خوش آمدید

Blåveis som stikker opp av brunt løv. Tekst i bildet: blåveis

Se flere blomsternavn på Bildetema

Velg språk og tema


ویب سایت سکوله کاسه جائیکه تو خودت میتوانی تمرینات را جهت آموختن زبان نارویژی، علوم اجتماعی، ریاضیات، علوم طبیعی و زبان انگلیسی انجام دهی. سکوله کاسه برای وارد شدن به سیستم ازFEIDE استفاده میکند. یعنی اینکه تو با فشاردادن بر روی دکمه FEIDE بر هر صفحه سکوله کاسه که بخوبی قابل رویت است، باید وارد سیستم با کاربر FEIDE خود شوی.آنوقت تو به آن منابع که مکتب شما جواز آن را خریده است، دسترسی می یابی. اینجا را فشار بده تا فیلم کوتاهی را در مورد نحوۀ استفاده کردن صفحه skolekassa.no را مشاهده نمائی.
تو در مینو آن می توانی مضامین و عناوین را انتخاب کنی. تو برای هر عنوان لینک یک سایت را برای انجام دادن تمرینات، شنیدن فایل های صوتی، خواندن متنها، نوشتن جملات و بازی کردن با بازیهای آموزنده را می یابی. تو میتوانی میان زبانهای نارویژی، انگلیسی، عربی، دری، پشتو، تیگرینیا و کورمانجی یکی را انتخاب نمائی.

آخرین خبر در اسکول کاسه

Matematikk 1P-2P

Matematikk 1P-2P

درهمین کانال ریاضی تو می توانی ویدیوهای زیادی را مشاهده کنی. تومی توانی در باره اعداد والجبر، هندسه، تابع ها، علم آمار، اقتصاد و احتمالات بیاموزی. درین جا برای هرموضوع کاهوت وجود دارد طوری که می توانی حافظه و توانائی خود را آزمایش کنی.
Bøkenes verden

Bøkenes verden

کتابهای ساده.