علوم اجتماعی

صنف 1. ـ 4.

Salaby
Salaby

Samefolkets dag er 6. februar. Salaby har eigne sider der du kan lære om samane.

Salaby
Salaby

Kvifor må nokon flykte frå landet sitt? Lær om Syria og kva for rettigheiter som gjelde i område der det er krig. 3. – 4. trinn

Trygg trafikk
Trygg trafikk

این جا تو می توانی فیلم ها، متون و تصاویر در مورد فراگیری ترافیک را در ۷ زبان بیابی. دری را در طرف راست بالای صفحه انتخاب کنید.

صنف 5. ـ 7.

Elevkanalen
Elevkanalen

تو اینجا میتوانی نشر اخبار به دری را ببینی

Salaby
Salaby

در مورد قانون اساسی بیاموز، سرود های ۱۷. مه را تمرین کن و چیزهای بیشتر.

Salaby
Salaby

در باره حقوق کودک بیاموز

Salaby
Salaby

Lær om FN og FN’s historie, barns rettigheiter og berekraftsmåla til FN. 5.- 7. trinn

Salaby
Salaby

Kva vil det seie å vere på flukt? Lær om konflikten i Syria, reglar i krig og asylprosessen i Noreg. 5. – 7. trinn.

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

تو این جا یک متن کوتاه در باره اسکان و جمعیت ناروی می یابی.

Skolekassa
Skolekassa

این جا تو می توانی یک متن در مورد دموکراسی و دیکتاتوری را به دری و نارویژی بخوانی.

Tema morsmål
Tema morsmål

تو درینجا میتوانی در مورد مناظر طبیعی و اشکال مناظر بیاموزی.

Tema morsmål
Tema morsmål

تو اینجا میتوانی در باره اشکال خانواده درناروی بیاموزی.

به نارویژی

Salaby
Salaby

در مورد قانون اساسی بیاموز، سرود های ۱۷. مه را تمرین کن و چیزهای بیشتر.

Salaby
Salaby

در باره حقوق کودک بیاموز

صنف 8. ـ 10.

به دری

Elevkanalen
Elevkanalen

تو اینجا میتوانی نشر اخبار به دری را ببینی

Kunnskapsfilm
Kunnskapsfilm

فیلم: توافقات اقلیمی. فیلم و تمرینات به چندین زبان.

NRK
NRK

ناروی به چندین زبان. اخبار و گزارش از تمام کشور به دری.

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

تو در اینجا میتوانی در باره سنتها و روزهای تعطیلی ناروی بیاموزی.

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

ناروی یک کشور دموکراتیک است. تو اینجا میتوانی در باره آن حقوق و آزادیهای که یک فرد درین دموکراسی دارد، بخوانی.

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

در باره مذاهب و معنویت در ناروی بخوان.

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

تو این جا یک متن کوتاه در باره اسکان و جمعیت ناروی می یابی.

Tema morsmål
Tema morsmål

تو درینجا میتوانی در باره مصرف و آلوده گی، و چگونگی پیامدهای آلوده گی برای جامعه را بیاموزی.

Tema morsmål
Tema morsmål

تو درینجا میتوانی در باره اینکه یک جامعه چیست، و چگونه یک جامعه بنا یافته است بیاموری.

به نارویژی

GRIP
GRIP

فصل 2: دانش اجتماعی. کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف.

GRIP
GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

GRIP
GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

NOA-nett
NOA-nett

در باره 17 می بیاموز. بر تصویر فشار بده، بشنو و بخوان. از CappelenDamms NOA-nett.

Snasen
Snasen

سناسین یک بازی آموزشی دیجیتال در باره دموکراسی محلی از کو اس جوان است. در کمپیوتر یا تبلت (اندوید/ای او اس) با بوکمول یا نینوشک بازی می شود.