علوم اجتماعی

صنف 1. ـ 4.

Salaby

Salaby

Samefolkets dag er 6. februar. Salaby har eigne sider der du kan lære om samane.
Samfunnsfag 1-2

Samfunnsfag 1-2

درهمین کانال شاگرد درصفحه‌ی مضمون اجتماعی شامل مضمون اجتماعی، تاریخ و جغرافیه می شود. درین جا تو می توانی ویدیوها را ببینی و در باره خودت و دیگران، زمان و مکان بیاموزی.

Samfunnsfag 3-4

Samfunnsfag 3-4

درهمین کانال شاگرد درصفحه‌ی اجتماعیات مضمون اجتماعی، تاریخ  جغرافیه را شامل می شود. درین جا تومی توانی ویدیوها را نگاه کنی ودرباره زمان ومکان، خودت و دیگران، وانتقادی فکرگردن بیاموزی.

Trygg trafikk

Trygg trafikk

این جا تو می توانی فیلم ها، متون و تصاویر در مورد فراگیری ترافیک را در ۷ زبان بیابی. دری را در طرف راست بالای صفحه انتخاب کنید.

صنف 5. ـ 7.

De forente nasjoner

De forente nasjoner

یک متن مقدماتی با پرسشها در باره سازمان ملل. این متن به زبانهای مختلف ترجمه شده است.

Demokrati og diktatur

Demokrati og diktatur

یک متن مقدماتی در باره دموکراسی و دیکتاتوری.  این متن به زبانهای مختلف ترجمه شده است.

Salaby

Salaby

در مورد قانون اساسی بیاموز، سرود های ۱۷. مه را تمرین کن و چیزهای بیشتر.

Samfunnsfag 5-7

Samfunnsfag 5-7

درهمین کانال شاگرد صفحه‌ی اجتماعیات مضمون اجتماعی، تاریخ و جغرافیه را شامل می کردد. درین جا تو می توانی ویدیوها را ببینی ودرباره خودت ودیگران، زمان، مکان، دموکراسی، جامعه و فکرکردن انتقادی بیاموزی.

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

تو این جا یک متن کوتاه در باره اسکان و جمعیت ناروی می یابی.

Skolekassa

Skolekassa

این جا تو می توانی یک متن در مورد دموکراسی و دیکتاتوری را به دری و نارویژی بخوانی.

به نارویژی

Salaby

Salaby

در مورد قانون اساسی بیاموز، سرود های ۱۷. مه را تمرین کن و چیزهای بیشتر.

صنف 8. ـ 10.

به دری

NRK

NRK

ناروی به چندین زبان. اخبار و گزارش از تمام کشور به دری.

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

تو این جا یک متن کوتاه در باره اسکان و جمعیت ناروی می یابی.

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

تو در اینجا میتوانی در باره سنتها و روزهای تعطیلی ناروی بیاموزی.

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

ناروی یک کشور دموکراتیک است. تو اینجا میتوانی در باره آن حقوق و آزادیهای که یک فرد درین دموکراسی دارد، بخوانی.

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

در باره مذاهب و معنویت در ناروی بخوان.

به نارویژی

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

GRIP

GRIP

فصل 2: دانش اجتماعی. کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف.

Snasen

Snasen

سناسین یک بازی آموزشی دیجیتال در باره دموکراسی محلی از کو اس جوان است. در کمپیوتر یا تبلت (اندوید/ای او اس) با بوکمول یا نینوشک بازی می شود.