خوش آمدید

Ei jente sitter på bryggekanten og spiser is. På brygga står jeg en radio.Ei dame stuper. En båt kjører forbi. Tegning

موزیک و آهنگ را دوست داری؟ آیا کدام آهنگ مشهور تابستانی نارویژی را می شناسی؟ بعضی آهنگهای مشهمر تابستانی طنز اند، مثل « حالا تابستان است» با آره و اودین یا بدن تابستانی از مادس هانسن.

No e det sommer

Sommerkroppen


ویب سایت سکوله کاسه جائیکه تو خودت میتوانی تمرینات را جهت آموختن زبان نارویژی، علوم اجتماعی، ریاضیات، علوم طبیعی و زبان انگلیسی انجام دهی. سکوله کاسه برای وارد شدن به سیستم ازFEIDE استفاده میکند. یعنی اینکه تو با فشاردادن بر روی دکمه FEIDE بر هر صفحه سکوله کاسه که بخوبی قابل رویت است، باید وارد سیستم با کاربر FEIDE خود شوی.آنوقت تو به آن منابع که مکتب شما جواز آن را خریده است، دسترسی می یابی. اینجا را فشار بده تا فیلم کوتاهی را در مورد نحوۀ استفاده کردن صفحه skolekassa.no را مشاهده نمائی.
تو در مینو آن می توانی مضامین و عناوین را انتخاب کنی. تو برای هر عنوان لینک یک سایت را برای انجام دادن تمرینات، شنیدن فایل های صوتی، خواندن متنها، نوشتن جملات و بازی کردن با بازیهای آموزنده را می یابی. تو میتوانی میان زبانهای نارویژی، انگلیسی، عربی، دری، پشتو، تیگرینیا و کورمانجی یکی را انتخاب نمائی.

Siste nytt på Skolekassa

Kart og geografiske navn
Kart og geografiske navn

آیا تو نامهای ولایت های ناروی یا همه کشورها در افریقا را می دانی؟ علاقه مند رقابت هستی می توانی در زمان آن انجام دهی.

Naturfag
Naturfag

در مورد موضوعات متفاوت علوم طبیعی، بوسیله متون و انیمیشن های ساده که توضیح می دهند بیاموزید. متن فقط به بوکمول و نینوشک می باشد.