در مورد لیسه

در ناروی شاگردان حق دارند که بعد از ختم دورۀ ابتدائیه و متوسطه آموزش در سطح لیسه داشته باشند. اگر شما مدت کوتاهی در ناروی بوده اید، معقول اینست که تو اول یک آموزش مقدماتی را انتخاب کنی. اینگونه آموزش در تمام فلکه ها (ولایات) موجود است. در یک آموزش مقدماتی تو هم  زبان نارویژی و هم مضامین درسی را بگونه  می آموزی که بعدا  درسهای لیسه را بهتر از پیش برده می توانی.

زمانیکه تو تقاضای مکتب لیسه را میکنی، تو باید پروگرام تحصیلی را انتخاب کنی. پروگرام تحصیلی 13 نوع متفاوت است، 5 پروگرام آماده سازی تحصیلی و 8 پروگرام رشته مسلکی.

اینجا تو در باره پروگرام های تحصیلی متفاوت بیشتر می توانی مطالعه نمائی.

vilbli.no