Om skolekassa

Bakgrunn

Skolekassa.no ble opprettet i februar 2016. Kunnskapsdepartementet besluttet at det skulle åpnes en elektronisk portal med læringsressurser og læremidler for asylsøkere og flyktninger med rett til opplæring etter opplæringsloven. På grunn av stor tilstrømming av flyktninger skulle Skolekassa fungere som en støtte i opplæringstilbudet. Utdanningsdirektoratet har hatt ansvaret for utviklingen i samarbeid med NAFO og OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus).

Målgruppe

Målgruppen for Skolekassa er elever med kort botid i Norge og elever med norsk som et andrespråk. Skolekassa er tilpasset barn og unge av ulik alder, bakgrunn, språk og erfaring.

Formålet med Skolekassa

Formålet med Skolekassa er å gjøre digitale læremidler og læringsressurser tilgjengelige, slik at de kan fungere som støtte og supplement i opplæringstilbudet. Ressursene kan også brukes av elever i hjemmearbeid og av andre som jobber med opplæringsrelaterte aktiviteter, som for eksempel leksehjelp og frivillige norskkurs. Skolekassa samler ressurser fra læremiddelutviklere, forlag, nasjonale sentre og andre. Skolekassa presenterer ressursene på åtte ulike språk. Nettsiden vil kontinuerlig bli utviklet med oppdatert innhold.

Hvordan fungerer Skolekassa

Skolekassa.no er en lenkesamling. Den inneholder lenker til digitale læremidler og læringsressurser i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Fagene er delt opp etter trinn, fra 1. til 10, kombinasjonsklasser og voksenopplæring. Under fagene er det valgt ut noen hovedområder knyttet til læreplanen for hvert fag. Foruten norsk er det læringsressurser på språkene arabisk, dari, engelsk, kurmandji, pashto, tigrinja og somali. Språkene er valgt på bakgrunn av språkene som snakkes av majoriteten av registrerte flyktninger per dags dato.

Skolekassa er bygget opp etter prinsippet om at den skal være mest mulig selvinstruerende. For å ha mest mulig utbytte av læringsressursene, er naturligvis lærerens og/eller veilederens tilrettelegging av stor betydning.