Siste nytt på Skolekassa

NorskPluss Lydlære

NorskPluss Lydlære

تمرین تلفظ و شنیدن برای نوجوانان و بزرگسالان. تنها به بوکمول.

NorskPluss FVO

NorskPluss FVO

آموزش نارویژی برای شما که برنامه تعلیمی را دنبال می کنید و برای آموزش بزرگسالان خود را آماده می کنید. بعضی ورود آزاد دارند.

NorskPluss Bildeordbank

NorskPluss Bildeordbank

یک فرهنگ لغت تصویری با تمرینات برای آنکه خود را آزمایش کنید. بعضی ورود آزاد دارند.

NorskPluss B2

NorskPluss B2

یک وسیله آموزشی فشرده مبتنی بر وب برای شرکت کنندگان که خود را برای آزمون درسطح  B2 یا برگن تست آماده می کنند و می خواهند موفق شوند.

NorskPluss B1

NorskPluss B1

وسائل آموزشی مبتنی بر وب برای شرکت کنندگان که می خواهند آزمون نارویژی   A2– B1 را بگیرند. بعضی ورود آزاد دارند. فقط نارویژی.

NorskPluss Arbeid - Hjemmetjeneste og sykehjem

NorskPluss Arbeid – Hjemmetjeneste og sykehjem

زبان کارنارویژی برای آنان که در کارهای خدمت خانگی و خانه مریضان کار می کنند. بعضی ورود آزاد دارد. زبان نارویژی.

NorskPluss A1-A2

NorskPluss A1-A2

وسائل فراگیری کاملا دیجیتالی A1 -A2. بعضی ورود آزاد دارد. فقط نارویژی.

NorskPluss grammatikk B1

NorskPluss grammatikk B1

تمرینات دستور زبان در انترنیت برای بزرگسالان، سطح A2 تا B1.  ورود به بعضی آزاد است. فقط نارویژی.