خوش آمدید

سکوله کاسه یک سایت با لینکها است که به شما در پیداکردن سایت ها وبرنامه ها کمک می کند، جائیکه شما می توانید نارویژی، ریاضی، علوم طبیعی، انگلیسی و علوم اجتماعی بیاموزید. بعضی ازین سایت ها کمک زبانی به زبانهای مختلف دارند.سایت های دیگر تنها به زبان نارویژی یا انگلیسی است. زمانیکه شما به یک لینک کلیک می کنید، شما به یک سایت انترنیتی جدید خارج از سکوله کاسه وارد می شوید. شما آنها را بدون وارد شدن به سیستم استفاده می توانید. بعضی سایت ها وارد شدن به سیستم را با FEIDE نیاز دارد. در صورت نیاز به کمک درین مورد از کسی در مکتب خود کمک بخواهید. به سمت چپ شما یک فهرست را می یابید. درآنجا شما می توانید مضمون را انتخاب کنید. اگر به کلاس ترکیبی یا آموزش بزرگسالان می روید، شما اولا باید سطح تان و سپس مضمون را انتخاب کنید. شما می توانید میان زبانهای نارویژی بوکمول، نارویژی نینوشک، عربی، دری، انگلیسی، کورمانجی، پشتو، تیگرینا، سومالی، اوکرائینی و روسی انتخاب کنید. شما می توانید یک زیان را به زبان دیگر در فهرست زبان دربالاترین قسمت بطرف راست تغییر دهید.

آخرین خبر در اسکول کاسه

I arbeidslivet

I arbeidslivet

در زندگی کاری یک کتاب درسی درباره دانش زندگی کاری برای بزرگسالان مهاجر است.

Sikt

Sikt

برای پیدا کردن این که شما چه می خواهید و علاقه ای  که شما را با شغل پیوند می زند، کمک بدست بیاورید.