ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዝወሃብ ናይ መተኣታተዊ ኣስተምህሮ

ኖርወጅኛ

ምንባብን መጽሓፍን ተማሃር።
ኣንብብ ከምኡውን ስማዕ
ስዋስውን ኣደማምጻን
ቃላት (ማህደረ-ቓላት)
መሳለጥያ ምህሮን ትምህርቲ ኖስክን

ምንባብን መጽሓፍን ተማሃር።

NorskPluss Alfa

NorskPluss Alfa

Lær bokstavene. Gjør lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav.
Ord 1

Ord 1

ምስቲ ብዝርርብ ትመሃሮ ቋንቋ ኖሽክ ብሓደ ግዜ ምጽሓፍን ምንባብን’ውን ተማሃር።

Ord 2

Ord 2

ኣብ ኣናብባን ቃላትን ተለማመድ፣ ከም ተወሳኺ ናይ ቃላት ጽሑፍን ናይ ዕዮ መጽሓፍን ምጥቃም የድሊ።

Ord1

Ord1

ቃል 1 ተምሃራይ ሒዝዎ ዘሎ ዕቁር ብልሓት እናኣንቀሳቀስካ ምስታፍ፣ ንኽላለ ምስ ኣደማምጻ፣ ፊደላት ከምኡ ድማ ሓሳባት ብ ነርወጂያን ቋንቋ።

Taletast

Taletast

ፊደላትን ቃላትን ጸሓፍ፣ ነብሲወከፍ ፊደልን ብቃልን ብድምጺ ከምድነበበልካ ከኣ ግበር

ኣንብብ ከምኡውን ስማዕ

Elevkanalen VO

Elevkanalen VO

ፊልምታት ረአ፣ ጽሑፋት ናይ ብዛዕባ ድተፈላለዩ ኣርእስታት ኣንብብን ስማዕን። ደረጃ A1–B2

Klar tale

Klar tale

ብዛዕባ እዋናዊ ዜናታት ኣንብብ፣ ቀሊል ኖሽክን ፍሩይ (ዓቢ) ጽሕፈትን።

Klar, ferdig, norsk!

Klar, ferdig, norsk!

ኣንብብ፣ ስማዕ ኣብ ኣደማምጻ ተለማመድ፣ ጽሑፋትን ዕዮታትን ብዛዕባ ሓያሎ ናይ ዕለታዊ ዛዕባታት (ኣርእስታት)።

Les norsk!

Les norsk!

ለስ ኖስክ- ኣብዚ ድተፈላለዩ ጽሑፋት ናይ በበይኑ ደረጃታትን ብዛዕባ ድተፈላለየ ኣርእስታትን ከተንብብ ይከኣል።

Les norsk! Youtube

Les norsk! Youtube

ለስ ኖስክ ኣብ ዩ ትዩብ- ንፈተና ቋንቋ ኖስክ ተለማመድ። ኣብ ድተፈላለዩ ደረጃታት ጽሑፋት ስማዕን ኣንብብን።

Leseverktøy

Leseverktøy

ኣብ ምንባብ ድሓሽካ ኩን፣ ድተፈላለዩ ቅድታት ኣንብብ፣ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ደሎ ምረጽ።

Min norsk Smart øving

Min norsk Smart øving

ካብ መዓልታዊ ሂወትካ ቃላትን መግለጺታትን ተማሃር፣ ኣብ ድተፈላለየ ደረጃታት ኣንብብ፣ ስእልታት ተጠቐም፣ ኣብ ናይ ዘረባ ክእለትካ ተለማመድን ስማዕን።

Nye ord

Nye ord

ኒየ ኡርድ -( ሓድሽ ቃላት) ናቱ መርበብ ኣለዎ። ኣብዚ ድኾነ ሰብ በይንኻ ናይ ምንባብ ክለማመድ ይኽእል ወይ ምስ ኣብ’ቲ ኣፕሊኬሽን ደሎ ድምጺ ብሓባር። ዝኾነ ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ ድምጺ ብምምላእ ተመሊሱ ኣናብብኡ ክሰምዕ ይኽእል። ኣብዚ ኣፕሊኬሽን ዕዮታት ናይ ጽሑፋት’ውን ኣለዉ። ቋንቋ ኖርወይ ንድመሃሩ ዓበይትን ቆልዑን ድሰማማዕ ኢዩ።

Salaby

Salaby

ተምሃር ብዛዕባ ነርወጃዊ ኣርቲስት (ብኢድ ሰኣላይ) ኤድቫርድ ሙንክ። ነቲ ብኢድ ዝተሳእለ ስእልታት ርኤዮ ፣ ኣንብቦ ፣ እናተጻወትካ ምንቅስቃሳት ግበር።

Verdensbiblioteket

Verdensbiblioteket

ኣብ ቨርደንስቢብሎተክ አለክትሮኒካዊ መጽሓፍን ናይ ድምጺ መጽሓፍን ብቋንቋኻ ክትረክብ ትኽእል።

Vi snakker

Vi snakker

ኣብዚ መደብ እዚ ልምምድ ቋንቋ ነርወጂያን ብምዝርራብ ከምኡ ድማ ዝተፋላለዩ ኣርእስትታት ብምልዓል ምልምማድ። ዝተፈላለዩ ምዓልታዊ ኣርእስትታት ንዝተፈላለየ ዕድመ ዘለዎም ዝሰማማዕ።

ስዋስውን ኣደማምጻን

CALST

CALST

ምስማዕን ኣደማምጻን ተለማመድ፣ ካብ ቋንቋ ኣደኻ መበገሲ ድገበረ ምሳኻ ድሳነ ልምምድ ርኸብ።

Exploring Norwegian Grammar

Exploring Norwegian Grammar

ብብዙሓት ኣብነታትን ስእልታትን ደተሰነየ ሕግታት ሰዋስው ተማሃር።

grammatikk.com

grammatikk.com

ግራማቲክ- (ሰዋስው) ብቋንቋ እንግሊዝን ኖስክን ሰዋስው ኖስክ ኣንቢብካ ተማሃር።

Håndbok i grammatikk

Håndbok i grammatikk

ኣብ ኣጠቓቕማ ቋንቋን ሰዋስውን ዘተኮሩ ድተፈላለዩ ኣርእስታትን ዕዮታትን ደለዎ መርበብ ኢንተርነት።

Interaktiv nettnorsk

Interaktiv nettnorsk

ኣሳታፊ መርበብ ኖሽክ ክንደይ ድኣክልን እንታይን ክትመሃር ከምትደሊ ባዕልኻ ምረጽ፣ ኣብ ሰዋስው ተለማመድ።

Interaktive grammatikkoppgaver

Interaktive grammatikkoppgaver

ደረጃን ኣየናይ ዓይነት ኦዮታት ሰዋስው ክትሰርሕ ትደልን ምረጽ።

Klar, ferdig, norsk!

Klar, ferdig, norsk!

ኣንብብ፣ ስማዕ ኣብ ኣደማምጻ ተለማመድ፣ ጽሑፋትን ዕዮታትን ብዛዕባ ሓያሎ ናይ ዕለታዊ ዛዕባታት (ኣርእስታት)።

KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny

KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny

ካብ ኢንተርኔት ብዝርከብ ሓገዝ ምስማዕ፣ ምጽሓፍ ፣ ከምኡ ድማ ክትዛረብ ምፍታን ብ ቡክሞል ነርወጂያን ቋንቋ። ንጽሑፋትን ከምኡ ድማ ንብዙሓት ምዓልታዊ ኣርእስትታት ምትግባር።

Norsk grammatikk

Norsk grammatikk

ዕዮታት ሰዋስው ነቶም ኣብ ድለዓለ ደረጃ ቋንቋ ኖሽክ ድበጻሕኩም።

Norsk start: Oppgaver

Norsk start: Oppgaver

መዝገበ ቃላት ኣርእስታዊ ናይ ቃላት ዝርዝር ብድምጽን ከምኡ ድማ ብስእሊ፣ ንነፍስወከፍ ቃል ከምኡ ድማ ሓሳብ።

Norsklærer Karense - YouTube

Norsklærer Karense – YouTube

መምህር ኖስክ ካረንሰ- ብዛዕባ ሰዋስው ፣ ቃላትን ኣዘራርባን ፣ ኣደማምጻን ባህሊ ኖስክን ቪድዮታት ኣብ ዩ ትዩብ YouTube ረአ።

Praktisk norsk 1

Praktisk norsk 1

ዕዮታት ስራሕ ከምኡውን ኣብ ሰዋስውን ቃላትን ተለማመድ።

Praktisk norsk 2

Praktisk norsk 2

ልምምዳት ኣብ ሰዋስው፣ ከምተወሳኺ’ውን ንመጽሓፍ ፕራክቲስክ ኖሽክ 2 ክትጥቀመሉ ይከኣል።

Vi snakker

Vi snakker

ኣብዚ መደብ እዚ ልምምድ ቋንቋ ነርወጂያን ብምዝርራብ ከምኡ ድማ ዝተፋላለዩ ኣርእስትታት ብምልዓል ምልምማድ። ዝተፈላለዩ ምዓልታዊ ኣርእስትታት ንዝተፈላለየ ዕድመ ዘለዎም ዝሰማማዕ።

ቃላት (ማህደረ-ቓላት)

Bildetema

Bildetema

ኣሳታፊ መዝገበ ቓላት ምስ ስእሊ፣ ጽሑፍን ድምጽን ብ 34 ቋንቋታት።

Dagen i dag

Dagen i dag

ብምስማዕን ምንባብን ዕለታትን ሰዓትን ተማሃር።

KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny

KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny

ካብ ኢንተርኔት ብዝርከብ ሓገዝ ምስማዕ፣ ምጽሓፍ ፣ ከምኡ ድማ ክትዛረብ ምፍታን ብ ቡክሞል ነርወጂያን ቋንቋ። ንጽሑፋትን ከምኡ ድማ ንብዙሓት ምዓልታዊ ኣርእስትታት ምትግባር።

Klokka

Klokka

ነታ ሰዓት ኣስተኻኽላ ነታ ናይ ጊዜ ከኣ ስምዓያ።

Min norsk Smart øving

Min norsk Smart øving

ካብ መዓልታዊ ሂወትካ ቃላትን መግለጺታትን ተማሃር፣ ኣብ ድተፈላለየ ደረጃታት ኣንብብ፣ ስእልታት ተጠቐም፣ ኣብ ናይ ዘረባ ክእለትካ ተለማመድን ስማዕን።

Norsk start: Ordbank

Norsk start: Ordbank

ብድምጽን ስእልን ድተሰነዩ ቃላት ናይ ድተፈላለዩ ኣርእስታት።

Ord 2

Ord 2

ኣብ ኣናብባን ቃላትን ተለማመድ፣ ከም ተወሳኺ ናይ ቃላት ጽሑፍን ናይ ዕዮ መጽሓፍን ምጥቃም የድሊ።

Tema morsmål

Tema morsmål

ድርብ ልሳን ግሲ ፣ምውስዋስ ኣካላት ቓላት ብዛዕባ ምውስዋስ ኣካላት ብቪድዮ፣ብድምጺን ብጥቕስ ን ተመሃር

Tema morsmål

Tema morsmål

ብዛዕባ ኣብ ትምህርቲ ትገብሮም ነገራት ቃላት ተማሃር፣ ብቪድዮን ድምጽን ድተሰነየ ግስታት

መሳለጥያ ምህሮን ትምህርቲ ኖስክን

Allmenn

Allmenn

ኣልመን ናይ ኖስክን ናይ ኣፍልጦ ሕብረተሰብን ትምህርቲ ኢዩ። እቲ ትምህርቲ ቪድዮታት ፣ ስእልታትን ዕዮታትን ደጠቓለለ ኮይኑ ንድረጃታት A1 ክሳብ B1 ድማ ይሰማማዕ ወይ ይሳነ። 

Basar

Basar

ክልሰሓሳብን ዕዮታትን ብኖሽክ ከም ካልኣይ ቋንቋ፣ ኣንብብ፣ ስማዕ፣ ቪድዮ ረአ ከምኡ’ውን ጸሓፍ።

Her bor vi 1

Her bor vi 1

ኣብ ሀር ቦር ቪ 1 ደረጃ A1, ኣብ ዝርርብ ዝያዳ ተለማመድን ተወሰኽቲ ዕዮታት ከኣ ስራሕ።

Her bor vi 2

Her bor vi 2

ኣብ ሀር ቦር ቪ 2 ደረጃ A2, ኣብ ዝርርብ ዝያዳ ተለማመድን ተወሰኽቲ ዕዮታት ከኣ ስራሕ።

Her på berget

Her på berget

ኣብዚ ሀር ፖ በርገት ድብል ጽሑፍ ኣብ ኢንተርነት ዕዮታት ስራሕ ከምኡ’ውን ድምጺ ስማዕ። ደረጃ B1-B2

Hugin og Munin

Hugin og Munin

ኖስክ ተማሃር።  

ምስ መንእሰያት ድሳነ ጽሑፋት ፊልምታትን ዕዮታትን። 

ሓገዝ ቋንቋ ኣደ ብድተፈላለየ ቋንቋታት። 

Learn now

Learn now

ብናይ ቋንቋ ኣደ ሓገዝ ድተሰነየ ትምህርቲ ቋንቋ ኖሽክ ንጀመርቲ ኣብ ኢንተርነት ብብዙሕ ቋንቋታት።

Med tusen ord

Med tusen ord

ብቑልጡፍ ጊዜ ተማሃር፣ ልምምድ ዝርርብን ቃላትን ካብ ደረጃ A1 ክሳብ B1 ።

Mer norsk

Mer norsk

ዕዮታት ናይ መምሃሪ ጽሑፍ መር ኖሽክ ከምኡውን ኣተሓሓዚ ምስቲ ኣሃዛዊ መጽሓፍ።ደረጃ B1

Min norsk Smart øving

Min norsk Smart øving

ካብ መዓልታዊ ሂወትካ ቃላትን መግለጺታትን ተማሃር፣ ኣብ ድተፈላለየ ደረጃታት ኣንብብ፣ ስእልታት ተጠቐም፣ ኣብ ናይ ዘረባ ክእለትካ ተለማመድን ስማዕን።

Norsk nå!

Norsk nå!

ቋንቋ ኖሽክ ካብ ናይ ጀማሪ ደረጃ ተማሃር፣ ዕዮትት ናይቲ መጽሃፍ፣ ናይ ምስማዕ ልምምድን ሓደስቲ ቃላትን።

Norsk på 1-2-3

Norsk på 1-2-3

ኣብዚ ዕዮታት ኣብ ኢንተርነትን ድምጺ ናይ መጽሓፍ ኖሽክ ፖ 1-2-3 ትረክብ። ደረጃ A1-A2

Norsk start 8-10: Kom i gang

Norsk start 8-10: Kom i gang

ጀምር፣ ትምርቲ ኖሽክ ንጀመርቲ ካብ 8.-10 ክፍሊ።

Norsk start 8-10: Tekstbok

Norsk start 8-10: Tekstbok

ዕዮታት ኣብ ሰለስቲኡ ደረጃታት፣ ምስ መምሃሪ ጽሑፍ ኖሽክ ስታርት 8-10 ብሓንሳብ ተጠቐመሉ።

NorskPluss kort botid

NorskPluss kort botid

Bli kjent med innholdet i norskfaget samtidig som du lærer deg språket.

NorskPluss: Ungdom

NorskPluss: Ungdom

ዕዮታት ኣብ ድተፈላለየ ደረጃ፣ መሰረታዊ ኖስክ ነቶም ናይ ቋንቋ ውሑዳን (minoriteter).

Ny i Norge

Ny i Norge

ኣንብብ፣ ጽሓፍ ከምኡውን ኣብ ሰዋስውን ኣደማምጻን ተለማመድ። ደረጃ A1 ን A2

På høyden

På høyden

ብብዙሕ ቋንቋታት ድተደገፈ ናይ ምንባብ፣ ምጽሓፍን ሰዋስውን ዕዮታት።

På vei - gammel

På vei – gammel

ንሓደሽቲ ጀመርቲ ድተዳለወ መምሃሪ ጽሑፍ ኖሽክ። ኣብቶም ብዛዕባ መዓልታዊ ሂወትካ ድኾኑ ኣርእስታት ተለማመድ።

Bildet viser tittelen til nettstedet På vei

På vei – ny

ፖ ቨይ- ካብ’ቲ ናይ ቀደም መጽሓፍ ፖ ቨይ ድተወስደ ጽሑፋትን ትርጉሙን።

Stein på stein

Stein på stein

መእተዊ ናብ ዝያዳ ዕዮታትን ትሕዝቶ መጽሓፍ ስተይን ፖ ስተይን ደረጃ B1።

Veien fram

Veien fram

ን ኣብ ካላኣይ ደረጃ ደለዉ ተመሃሮ ብኢንተርነት ድወሃብ ኮርስ ቋንቋ ኖሽክ፣ ከምኡውን ናቱ ዓቐን ደለዎ ሞያዊ ኖሽክ።

Veien videre

Veien videre

ቨየን ቪደረ- (እቲ ድቕጽል መንገዲ) ን ኣብ መሰረታዊ ትምህርቲ ድመሃሩ መንእሰያትን ዓበይትን ብኢንተርነት ድወሃብ ትምህርቲ ቋንቋ ኖስክ ኢዩ። ንሳቶም ኣብዚ ናይ ኢንተርነት ትምህርቲ እዚ ብዛዕባ ሰዋስው ፣ ሜላታት ኣጸናንዓ ፣ ቅዲ ወይ ዓይነታት ፣ ታሪኽ ቋንቋን ታሪኽ ስነ-ጽሑፍን ይመሃሩ።

ናይ ሕብረተሰብ ትምህርቲ

Allmenn

Allmenn

ኣልመን ናይ ኖስክን ናይ ኣፍልጦ ሕብረተሰብን ትምህርቲ ኢዩ። እቲ ትምህርቲ ቪድዮታት ፣ ስእልታትን ዕዮታትን ደጠቓለለ ኮይኑ ንድረጃታት A1 ክሳብ B1 ድማ ይሰማማዕ ወይ ይሳነ። 

Creaza samfunn

Creaza samfunn

ብመልክዕ ቴማዊ ካርታ ፡ ዕዮታትን ኣምራዊ ካርታን ኣብ ስነፍልጠት ስራሕ። እቲ ኣምራት ናብ ፡ ዳሪ ፡ ፓሽቶ ፡ ትግርኛ ፡ ኩርማንጂ ፡ ዓረብን ሶማልን ድተተርጎመ ኢዩ።

Demokrati og diktatur

Demokrati og diktatur

ደሞክራቲ ኦግ ዲክታቱር- መእተዊ ጽሑፍ ብዛዕባ ዲሞክራሲን ጨቋኒን። እዚ ጽሑፍ ናብ ድተፈላለየ ቋንቋታት ተተርጒሙ ይርከብ።

Filmer om klima

Filmer om klima

ፊልምን ከምኡዉን ሰነ-ጽሑፍ ትምህርቲ ብዛዕባ አየር-ይ(ክሊማ) ብዝተፈላለየ ቃንቃ

GRIP

GRIP

ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።

GRIP

GRIP

ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

ግሪፕ መርበብ ዓይነታት ትምህርቲ- ምንጪ ንመጽሓፍቲ ግሪፕ ኣብ ስነፍልጠት ፣ ጂኦግራፊን ቁጽርን ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ቦታ።

Kart i skolen

Kart i skolen

ካርታ ናይ ኖርወይ። ኣስማት ናይ ቦታ ተዓዘብ። ርሕቀታት ዓቅን ከምኡውን ተወሳኺ ካልእ። ደገፍቲ ቋንቋታት ቡክሞል ፡ ኒኖስክን እንግሊዝን።

Kunnskapsfilm

Kunnskapsfilm

ፊልም፣ ብዛዕባ ኩነታት ኣየርን ስምምዓትን። ፊልም ከምኡ ድማ ጽሑፋት ብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት።

Landsdeler og fylker i Norge

Landsdeler og fylker i Norge

ላንድስ ደለር ኢ ኖርገ- (ዞባታት ኖርወይ) መእተዊ ጽሑፍ ብዛዕባ ክፋላትን ዞባታትን ኖርወይ። እዚ ጽሑፍ ናብ ድተፈላለየ ቋንቋታት ተተርጒሙ ይርከብ።

Norsk start 8-10: Samfunnsfag

Norsk start 8-10: Samfunnsfag

ካብ 8ይ-10ይ ክፍሊ ደለዉ ስነፍልጠታዊ ኣርእስታት ዕየ፣ እቶም መሳለጥያታት ስእላዊ ቃላት ኣለዎም።

På høyden

På høyden

ፖ ሆይደን- ብዛዕባ ድተፈላለዩ ኣርእስታት ማሕበራዊ ትምህርቲ ወይ ጆግራፍ ፣ ስነፍልጠትን ሃይማኖትን ዕየ። ምርዳእ ስእልታትን  ኣምራትን።

Samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap

ቋንቋ መሪጽካ ኣገደስቲ ነጥብታት ብዛዕባ ሕብረተሰብ ኣብ ኖርዌይ ኣንብብ።

Zmekk

Zmekk

መሳለጥያ ምህሮታት ስነፍልጠት ንመሰጋገሪ ክላሳት ኣብ ማእከላይ ደረጃ።

ስነ-ቁጽሪ

Algebra

Algebra

ብዛዕባ ኣልጀብራ ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Brøk

Brøk

ብዛዕባ ጉዚ ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Desimaltall

Desimaltall

ብዛዕባ ደሲማል ቁጽርታት ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Funksjoner

Funksjoner

ብዛዕባ ዕማማት ፊልም ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ ምስርሕ ምምሃር።

Geometri

Geometri

ብዛዕባ ጂኦሜትሪ ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

ግሪፕ መርበብ ዓይነታት ትምህርቲ- ምንጪ ንመጽሓፍቲ ግሪፕ ኣብ ስነፍልጠት ፣ ጂኦግራፊን ቁጽርን ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ቦታ።

Heltall

Heltall

ብዛዕባ ምሉእ ቁጽርታት ፊልም ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Likninger

Likninger

ብዛዕባ ምዕሪት ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Matematikkbegreper

Matematikkbegreper

ኣብ ቁጽሪ ደማእከለ መዝገበ ቃላት ብኖስክን ብቋንቋ ኣደኻን፣ ኣብቲ ሰንጠረጅ ቋንቋ ምረጽ።

piccaption_alt text

Matematiske begreper

ምስ ንዕዮታት ንኽትርዳእ ድሕግዙ ናይ ትንታነ ቃላትን ኣምራትን ተላለ።

NRK Skole: Matte

NRK Skole: Matte

ኣብዚ ካብ 1ይ ክፍሊ ክሳብ ቨገ 1 ደሎ ብዙሓት ናይ ቁጽሪ ፊልምታት ትረክብ።

Prosent

Prosent

ብዛዕባ ሚእታዊት ፊልም ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ ምስርሕ ምምሃር።

Statistikk

Statistikk

ብዛዕባ ስታትስቲክስ ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

ስነ-ፍልጠት

Filmer om energi

Filmer om energi

ሓጸርቲ ፊልምታት ብዛዕባ ጸዓት ተዓዘብ፣ ዕዮታትን ድፍታሕ ፈተናታትን’ውን ክትሰርሕ ትኽእል።

Filmer om klima

Filmer om klima

ሓጸርቲ ፊልምታት ብዛዕባ ክሊማ ብኖስክን ብቋንቋ ኣደኻን ተዓዘብ፣ ዕዮታት ስራሕ።

Filmer om klima

Filmer om klima

ፊልምን ከምኡዉን ሰነ-ጽሑፍ ትምህርቲ ብዛዕባ አየር-ይ(ክሊማ) ብዝተፈላለየ ቃንቃ

Førstehjelp 1-4

Førstehjelp 1-4

ፈርስት የልፕ- (ቀዳማይ ረዲኤት) ብኸመይ ሂወት ከተድሕን ከምትኽእልን ቀዳማይ ረዲኤትን ተማሃር።

Førstehjelp 5-10

Førstehjelp 5-10

ፈርስት የልፕ- (ቀዳማይ ረዲኤት) ብኸመይ ሂወት ከተድሕን ከምትኽእልን ቀዳማይ ረዲኤትን ተማሃር።

GRIP

GRIP

ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።

GRIP

GRIP

ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።

Grip Fagnettsted

Grip Fagnettsted

ግሪፕ መርበብ ዓይነታት ትምህርቲ- ምንጪ ንመጽሓፍቲ ግሪፕ ኣብ ስነፍልጠት ፣ ጂኦግራፊን ቁጽርን ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ቦታ።

Menneskekroppen

Menneskekroppen

ብዛዕባ ድተፈላለዩ ክፍልታት ኣካላት ተማሃር። ንኣብነት ኣዕጽምቲ ፡ ህዋሳት ፡ ስርዓተ ምሕቃቕ መግቢን ጭዋዳታትን። ጠዊቕካ ረአ። ፍላሽ የድሊ። ብቡክሞልን ኒኖስክን።

Naturfag

Naturfag

ብዛዕባ ድተፈላለዩ ኣርእስታት ጆግራፍ ብመልክዕ ጽሑፍን ንዕኡ ድገልጹ ቀለልቲ ሕየዋን ተማሃር። እቲ ጽሑፍ ብቡክሞልን ኒኖስክን ጥራይ ኢዩ።

Naturområder

Naturområder

ናቱር ኦምሮደ- መእተዊ ጽሑፍ ብዛዕባ ኣብ ምድሪ ድርከቡ ድተፈላለዩ ባህርያዊ ከባቢታት። እዚ ጽሑፍ ናብ ድተፈላለየ ቋንቋታት ተተርጒሙ ይርከብ።

NRK Skole: Naturfag

NRK Skole: Naturfag

ኣተሓሓዝቲ ናይ ብሓሙሽተ ቋንቋታት ድተተርጎመ ትምርታዊ ቪዲዮ፣ ናይ NRK መርበብ ብዛዕባ ኖርዌይ።

Periodesystemet og grunnstoffer

Periodesystemet og grunnstoffer

መእተዊ ጽሑፍ ንፐርዮዲክ ሲስተምን መሰረታዊ ግዛዓትን 

እቲ ጽሑፍ ተተርጒሙ ኢዩ። 

Illustrasjon av regnbue.

Prismeeffekter og brytning av lys

En innføringstekst om prismeeffekter og brytning av lys. Teksten er oversatt

Vei, fart og tid

Vei, fart og tid

መእተዊ ጽሑፍ ብዛዕባ መንገዲ፣ ናህርን ጊዜን። 

እቲ ጽሑፍ ተተርጒሙ ኢዩ። 

 

Zanzu

Zanzu

ብዛዕባ ኣካላት ተማሃር፣ ምስ ሓደስቲ ቃላት ተላለ ስእልታት ድማ ተጠቐም 

እንግሊዘኛ

Access to English

Access to English

ዕዮታት፣ ጽሑፋት፣ ናይ ድምጺ ፋይላት፣ ኣተሓሓዝትን ካለኦት ነቲ መምሃሪ መጽሓፍ ደገፍትን። Vg1-3

BBC

BBC

ኣብዚ መደብ እዚ፣ 30 መደባት ብቪድዮ ዝተሰላሰሉ፣ ቃላትን ከምኡ ድማ ሰዋሱን ንታሕተዋይ ማእከላይ ደረጃ ዝተዳለዉ ይርከብ።

Bildetema

Bildetema

ኣሳታፊ መዝገበ ቓላት ምስ ስእሊ፣ ጽሑፍን ድምጽን ብ 34 ቋንቋታት።

British Council Teens

British Council Teens

ቪዲዮ ብምርኣይን ብጸወታን ተማሃር፣ ምስ ኣብ ምሉእ ዓለም ደለዉ መናእሰይ (ኮተቴ) ተራኸብ።

Core English

Core English

ኣብቶም ኣገደስቲ ክእለታት እንግሊዝ ስራሕ፣ ዕዮታት ስራሕ፣ ስማዕ፣ ጽሑፋት ኣንብብን ቪዲዮታት ረአን።

Crossroads 8-10

Crossroads 8-10

ቃለ መሕትትን ጽሑፋትን ብዛዕባ እዋናዊ ኣርእስታት ኣንብብ፣ ዕዮታት ስራሕ ሰዋስው ከኣ ተለማመድ።

Engelsk grammatikk

Engelsk grammatikk

ዕዮታት ሰዋስው እንግሊዝ ምስ መልሱ፣ ብ PDF መልክዕ’ውን ክወርድ ይከኣል።

Engelsk grammatikk

Engelsk grammatikk

ዕዮ ምስ ሰዋስው ንVG 1 ድብል ብምጥቃም ኣብ ሰዋስው ተለማመድ።

Exploring English

Exploring English

ጽሑፋት ጸሓፍ፣ ዕዮታት ሰዋስው ከኣ ስራሕ። ኣብ ጠቐምቲ ቃላትን ኣገላልጻን ትዕዝብቲ ውሰድ።

First Contact

First Contact

መሰርታዊ ቋንቋ እንግሊዝ፣ ኣፕ (app) ን ኣፕል ላፕቶፕ ምስ ፊልምታት፣ ናይ ድምጺ ፋይላትን ዕዮታትን።

First Contact

First Contact

መሰረታዊ ቋንቋ እንግሊዝ፣ ንሞባይልን ኮምፒተራትን ድኸውን ኣፕ ምስ ፊልምታት፣ ናይ ድምጺ ፋይልን ዕዮታትን።

Grip 1 engelsk- gratis tilgang

Grip 1 engelsk- gratis tilgang

ግሪፕ 1 ቋንቋ እንግሊዝ ንግዚኡ ንኹሉ ክፉት ኢዩ።

IXL

IXL

ምግጥጣም ፣ ጥበባዊ ቋንቋ ፣ ሳይንስን ከምኡ ድማ ማሕበራዊ ትምህርቲ ካብ መዋእለ ህጻናት ስጋብ ዓሰርተ ክልተ ክፍሊ።

Key English 8-10

Key English 8-10

ዘሀንጥዩ ጽሑፋት ምስ ድተፈላለዩ ኣርእስታትን ድተፈላለየ ቁመት ደለዎም ዕዮታት ሰዋስውን።

LearnEnglish Teens

LearnEnglish Teens

ኣብዚ መደብ እዚ፣ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝ ንመናእሰይ ካብ 13- 19 ዓመት ዕድመ ዝርከቡ። ብዛዕባ ዓባይ ብሪጣንያ ሕጂ፣ ሰዋሱው ፣ ናይ ምንባብ ክእለት ፣ መነባብሮ ኣብ ክባቢ ዓለም ይርከብ።

Lingua Planet 8-10

Lingua Planet 8-10

ቪዲዮ ክሊፕ፣ ስእላዊ ዛንታታት፣ ናይ ድምጺ ፋይላትን ሕየዋን ንድሓሸ ዝርርብ (ኣፋዊ ቋንቋ)።

NDLA: Engelsk Vg1

NDLA: Engelsk Vg1

ኣብዚ ብዙሓት ደረጀ Vg1 ድኾኑ ድተፈላለዩ መሳለጥያታት ንእንግሊዝ ትረክብ።

New Flight Extra 8-10

New Flight Extra 8-10

ዕዮታት፣ ጸወታን ኣተሓሓዝትን ንነብሲ ወከፍ ምዕራፍ ኣብ መምሃሪ መጽሓፍ New Flight Extra 8-10።

Norsk start 8-10: engelsk - oppgaver

Norsk start 8-10: engelsk – oppgaver

ን Norsk start 8-10 Engelsk 1 ድኸውን እኩብ ዕዮታት።

Norsk start 8-10: Engelsk 1

Norsk start 8-10: Engelsk 1

ትምርቲ ቋንቋ እንግሊዝ ንጀመርቲ።

Searching 8-10

Searching 8-10

ምስ እንግሊዝ ድዛረባ ሃገራት ብስእሊ፣ ብጽሑፍን ድተፈላለዩ ዕዮታትን ተራኸብ።

Språkporten: Engelsk

Språkporten: Engelsk

ብናይ ጽሕፈት ዕዮታትን መዝገበ ቃላትን ድተሰነየ ጽዑቕ ልምምድ ኣብ ሰዋስው እንግሊዝ።

Stages 8-10

Stages 8-10

ኣብ ኣንቢብካ ምርዳእ፣ ምጽሓፍ፣ ቃላትን ሰዋስውን ተለማመድ፣ ናይ ገዛእ ርእስኻ ኣናብባ ምልኣዮ።

Stunt

Stunt

ን VG 1 መዳለዊ ድኸውን ትምርቲ ቋንቋ እንግሊዝ፣ ደገፍ ነቲ መምሃሪ መጽሓፍ።

Targets

Targets

ጽሑፋት ብዛዕባ ሂወትን ባህልን ኣብተን ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ድኾና ዓለም፣ መምሃሪ ስትራተጂታትን።

Tracks

Tracks

ደገፍ ንመምሃሪ መጽሓፍቲ፣ እንግሊዝ Vg1 SF ከምኡውን Vg1/Vg2 YF.

TV2 Skole: Engelsk 8-10

TV2 Skole: Engelsk 8-10

ብዜናታትን ቪዲዮታትን ንቋንቋ እንግሊዝ ተመራመረሉ።

Voices in Time

Voices in Time

ባዕልኻ ዕላማ ክትገብርን ነብስኻ ክትግምግምን ደኽእሉ ጽሑፋትን ዕዮታትን

Watch - World Wide English

Watch – World Wide English

ቪዲዮታት ተዓዘብ ቋንቋ እንግሊዝ ተማሃር፣ ደረጃ Vg1።