ፣ ስእልታትን ዕዮታትን ደጠቓለለ ኮይኑ ንድረጃታት A1 ክሳብ B1 ድማ ይሰማማዕ ወይ ይሳነ። 

God i norsk 1

God i norsk 1

ክፋላት መጽሓፍ ጉ ኢ ኖስክ። ብዘይ መጽሓፍ ክትጥቀመሉ ይከኣል። ቪድዮታት ፣ ዕዮታት ፣ መላመዲታት። ነጻ መእተዊ። ክልተ ደረጃታት።

God i norsk 2

God i norsk 2

ክፋላት መጽሓፍ ጉ ኢ ኖስክ። ብዘይ መጽሓፍ ክትጥቀመሉ ይከኣል። ቪድዮታት ፣ ዕዮታት ፣ መላመዲታት። ነጻ መእተዊ። ክልተ ደረጃታት።

HEI

HEI

ሀይ- መምሃሪ መጽሓፍ HEI ደረጃታት abc ኣለዎ – A1 ፣ A2ን B1ን ፣ ልምምዳት ናይ ንባብ ፣ ምስማዕ ፣ ምጽሓፍ ፣ ሰዋስውን ካልእን።

Her bor vi 1

Her bor vi 1

ኣብ ሀር ቦር ቪ 1 ደረጃ A1, ኣብ ዝርርብ ዝያዳ ተለማመድን ተወሰኽቲ ዕዮታት ከኣ ስራሕ።

Her bor vi 2

Her bor vi 2

ኣብ ሀር ቦር ቪ 2 ደረጃ A2, ኣብ ዝርርብ ዝያዳ ተለማመድን ተወሰኽቲ ዕዮታት ከኣ ስራሕ።

Her på berget

Her på berget

ኣብዚ ሀር ፖ በርገት ድብል ጽሑፍ ኣብ ኢንተርነት ዕዮታት ስራሕ ከምኡ’ውን ድምጺ ስማዕ። ደረጃ B1-B2

Hugin og Munin

Hugin og Munin

ኖስክ ተማሃር።  

ምስ መንእሰያት ድሳነ ጽሑፋት ፊልምታትን ዕዮታትን። 

ሓገዝ ቋንቋ ኣደ ብድተፈላለየ ቋንቋታት። 

Hverdagsnorsk

Hverdagsnorsk

Lydbok til boka «Hverdagsnorsk». Øv på å kommunisere i presentasjon, arbeidsliv og lokalmiljø. Lydstøtte finnes på flere språk.

Learn now

Learn now

ብናይ ቋንቋ ኣደ ሓገዝ ድተሰነየ ትምህርቲ ቋንቋ ኖሽክ ንጀመርቲ ኣብ ኢንተርነት ብብዙሕ ቋንቋታት።

Mer norsk

Mer norsk

ዕዮታት ናይ መምሃሪ ጽሑፍ መር ኖሽክ ከምኡውን ኣተሓሓዚ ምስቲ ኣሃዛዊ መጽሓፍ።ደረጃ B1

Min norsk Smart øving

Min norsk Smart øving

ካብ መዓልታዊ ሂወትካ ቃላትን መግለጺታትን ተማሃር፣ ኣብ ድተፈላለየ ደረጃታት ኣንብብ፣ ስእልታት ተጠቐም፣ ኣብ ናይ ዘረባ ክእለትካ ተለማመድን ስማዕን።

Norsk nå!

Norsk nå!

ዕዮታት ን “ኖስክ ኖ”። ብዘይ እቲ መጽሓፍውን ክትጥቀመሉ ይከኣል። 

A1 ወይከኣ A2 ምረጽ። 

Ny i Norge

Ny i Norge

ኣንብብ፣ ጽሓፍ ከምኡውን ኣብ ሰዋስውን ኣደማምጻን ተለማመድ። ደረጃ A1 ን A2

På vei - gammel

På vei – gammel

ንሓደሽቲ ጀመርቲ ድተዳለወ መምሃሪ ጽሑፍ ኖሽክ። ኣብቶም ብዛዕባ መዓልታዊ ሂወትካ ድኾኑ ኣርእስታት ተለማመድ።

Bildet viser tittelen til nettstedet På vei

På vei – ny

ፖ ቨይ- ካብ’ቲ ናይ ቀደም መጽሓፍ ፖ ቨይ ድተወስደ ጽሑፋትን ትርጉሙን።

Stein på stein

Stein på stein

መእተዊ ናብ ዝያዳ ዕዮታትን ትሕዝቶ መጽሓፍ ስተይን ፖ ስተይን ደረጃ B1።

Veien fram

Veien fram

ቨየን ፍራም- ቨየንፍራም ብኢንተርነት ድወሃብ ስልጠና ቋንቋ ኖስክ ኢዩ። ነቶም ናብ’ቲ ድመረጽዎ ዓውደ ትምህርቲ ድወስድ መደባት ትምህርቲ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ድመሃሩ መንእሰያትን ዓበይትን ድማ ይሰማማዕ። እዚ ብቡክሞልን ብኒኖስክን ይርከብ።

Veien inn

Veien inn

ቨየን ኢን- (እቲ መእተዊ መንገዲ) ንስኻ ምርዳእ ፣ ምንባብ ፣ ምጽሓፍን ምዝራብን ትመሃረሉ ብኢንተርነት ድወሃብ ምህሮ ኢዩ። ኣብዚ እቲ ተማሃራይ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ኖርወይ ብተወሳኺ ይመሃር። እቶም ኣስተምህሮታት ካብ ደረጃ A1 ክሳብ C1 ኢዮም።

ናይ ሕብረተሰብ ትምህርቲ

Allmenn

Allmenn

ኣልመን ናይ ኖስክን ናይ ኣፍልጦ ሕብረተሰብን ትምህርቲ ኢዩ። እቲ ትምህርቲ ቪድዮታት ፣ ስእልታትን ዕዮታትን ደጠቓለለ ኮይኑ ንድረጃታት A1 ክሳብ B1 ድማ ይሰማማዕ ወይ ይሳነ። 

Creaza samfunn

Creaza samfunn

ብመልክዕ ቴማዊ ካርታ ፡ ዕዮታትን ኣምራዊ ካርታን ኣብ ስነፍልጠት ስራሕ። እቲ ኣምራት ናብ ፡ ዳሪ ፡ ፓሽቶ ፡ ትግርኛ ፡ ኩርማንጂ ፡ ዓረብን ሶማልን ድተተርጎመ ኢዩ።

De forente nasjoner

De forente nasjoner

ዲ ፎረንተ ናሹነር- (ውድብ ሕቡራት ሃገራት) መእተዊ ጽሑፍ ምስ ዕዮታት ብዛዕባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት። እዚ ጽሑፍ ናብ ድተፈላለየ ቋንቋታት ተተርጒሙ ይርከብ።

Demokrati og diktatur

Demokrati og diktatur

ደሞክራቲ ኦግ ዲክታቱር- መእተዊ ጽሑፍ ብዛዕባ ዲሞክራሲን ጨቋኒን። እዚ ጽሑፍ ናብ ድተፈላለየ ቋንቋታት ተተርጒሙ ይርከብ።

Filmer om klima

Filmer om klima

ፊልምን ከምኡዉን ሰነ-ጽሑፍ ትምህርቲ ብዛዕባ አየር-ይ(ክሊማ) ብዝተፈላለየ ቃንቃ

GRIP

GRIP

ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።

GRIP

GRIP

ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

ግሪፕ መርበብ ዓይነታት ትምህርቲ- ምንጪ ንመጽሓፍቲ ግሪፕ ኣብ ስነፍልጠት ፣ ጂኦግራፊን ቁጽርን ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ቦታ።

Kart i skolen

Kart i skolen

ካርታ ናይ ኖርወይ። ኣስማት ናይ ቦታ ተዓዘብ። ርሕቀታት ዓቅን ከምኡውን ተወሳኺ ካልእ። ደገፍቲ ቋንቋታት ቡክሞል ፡ ኒኖስክን እንግሊዝን።

Kart og geografiske navn

Kart og geografiske navn

ዞባታት ናይ ኖርወይ ወይ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ክትጠቅስ ትኽእልዶ? ውድድር ትፈቱ እንተኾንካ ፡ ኣብ ግዚኡ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ።

Kunnskapsfilm

Kunnskapsfilm

ፊልም፣ ብዛዕባ ኩነታት ኣየርን ስምምዓትን። ፊልም ከምኡ ድማ ጽሑፋት ብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት።

Landsdeler og fylker i Norge

Landsdeler og fylker i Norge

ላንድስ ደለር ኢ ኖርገ- (ዞባታት ኖርወይ) መእተዊ ጽሑፍ ብዛዕባ ክፋላትን ዞባታትን ኖርወይ። እዚ ጽሑፍ ናብ ድተፈላለየ ቋንቋታት ተተርጒሙ ይርከብ።

På høyden

På høyden

ፖ ሆይደን- ብዛዕባ ድተፈላለዩ ኣርእስታት ማሕበራዊ ትምህርቲ ወይ ጆግራፍ ፣ ስነፍልጠትን ሃይማኖትን ዕየ። ምርዳእ ስእልታትን  ኣምራትን።

Samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap

ቋንቋ መሪጽካ ኣገደስቲ ነጥብታት ብዛዕባ ሕብረተሰብ ኣብ ኖርዌይ ኣንብብ።

Samfunnskunnskapsprøven

Samfunnskunnskapsprøven

ኣፍልጦ ሕብረተሰብ- ንፈተና ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ተለማመድ። ኣብ መርበብ ናይ ኮምፐታንሰ ኖርገ ናይ ኣብነት ፈተናታት ኣለዉ። ቅድሚ ነቲ ናይ ኣብነት ወይ መላመዲ ፈተና ምጅማርካ ካብቶም ብዙሓት ቋንቋታት ምረጽ።

Zmekk

Zmekk

መሳለጥያ ምህሮታት ስነፍልጠት ንመሰጋገሪ ክላሳት ኣብ ማእከላይ ደረጃ።

ስነ-ቁጽሪ

Algebra

Algebra

ብዛዕባ ኣልጀብራ ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Brøk

Brøk

ብዛዕባ ጉዚ ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Desimaltall

Desimaltall

ብዛዕባ ደሲማል ቁጽርታት ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Funksjoner

Funksjoner

ብዛዕባ ዕማማት ፊልም ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ ምስርሕ ምምሃር።

Geometri

Geometri

ብዛዕባ ጂኦሜትሪ ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

ግሪፕ መርበብ ዓይነታት ትምህርቲ- ምንጪ ንመጽሓፍቲ ግሪፕ ኣብ ስነፍልጠት ፣ ጂኦግራፊን ቁጽርን ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ቦታ።

Heltall

Heltall

ብዛዕባ ምሉእ ቁጽርታት ፊልም ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Likninger

Likninger

ብዛዕባ ምዕሪት ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Matematikkbegreper

Matematikkbegreper

ኣብ ቁጽሪ ደማእከለ መዝገበ ቃላት ብኖስክን ብቋንቋ ኣደኻን፣ ኣብቲ ሰንጠረጅ ቋንቋ ምረጽ።

piccaption_alt text

Matematiske begreper

ምስ ንዕዮታት ንኽትርዳእ ድሕግዙ ናይ ትንታነ ቃላትን ኣምራትን ተላለ።

Prosent

Prosent

ብዛዕባ ሚእታዊት ፊልም ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ ምስርሕ ምምሃር።

Statistikk

Statistikk

ብዛዕባ ስታትስቲክስ ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

ስነ-ፍልጠት

Illustrasjon av atom

Atomer og molekyler

መእተዊ ጽሑፍ ብዛዕባ ኣቶማትን ሞልክዩላትን። 

እቲ ጽሑፍ ተተርጒሙ ኢዩ። 

Filmer om energi

Filmer om energi

ሓጸርቲ ፊልምታት ብዛዕባ ጸዓት ተዓዘብ፣ ዕዮታትን ድፍታሕ ፈተናታትን’ውን ክትሰርሕ ትኽእል።

Filmer om klima

Filmer om klima

ሓጸርቲ ፊልምታት ብዛዕባ ክሊማ ብኖስክን ብቋንቋ ኣደኻን ተዓዘብ፣ ዕዮታት ስራሕ።

Filmer om klima

Filmer om klima

ፊልምን ከምኡዉን ሰነ-ጽሑፍ ትምህርቲ ብዛዕባ አየር-ይ(ክሊማ) ብዝተፈላለየ ቃንቃ

Førstehjelp 1-4

Førstehjelp 1-4

ፈርስት የልፕ- (ቀዳማይ ረዲኤት) ብኸመይ ሂወት ከተድሕን ከምትኽእልን ቀዳማይ ረዲኤትን ተማሃር።

Førstehjelp 5-10

Førstehjelp 5-10

ፈርስት የልፕ- (ቀዳማይ ረዲኤት) ብኸመይ ሂወት ከተድሕን ከምትኽእልን ቀዳማይ ረዲኤትን ተማሃር።

GRIP

GRIP

ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።

GRIP

GRIP

ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

ግሪፕ መርበብ ዓይነታት ትምህርቲ- ምንጪ ንመጽሓፍቲ ግሪፕ ኣብ ስነፍልጠት ፣ ጂኦግራፊን ቁጽርን ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ቦታ።

Kromo Zoom

Kromo Zoom

ብዛዕባ ዋሃዮታት ፡ ክሮሞዞም ፡ ዲኤንአይ ከምኡውን ተወሰኽቲ ተነቢቦም ድተመልኡን ብጽሑፍ ድሰፈሩን ጽሑፋት ምስ ቅልል ድበለ ሕየዋ( animasjon) ተማሃር።
ፍላሽ የድሊ።

Lumbrikus

Lumbrikus

ኤለክትሮኒካዊ መምሃሪ ምንጪ ጆግራፊ። ብሶማል፣ ትግርኛ፣ ዓረብን ኖስክን ዛንታታት ስማዕን ኣንብብን።

Naturfag

Naturfag

ብዛዕባ ድተፈላለዩ ኣርእስታት ጆግራፍ ብመልክዕ ጽሑፍን ንዕኡ ድገልጹ ቀለልቲ ሕየዋን ተማሃር። እቲ ጽሑፍ ብቡክሞልን ኒኖስክን ጥራይ ኢዩ።

Naturområder

Naturområder

ናቱር ኦምሮደ- መእተዊ ጽሑፍ ብዛዕባ ኣብ ምድሪ ድርከቡ ድተፈላለዩ ባህርያዊ ከባቢታት። እዚ ጽሑፍ ናብ ድተፈላለየ ቋንቋታት ተተርጒሙ ይርከብ።

Periodesystemet og grunnstoffer

Periodesystemet og grunnstoffer

መእተዊ ጽሑፍ ንፐርዮዲክ ሲስተምን መሰረታዊ ግዛዓትን 

እቲ ጽሑፍ ተተርጒሙ ኢዩ። 

Illustrasjon av regnbue.

Prismeeffekter og brytning av lys

En innføringstekst om prismeeffekter og brytning av lys. Teksten er oversatt

Skyatlas

Skyatlas

ስካይ ኣትላስ ብትግርኛ

Vei, fart og tid

Vei, fart og tid

መእተዊ ጽሑፍ ብዛዕባ መንገዲ፣ ናህርን ጊዜን። 

እቲ ጽሑፍ ተተርጒሙ ኢዩ። 

 

Zanzu

Zanzu

ብዛዕባ ኣካላት ተማሃር፣ ምስ ሓደስቲ ቃላት ተላለ ስእልታት ድማ ተጠቐም 

እንግሊዘኛ

BBC

BBC

ኣብዚ መደብ እዚ፣ 30 መደባት ብቪድዮ ዝተሰላሰሉ፣ ቃላትን ከምኡ ድማ ሰዋሱን ንታሕተዋይ ማእከላይ ደረጃ ዝተዳለዉ ይርከብ።

Bildetema

Bildetema

ኣሳታፊ መዝገበ ቓላት ምስ ስእሊ፣ ጽሑፍን ድምጽን ብ 34 ቋንቋታት።

Engelsk grammatikk

Engelsk grammatikk

ዕዮታት ሰዋስው እንግሊዝ ምስ መልሱ፣ ብ PDF መልክዕ’ውን ክወርድ ይከኣል።

Engelsk på elevkanalen

Engelsk på elevkanalen

ምስ ቋንቋ እንግሊዝን መራኸብን ፡ ዓለማዊ ብድሆታትን ትምህርትን ስራሕን ድኣመሰሉ ኣርእስታት ድተእሳሰሩ ጽሑፋት ብእንግሊዘኛ ኣንብብ።

Exploring English

Exploring English

ጽሑፋት ጸሓፍ፣ ዕዮታት ሰዋስው ከኣ ስራሕ። ኣብ ጠቐምቲ ቃላትን ኣገላልጻን ትዕዝብቲ ውሰድ።

First Contact

First Contact

መሰርታዊ ቋንቋ እንግሊዝ፣ ኣፕ (app) ን ኣፕል ላፕቶፕ ምስ ፊልምታት፣ ናይ ድምጺ ፋይላትን ዕዮታትን።

First Contact

First Contact

መሰረታዊ ቋንቋ እንግሊዝ፣ ንሞባይልን ኮምፒተራትን ድኸውን ኣፕ ምስ ፊልምታት፣ ናይ ድምጺ ፋይልን ዕዮታትን።

Grip 1 engelsk- gratis tilgang

Grip 1 engelsk- gratis tilgang

ግሪፕ 1 ቋንቋ እንግሊዝ ንግዚኡ ንኹሉ ክፉት ኢዩ።

LearnEnglish Teens

LearnEnglish Teens

ኣብዚ መደብ እዚ፣ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝ ንመናእሰይ ካብ 13- 19 ዓመት ዕድመ ዝርከቡ። ብዛዕባ ዓባይ ብሪጣንያ ሕጂ፣ ሰዋሱው ፣ ናይ ምንባብ ክእለት ፣ መነባብሮ ኣብ ክባቢ ዓለም ይርከብ።